ระบบดีนำโรงเรียนมีคุณภาพ
  ข่าวทั้งหมด
30 กรกฎาคม 2551

      

Source - บางกอกทูเดย์ (Th)

Wednesday, July 30, 2008  07:12

          “โครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ” เป็นแนวคิดใหม่ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาให้เป็นผู้ที่มี “คุณธรรมนำความรู้”
          โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กนักเรียนและชุมชน ซึ่งแตกต่างไปจากระบบการศึกษาในปัจจุบันที่เป็นการพัฒนาแบบแยกส่วน โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนเป็นหลัก เน้นในเรื่องของความเป็นเลิศในแง่ของวิชาการ โดยยึดเอาวิชาความรู้ที่โรงเรียนต้องการถ่ายทอดเป็นตัวตั้ง
          นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สสส. กล่าวถึงระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันว่า เป็นการพัฒนาการศึกษาแบบแยกส่วน โดยเน้นในเรื่องของการเรียนการสอน เน้นเรื่องของการถ่ายทอดวิชาเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้มองที่ตัวคนเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อเยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
          “ในระบบเดิมนั้นจะมองเด็กทุกคนเหมือนกันทั้งหมด มองแบบแยกส่วน เพราะโรงเรียนจะเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศในแง่ของวิชาการ เพราะมันคือคำตอบว่า เขาจะผ่านเข้าไปการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้โดยสะดวก และเลือกเรียนในสาขาที่ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ซึ่งการศึกษาแบบนี้เป็นการทำลายคน ทำลายมนุษย์ เพราะศักยภาพของคนไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะต้องไปในทิศทางเดียวกันหรือมิติเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น ระบบการศึกษาที่ดีต้องมองที่คน เอาคนเป็นตัวตั้ง ไม่เน้นในเรื่องของความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เน้นในเรื่องของจิตใจ เอาเรื่องของคนดีมาเป็นตัวตั้ง เอาความรู้เป็นตัวรอง” นายสุรินทร์กล่าว
          ด้าน อ.สุมน อมรวิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน สสส. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า โครงการนี้ต้องการให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน พัฒนาระบบการดูแลนักเรียนซึ่งเป็นหลักสำคัญ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ โดยมีระบบสนับสนุนดูแล
          ซึ่งคุณภาพการศึกษาที่แท้จริงคือ การพัฒนานักเรียนและพัฒนาชีวิตของนักเรียน จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เข้าโรงเรียนมาจนไม่อยากออกจากโรงเรียน นั่นคือชีวิตของนักเรียนมีความสุข สรุปได้ว่าการศึกษากับชีวิตคือกระบวนการเดียวกัน ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาจึงไม่ใช่การพัฒนาตัวหนังสือหรือตัววิชา แต่เป็นการพัฒนาชีวิตทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน โดยเครื่องจักรสำคัญที่เชื่อมโยงคือผู้อำนวยการที่มีวิสัยทัศน์ ผู้สนับสนุนคือ ครูทั้งหลาย ซึ่งผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่ชีวิตของนักเรียนนั่นเอง
          โรงเรียนวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของโครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพที่จัดระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ตั้งแต่หลักสูตรการเรียนการสอน อาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน กิจกรรม ฯลฯ เพื่อให้ระบบนั้นตอบสนองบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างมีความสุข
          อ.อมรา วีสเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ บอกเล่าถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ในโรงเรียนแห่งนี้ว่า การเรียนการสอนในระบบใหม่ ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการให้เด็กๆ เรียนผ่านกิจกรรม ทั้งกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมนำความรู้ แล้วให้เด็กได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งพบว่านักเรียนมีความสนุกสนาน โรงเรียนมีชีวิตชีวา อีกทั้งครูและนักเรียนต่างมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้น เมื่อนักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ครูก็พึงพอใจ และผู้ปกครองก็ชื่นชม


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: --บางกอกทูเดย์ วันที่ 31 ก.ค. 2551--
125 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์