ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน
  ข่าวทั้งหมด
27 กรกฎาคม 2555

      

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน”

 

           ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม "ตำรวจประสานโรงเรียน
๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน" จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

          รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดงานฯ ว่า นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบาย ๑ ใน ๑๖ นโยบายของรัฐบาล ได้มีการกำหนด ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นฝ่ายอำนวยการ ส่วนฝ่ายปฏิบัติการคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด และตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ๑-๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) มีมาตรการดังนี้๑.ปิดกั้นตามแนวตะเข็บชายแดน๒.สกัดกั้นสารตั้งต้น ๓.รณรงค์ป้องปราม และ ๔. รณรงค์ป้องกัน

          ทั้งนี้ การดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนฯ ในแต่ละแห่งจะมีครูที่รับผิดชอบ ๓ คน และตำรวจ ๑ คน เพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมทั้งอบายมุขอื่น ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาควบคู่กันไป การแก้ไขปัญหายาเสพติด
จะถือหลักต้องรู้จริง ทำจริง และต่อเนื่อง ดังนั้นทุกโรงเรียนที่ร่วมโครงการจะต้องคัดแยกนักเรียนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ หรือ
ขายให้ชัดเจน และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การประสานงานและการ บูรณาการเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของแต่ละฝ่ายและยังช่วยเสริมการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอื่น ๆ ของโรงเรียนได้อีก โดยบุคลากรทั้งฝ่ายครูและตำรวจที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับการฝึกอบรมถึงรายละเอียดการปฏิบัติการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ

                                                                                                                                                                                                             กิตติวัฒน์ / ข่าว

                                                                                                                                                                                                                  ศุภชัย / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
607 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์