ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน
  ข่าวทั้งหมด
27 กรกฎาคม 2555

      

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน”

 

           ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม "ตำรวจประสานโรงเรียน
๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน" จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

          รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดงานฯ ว่า นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบาย ๑ ใน ๑๖ นโยบายของรัฐบาล ได้มีการกำหนด ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นฝ่ายอำนวยการ ส่วนฝ่ายปฏิบัติการคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด และตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ๑-๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) มีมาตรการดังนี้๑.ปิดกั้นตามแนวตะเข็บชายแดน๒.สกัดกั้นสารตั้งต้น ๓.รณรงค์ป้องปราม และ ๔. รณรงค์ป้องกัน

          ทั้งนี้ การดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนฯ ในแต่ละแห่งจะมีครูที่รับผิดชอบ ๓ คน และตำรวจ ๑ คน เพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมทั้งอบายมุขอื่น ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาควบคู่กันไป การแก้ไขปัญหายาเสพติด
จะถือหลักต้องรู้จริง ทำจริง และต่อเนื่อง ดังนั้นทุกโรงเรียนที่ร่วมโครงการจะต้องคัดแยกนักเรียนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ หรือ
ขายให้ชัดเจน และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การประสานงานและการ บูรณาการเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของแต่ละฝ่ายและยังช่วยเสริมการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอื่น ๆ ของโรงเรียนได้อีก โดยบุคลากรทั้งฝ่ายครูและตำรวจที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับการฝึกอบรมถึงรายละเอียดการปฏิบัติการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ

                                                                                                                                                                                                             กิตติวัฒน์ / ข่าว

                                                                                                                                                                                                                  ศุภชัย / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
143 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 8.50  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์