รายงานพิเศษ: สพป.สพ.1 เปิดห้องสมุดมีชีวิตเสริมความรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 81 แห่ง
  ข่าวทั้งหมด
28 มิถุนายน 2555

      

รายงานพิเศษ: สพป.สพ.1 เปิดห้องสมุดมีชีวิตเสริมความรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 81 แห่ง

 

          วัฒนพล มัจฉา

          เมื่อปี 2548 เป็นต้นมา หลายคนคงเคยได้ยินการเปิดตัวของแหล่ง การเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง จากภาพทางสื่อมวลชน หลายคนตื่นตา กับแนวคิด และรูปลักษณ์ที่ทันสมัยของอุทยานการเรียนรู้ หรือที่นิยมเรียกขานตามภาษานิยมในหมู่วัยรุ่น ในชื่อย่อภาษาอังกฤษ "TKpark" อันเป็นคำย่อจาก Thailand Knowledge Park ในฐานะองค์กรหนึ่งในสำนักงานที่รัฐบาลประกาศจัดตั้งเป็นองค์กร เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สาธารณะของคนไทยในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
          ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น 81 โรงเรียน ซึ่งปัญหาใหญ่ของโรงเรียนขนาดเล็กคือปัญหาด้านงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรมีน้อย ขาดแคลนสื่อการสอน มีจำนวนครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงตามเอกวิชาที่ตนเองถนัดจากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของห้องสมุด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมทักษะของผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและมีสภาพปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะดัดแปลงรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว มาปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ "โครงการห้องสมุดมีชีวิต" โดยสำนักงานเขตพื้นที่เป็นผู้จัดทำและมีบรรณารักษ์นำออกไปให้บริการโรงเรียนภายในสังกัด ภายในรถจะมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา สื่อเสริมทักษะ เกม เพลง นิทาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย CAI ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และฮาร์ดดิสก์ โดยใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสืบค้น ยืม-คืน หนังสือและสื่อการสอนชนิดต่างๆ
          นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (สพป.สพ.1) กล่าวว่าปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่มีปริมาณที่มากเพียงพอกับนักเรียนในโรงเรียน ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ศึกษาและสอบถามโรงเรียนถึงความต้องการทางด้านสื่อการเรียนการสอน ผลปรากฏว่าโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดสื่อการเรียน การสอนและสื่อเสริมเพิ่มเติม ที่จะนำมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
          ดังนั้นทางศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มาเป็นรถโมบายที่ให้บริการสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.สพ.1 เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ได้มีหนังสือ และสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์ไว้บริการนักเรียนและยังเป็นการพัฒนา สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ภายในรถโมบาย จะมีสื่อการเรียน การสอนที่หลากหลาย เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา สื่อเสริมทักษะ เกม เพลง นิทาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย CAI ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และฮาร์ดดิสก์ซึ่งบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ทุกสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามระบบดิวอี้ สามารถสืบค้น ยืม-คืน จองหนังสือและสื่อการสอนชนิดต่างๆ ได้ โดยการดูแลของบรรณารักษ์เพียงคนเดียว
          สพป.สพ.1 ได้มีโครงการเปิดห้องสมุดมีชีวิต ให้ครอบคลุมทุก โรงเรียนในสังกัด สพป.สพ.1 โดยได้มีพิธีเปิดโครงการห้องสมุดมีชีวิตเป็นแห่งแรกที่โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และจะ ดำเนินการให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัดฯเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สื่อการเรียนการสอนและสื่อเสริมความรู้ให้แก่โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะ โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูและสื่อการเรียน การสอน โดยจะนำรถโมบายของ สพป.สพ.1 ซึ่งบรรจุสื่อการเรียนการสอนไปตามโรงเรียนต่างๆ โรงเรียนละ 1 สัปดาห์ โดยมี เจ้าหน้าที่ให้บริการจำนวน 1 ท่าน ส่วนยืมสื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ นั้นจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อที่นำมาให้บริการ เป็นสื่อที่ไม่มีในห้องเรียน แต่สำนักงาน สพป.สพ.1 ได้จัดหามาให้กับโรงเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสื่อมัลติมีเดีย แผ่น ซีดี ดีวีดี ซีวีดี ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว และสีสันสวยงาม ทำให้เด็กนักเรียนมีความสนใจ และชื่นชอบ นอกจากนี้ ยังมีสื่อประเภทหนังสือที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่นหนังสือป๊อปอัพ ตัวต่อจิกซอว์ เป็นต้น โดยเปิดให้บริการแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          โดยมีเป้าหมายที่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงาน สพป.สพ.1 จำนวน 81 โรงเรียน ได้มีสื่อการเรียนการสอนสื่อเสริม ไว้ใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 81 โรงเรียน มีสื่อที่หลากหลายทันสมัย ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สำคัญยังทำให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากที่มีในแบบเรียนทั่วไปในทุกระดับชั้น ทำให้กระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดภาระของครูที่สอนไม่ตรงตามเอกวิชาที่ตนเองถนัด และมีครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
483 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์