รายงานพิเศษ: สพป.สพ.1 เปิดห้องสมุดมีชีวิตเสริมความรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 81 แห่ง
  ข่าวทั้งหมด
28 มิถุนายน 2555

      

รายงานพิเศษ: สพป.สพ.1 เปิดห้องสมุดมีชีวิตเสริมความรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 81 แห่ง

 

          วัฒนพล มัจฉา

          เมื่อปี 2548 เป็นต้นมา หลายคนคงเคยได้ยินการเปิดตัวของแหล่ง การเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง จากภาพทางสื่อมวลชน หลายคนตื่นตา กับแนวคิด และรูปลักษณ์ที่ทันสมัยของอุทยานการเรียนรู้ หรือที่นิยมเรียกขานตามภาษานิยมในหมู่วัยรุ่น ในชื่อย่อภาษาอังกฤษ "TKpark" อันเป็นคำย่อจาก Thailand Knowledge Park ในฐานะองค์กรหนึ่งในสำนักงานที่รัฐบาลประกาศจัดตั้งเป็นองค์กร เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สาธารณะของคนไทยในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
          ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น 81 โรงเรียน ซึ่งปัญหาใหญ่ของโรงเรียนขนาดเล็กคือปัญหาด้านงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรมีน้อย ขาดแคลนสื่อการสอน มีจำนวนครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงตามเอกวิชาที่ตนเองถนัดจากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของห้องสมุด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมทักษะของผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและมีสภาพปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะดัดแปลงรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว มาปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ "โครงการห้องสมุดมีชีวิต" โดยสำนักงานเขตพื้นที่เป็นผู้จัดทำและมีบรรณารักษ์นำออกไปให้บริการโรงเรียนภายในสังกัด ภายในรถจะมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา สื่อเสริมทักษะ เกม เพลง นิทาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย CAI ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และฮาร์ดดิสก์ โดยใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสืบค้น ยืม-คืน หนังสือและสื่อการสอนชนิดต่างๆ
          นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (สพป.สพ.1) กล่าวว่าปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่มีปริมาณที่มากเพียงพอกับนักเรียนในโรงเรียน ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ศึกษาและสอบถามโรงเรียนถึงความต้องการทางด้านสื่อการเรียนการสอน ผลปรากฏว่าโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดสื่อการเรียน การสอนและสื่อเสริมเพิ่มเติม ที่จะนำมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
          ดังนั้นทางศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มาเป็นรถโมบายที่ให้บริการสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.สพ.1 เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ได้มีหนังสือ และสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์ไว้บริการนักเรียนและยังเป็นการพัฒนา สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ภายในรถโมบาย จะมีสื่อการเรียน การสอนที่หลากหลาย เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา สื่อเสริมทักษะ เกม เพลง นิทาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย CAI ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และฮาร์ดดิสก์ซึ่งบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ทุกสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามระบบดิวอี้ สามารถสืบค้น ยืม-คืน จองหนังสือและสื่อการสอนชนิดต่างๆ ได้ โดยการดูแลของบรรณารักษ์เพียงคนเดียว
          สพป.สพ.1 ได้มีโครงการเปิดห้องสมุดมีชีวิต ให้ครอบคลุมทุก โรงเรียนในสังกัด สพป.สพ.1 โดยได้มีพิธีเปิดโครงการห้องสมุดมีชีวิตเป็นแห่งแรกที่โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และจะ ดำเนินการให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัดฯเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สื่อการเรียนการสอนและสื่อเสริมความรู้ให้แก่โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะ โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูและสื่อการเรียน การสอน โดยจะนำรถโมบายของ สพป.สพ.1 ซึ่งบรรจุสื่อการเรียนการสอนไปตามโรงเรียนต่างๆ โรงเรียนละ 1 สัปดาห์ โดยมี เจ้าหน้าที่ให้บริการจำนวน 1 ท่าน ส่วนยืมสื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ นั้นจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อที่นำมาให้บริการ เป็นสื่อที่ไม่มีในห้องเรียน แต่สำนักงาน สพป.สพ.1 ได้จัดหามาให้กับโรงเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสื่อมัลติมีเดีย แผ่น ซีดี ดีวีดี ซีวีดี ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว และสีสันสวยงาม ทำให้เด็กนักเรียนมีความสนใจ และชื่นชอบ นอกจากนี้ ยังมีสื่อประเภทหนังสือที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่นหนังสือป๊อปอัพ ตัวต่อจิกซอว์ เป็นต้น โดยเปิดให้บริการแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          โดยมีเป้าหมายที่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงาน สพป.สพ.1 จำนวน 81 โรงเรียน ได้มีสื่อการเรียนการสอนสื่อเสริม ไว้ใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 81 โรงเรียน มีสื่อที่หลากหลายทันสมัย ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สำคัญยังทำให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากที่มีในแบบเรียนทั่วไปในทุกระดับชั้น ทำให้กระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดภาระของครูที่สอนไม่ตรงตามเอกวิชาที่ตนเองถนัด และมีครูไม่ครบชั้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
517 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์