พัฒนาการเรียน-สอนภาษาอังกฤษเข้มข้นเน้นประกบตัวต่อตัว...เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
20 มิถุนายน 2555

      

พัฒนาการเรียน-สอนภาษาอังกฤษเข้มข้นเน้นประกบตัวต่อตัว...เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

          กริช มากกุญชร
          ดูเหมือนว่า เงื่อนไขการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะสร้างความตื่นตัวให้แก่ทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้สอดรับกับความเป็นประชาคมโลกที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากการศึกษาภูมิหลังภูมิรู้แบบ"เหลียวหลัง-แลหน้า" ความเป็นไปเป็นมาและความสำคัญของประชาคมอาเซียนแล้ว พัฒนาการด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อันจะเป็นภาษาสากลระหว่างพลเมืองในประชาคมอาเซียนก็เป็นภารกิจสำคัญสำหรับหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาทุกระดับ
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 หรือสพป.เชียงราย เขต 1 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับกับประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้วางแผนกำหนดหลักสูตร ออกแบบกิจกรรม สร้างเครือข่าย ขยายผล จัดระบบพัฒนา ประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอนจาก"ครูแม่ไก่" วิทยากรที่ผ่านการติวเข้มจากสพฐ. ต่อเชื่อมโยงไปถึงเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์ ERIC ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
          นายวิศิฎฐ์ ดุลยพัชร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวว่า สพป.เชียงราย เขต 1 ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการจากสพฐ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหลายๆโครงการ เช่น โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ค่ายภาษาอังกฤษหรือ English camp ภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 100 คน ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ 23-25 พ.ค. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังจัดให้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโดยวิทยากรชาวต่างชาติแบบประกบตัวต่อตัวด้วย ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ "เข้มข้น" ของ สพป.เชียง ราย เขต 1 น่าจะยิ่งคึกคักยิ่งขึ้น เมื่อบทบาทของครูประจำศูนย์ ERIC ทั้ง 3 ศูนย์ 3 อำเภอ ได้กำหนดกิจกรรม English camp ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาอย่างเต็มพื้นที่ ในขณะที่นักเรียนต้นแบบ 100 คน ที่มีต้นทุนทางภาษาอังกฤษ และผลการเรียนดีถึงดีมากมาร่วมเรียนรู้ เติมเต็มทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน กับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง และมีการวางแผนออกแบบค่ายภาษาอังกฤษ English camp เพื่อนำไปขยายผลในระดับโรงเรียนต่อไป
          นางเพ็ญศรี เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพป.เชียงราย เขต1 กล่าวถึงความสำเร็จของกิจกรรม English camp ว่า ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็    ตามนอกจากจะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วกิจกรรมดังกล่าวยังมีภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย อย่างเช่น มูลนิธิกระจกเงาเชียงรายก็มาร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย
          ที่ผ่านมาประสบปัญหาครูผู้สอนที่จบการศึกษาในเอกที่ไม่ตรงกับภารกิจการสอนนั้น ปัจจุบันมีการเรียกและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตรงตามจุดประสงค์การเตรียมประชาชนสู่ประชาคมอาเซียนของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการมากยิ่งขึ้น.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21 มิ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
133 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์