นโยบายการศึกษาตลอดชีวิต
  ข่าวทั้งหมด
7 มิถุนายน 2555

      

นโยบายการศึกษาตลอดชีวิต

 

          ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน โดยการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย คำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้ไร้สัญชาติ ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์  คนไทยในต่างประเทศ โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยแรงงาน ตลอดจนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาให้แก่ประชาชน โดยจัดให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบระดับการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          สำหรับนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตในปีงบประมาณ 2555 มีดังนี้
          1. เสนอให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต คือ พระราชบัญญัติ เพื่อเป็นกลไกในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน และเป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          2. การยกระดับการศึกษาประชาชนให้ จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถให้ประชาชนสามารถอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งสอดคล้องกับการเตรียมประชาชนทุกระดับเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และตลาดแรงงานอาเซียน (ASEAN Market)
          3. การจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นองค์กรในชุมชนทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนอาชีพเพื่อการมีงานทำ และประชา สัมพันธ์รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เรียน โดยวิชาที่เปิดสอนจะมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายทั้ง กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพด้านอำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ และมองเห็นช่องทางอาชีพที่จะสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
          4. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร OTOP Mini MBA  ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจ และดำเนินธุรกิจเพื่อการส่งออก โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตหรือสินค้า ที่พัฒนาขึ้น สามารถจำหน่ายได้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          5. คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ โดยแจกคูปองให้แก่เด็กเพื่อนำไปซื้อหนังสืออ่านด้วยตนเองตามความต้องการและความสนใจจริง ๆ  เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอีกทางหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่จะแจกคูปองให้แก่เด็กด้อยโอกาสทุกคนในทุกจังหวัด ที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งมีประมาณ 2,500,000 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 3 ปี โดยใช้งบประมาณปีละ 500-600 ล้านบาท ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.ไปดำเนินการตั้งงบประมาณปี 2556 แล้ว
          นโยบายการศึกษาตลอดชีวิตเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับแนวคิดของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่กล่าวถึงเรื่องการศึกษาไว้ว่า "การศึกษาจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้ คือ ทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน"
          "ต้องมุ่งการกระจายประโยชน์อย่างเท่าเทียม และต้องมองประชาชนที่ลำบากในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ"
          "การศึกษาคือกุญแจสำคัญ เป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นในการทำให้ความยากจนกลายเป็นอดีต".

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
537 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์