นโยบายการศึกษาตลอดชีวิต
  ข่าวทั้งหมด
7 มิถุนายน 2555

      

นโยบายการศึกษาตลอดชีวิต

 

          ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน โดยการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย คำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้ไร้สัญชาติ ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์  คนไทยในต่างประเทศ โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยแรงงาน ตลอดจนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาให้แก่ประชาชน โดยจัดให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบระดับการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          สำหรับนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตในปีงบประมาณ 2555 มีดังนี้
          1. เสนอให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต คือ พระราชบัญญัติ เพื่อเป็นกลไกในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน และเป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          2. การยกระดับการศึกษาประชาชนให้ จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถให้ประชาชนสามารถอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งสอดคล้องกับการเตรียมประชาชนทุกระดับเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และตลาดแรงงานอาเซียน (ASEAN Market)
          3. การจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นองค์กรในชุมชนทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนอาชีพเพื่อการมีงานทำ และประชา สัมพันธ์รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เรียน โดยวิชาที่เปิดสอนจะมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายทั้ง กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพด้านอำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ และมองเห็นช่องทางอาชีพที่จะสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
          4. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร OTOP Mini MBA  ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจ และดำเนินธุรกิจเพื่อการส่งออก โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตหรือสินค้า ที่พัฒนาขึ้น สามารถจำหน่ายได้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          5. คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ โดยแจกคูปองให้แก่เด็กเพื่อนำไปซื้อหนังสืออ่านด้วยตนเองตามความต้องการและความสนใจจริง ๆ  เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอีกทางหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่จะแจกคูปองให้แก่เด็กด้อยโอกาสทุกคนในทุกจังหวัด ที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งมีประมาณ 2,500,000 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 3 ปี โดยใช้งบประมาณปีละ 500-600 ล้านบาท ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.ไปดำเนินการตั้งงบประมาณปี 2556 แล้ว
          นโยบายการศึกษาตลอดชีวิตเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับแนวคิดของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่กล่าวถึงเรื่องการศึกษาไว้ว่า "การศึกษาจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้ คือ ทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน"
          "ต้องมุ่งการกระจายประโยชน์อย่างเท่าเทียม และต้องมองประชาชนที่ลำบากในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ"
          "การศึกษาคือกุญแจสำคัญ เป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นในการทำให้ความยากจนกลายเป็นอดีต".

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
2084 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์