ผุดเกณฑ์พัฒนา’ร.ร.พอเพียง’ สพฐ.ดันพื้นที่ละ 1 แห่ง-ส่งกก.กลางสุ่มตรวจ
  ข่าวทั้งหมด
30 พฤษภาคม 2555

      

ผุดเกณฑ์พัฒนา'ร.ร.พอเพียง' สพฐ.ดันพื้นที่ละ 1 แห่ง-ส่งกก.กลางสุ่มตรวจ

 

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป้าหมายปี 2554-2556 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งตระหนักในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำเข้าสู่สถานศึกษาทุกแห่ง ให้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบริหารเพิ่มขึ้น 9,999 แห่ง และให้พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงอย่างน้อยเขตพื้นที่ละ 1 แห่ง โดยภายในปี'56 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสพฐ.นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการศึกษา ซึ่งจะเสริมสร้างกลยุทธ์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน โดยอาศัยสถานศึกษาพอเพียงและภาคีเครือข่าย
          นายชินภัทรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ระดับคุณภาพการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษาทั่วไป สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สำหรับเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง จะใช้เกณฑ์การประเมินที่เป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และบริหารจัดการในสถานศึกษาจะใช้เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส่วนวิธีการประเมินสถานศึกษาทั่วไป สพป. และสพม.ให้สถานศึกษาทั่วไปประเมินศักยภาพ โดยใช้แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงของศธ. แล้วจัดระดับคุณภาพ  กลุ่มเอ เกณฑ์คุณภาพตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป กลุ่มบี เกณฑ์คุณภาพระดับ 2.0-2.49 กลุ่มซี เกณฑ์คุณภาพต่ำกว่าระดับ 2.00
          ส่วนสถานศึกษาพอเพียงจะใช้คณะกรรมการประเมินในบัญชีที่ผ่านการพัฒนาของศธ. และผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป ใน 5 ด้าน จากนั้นใช้การประเมินสุ่มตรวจจากคณะกรรมการส่วนกลาง ส่วนการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ จะใช้เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ และสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (เกณฑ์ก้าวหน้า) ของสพฐ. เป็นหลัก

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 พ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
81 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์