ศธ. จัดอบรมข้าราชการใหม่มุ่งพัฒนาให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
  ข่าวทั้งหมด
28 พฤษภาคม 2555

      
                ดร.นิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการเปิดโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป. เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดและที่มาของโครงการ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

             รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ข้าราชการของกระทรงวงศึกษาธิการต้องมีหน้าที่สร้างคนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนทั่วไป  ซึ่งการดำเนินชีวิตของข้าราชการค่อนข้างลำบาก เพราะ ข้าราชการต้องยึดแบบแผน วัฒนธรรม และต้องทุ่มเท มุ่งมั่นในการทำงาน อีกทั้งต้องทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานที่มีหลายรูปแบบ ดังนั้น ข้าราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน ไม่ท้อถอย และรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ การทำงานถึงจะประสบความสำเร็จ

                รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ตามระเบียบของก.พ. ได้กำหนดให้ข้าราชารต้องปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะในการทำงาน ซึ่งข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ คือ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลในการทำงานคือความสำเร็จในงานอย่างสูงสุด นอกจากนี้ ข้าราชการทุกคนต้องคำนึงสมรรถนะในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วย สมรรถนะ ๕ ประการ คือ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน คือทำงานด้วยหลักประสิทธิภาพ มุ่งประสิทธิผล และคิดหาวิธีการดำเนินงานที่นำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง  ๒. มีจิตสำนึกในการบริการ คือมุ่งรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่

                   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า สมรรถนะข้อที่ ๓. ข้าราชการรุ่นใหม่ต้องสะสมความเชี่ยวชาญ โดยมองการทำงานในมุมกว้าง คือ สะสมความเชี่ยวชาญในสายงานของตนและเรียนรู้การทำงานในหน้าที่อื่นๆของหน่วยงาน ผ่านทางเอกสารและเพื่อนร่วมงาน ๔. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการทำความดี ทั้งต่อหน่วยงานของตนเองและสังคม โดยยึดหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ ๕. การทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นหลักการของการทำงานร่วมกัน โดยเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน ประสานความแตกต่างและนำลักษณะเด่นของแต่ละคนมาทำให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยตนเองเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมต้องยึดหลัก TORI ของญี่ปุ่น มาเป็นหลักในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย Trust (ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน) Openness (การเปิดเผย) Reinforcement (การให้กำลังใจกัน) และ Interdependent (การพึงพาอาศัยกัน)

                  “นอกจากการนำผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทำงานมาเป็นหลักในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังเป็นหน่วยงานแรกที่ได้นำนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาร่วมประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการด้วย โดยคิดเป็นค่าคะแนนร้อยละ ๑๐ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการทำความดีต่อตนเองและสังคมต่อไป” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

                 สำหรับโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับอบรมจำนวน ๕๖ ราย แบ่งเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) จำนวน ๔๑ ราย และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑๕ ราย ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมทางหลวง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กลุ่มบริหารงานกลาง สป. (กก.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และภาคเอกชน เข้าร่วมให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ และมีกลุ่มบริหารงานบุคคล สป. เป็นผู้ประสานงานและดำเนินงานจัดการอบรมในครั้งนี้

ธมกร/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.

         


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
190 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์