ศธ. จัดอบรมข้าราชการใหม่มุ่งพัฒนาให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
  ข่าวทั้งหมด
28 พฤษภาคม 2555

      
                ดร.นิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการเปิดโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป. เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดและที่มาของโครงการ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

             รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ข้าราชการของกระทรงวงศึกษาธิการต้องมีหน้าที่สร้างคนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนทั่วไป  ซึ่งการดำเนินชีวิตของข้าราชการค่อนข้างลำบาก เพราะ ข้าราชการต้องยึดแบบแผน วัฒนธรรม และต้องทุ่มเท มุ่งมั่นในการทำงาน อีกทั้งต้องทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานที่มีหลายรูปแบบ ดังนั้น ข้าราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน ไม่ท้อถอย และรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ การทำงานถึงจะประสบความสำเร็จ

                รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ตามระเบียบของก.พ. ได้กำหนดให้ข้าราชารต้องปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะในการทำงาน ซึ่งข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ คือ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลในการทำงานคือความสำเร็จในงานอย่างสูงสุด นอกจากนี้ ข้าราชการทุกคนต้องคำนึงสมรรถนะในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความโดดเด่นในการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วย สมรรถนะ ๕ ประการ คือ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน คือทำงานด้วยหลักประสิทธิภาพ มุ่งประสิทธิผล และคิดหาวิธีการดำเนินงานที่นำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง  ๒. มีจิตสำนึกในการบริการ คือมุ่งรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่

                   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า สมรรถนะข้อที่ ๓. ข้าราชการรุ่นใหม่ต้องสะสมความเชี่ยวชาญ โดยมองการทำงานในมุมกว้าง คือ สะสมความเชี่ยวชาญในสายงานของตนและเรียนรู้การทำงานในหน้าที่อื่นๆของหน่วยงาน ผ่านทางเอกสารและเพื่อนร่วมงาน ๔. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการทำความดี ทั้งต่อหน่วยงานของตนเองและสังคม โดยยึดหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีน้ำใจ ๕. การทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นหลักการของการทำงานร่วมกัน โดยเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน ประสานความแตกต่างและนำลักษณะเด่นของแต่ละคนมาทำให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยตนเองเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมต้องยึดหลัก TORI ของญี่ปุ่น มาเป็นหลักในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย Trust (ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน) Openness (การเปิดเผย) Reinforcement (การให้กำลังใจกัน) และ Interdependent (การพึงพาอาศัยกัน)

                  “นอกจากการนำผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทำงานมาเป็นหลักในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังเป็นหน่วยงานแรกที่ได้นำนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาร่วมประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการด้วย โดยคิดเป็นค่าคะแนนร้อยละ ๑๐ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นในการทำความดีต่อตนเองและสังคมต่อไป” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

                 สำหรับโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับอบรมจำนวน ๕๖ ราย แบ่งเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) จำนวน ๔๑ ราย และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑๕ ราย ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมทางหลวง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กลุ่มบริหารงานกลาง สป. (กก.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และภาคเอกชน เข้าร่วมให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ และมีกลุ่มบริหารงานบุคคล สป. เป็นผู้ประสานงานและดำเนินงานจัดการอบรมในครั้งนี้

ธมกร/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.

         


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
1304 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์