การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
21 พฤษภาคม 2555

      

          ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นครปฐม

            รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ผู้บริหารคือผู้นำที่สำคัญขององค์กร ซึ่งผู้นำที่ดีนั้นต้องเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำ (Leadership) รักและปกป้องลูกน้อง คือยกย่องเมื่อลูกน้องทำความดีและปกป้องเมื่อเกิดความผิดพลาด ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ผู้บริหารเอาชนะใจและสร้างกำลังใจในการทำงานของลูกน้องอีกด้วย

                รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ควรคำนึงและระลึกถึงอยู่เสมอเมื่อปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ตาม คือ สถานภาพ (Status) บทบาท (Role) และความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นมาและสัมพันธ์กัน เช่น สถานภาพของของผู้อำนวยการจะมีหน้าทีในการตัดสินใจและการบริหาร ส่วนสถานภาพของรองผู้อำนวยการ จะมีหน้าที่ช่วยบริหารและปฏิบัติตามคำสั่ง เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จะต้องรับผิดชอบในภาระงานและเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นตามไปด้วย

   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม ถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสได้พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน มีโอกาสได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานของผู้ที่ประสบผลสำเร็จโดยการรับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงาน

                สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๘๘ ราย โดยเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีหลักสูตรการอบรมไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่และพัฒนานวัตกรรมต่อไป

ธมกร/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.44  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์