การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
21 พฤษภาคม 2555

      

          ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นครปฐม

            รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ผู้บริหารคือผู้นำที่สำคัญขององค์กร ซึ่งผู้นำที่ดีนั้นต้องเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำ (Leadership) รักและปกป้องลูกน้อง คือยกย่องเมื่อลูกน้องทำความดีและปกป้องเมื่อเกิดความผิดพลาด ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ผู้บริหารเอาชนะใจและสร้างกำลังใจในการทำงานของลูกน้องอีกด้วย

                รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ควรคำนึงและระลึกถึงอยู่เสมอเมื่อปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ตาม คือ สถานภาพ (Status) บทบาท (Role) และความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นมาและสัมพันธ์กัน เช่น สถานภาพของของผู้อำนวยการจะมีหน้าทีในการตัดสินใจและการบริหาร ส่วนสถานภาพของรองผู้อำนวยการ จะมีหน้าที่ช่วยบริหารและปฏิบัติตามคำสั่ง เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จะต้องรับผิดชอบในภาระงานและเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นตามไปด้วย

   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม ถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสได้พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน มีโอกาสได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานของผู้ที่ประสบผลสำเร็จโดยการรับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงาน

                สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๘๘ ราย โดยเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีหลักสูตรการอบรมไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่และพัฒนานวัตกรรมต่อไป

ธมกร/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
1002 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์