การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤษภาคม 2555

      

  นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ข้อตกลงของประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘”ร่วมกับวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ (กรมอาเซียน) และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราช พลเรือน (ก.พ.) ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วันนี้

                รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเสวนาตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่มีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทนำในอาเซียนร่วมกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ 

                “ในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการหล่อหลอมให้เด็กตระหนักถึงความเป็นอาเซียนร่วมกัน ซึ่งจะบรรจุหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการให้เด็กรู้ซึ้งถึงการเป็นพลเมืองที่ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยแต่เป็นพลเมืองของอาเซียนด้วย โดยให้เรียนรู้ถึงสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประเทศสมาชิกที่มีความหลากหลาย ซึ่งเด็กต้องมีทักษะมีกระบวนการคิดมีเจตคติที่ดี มีความรู้ในเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยการเป็นพลเมืองในสังคมร่วมกัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต จึงเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองของอาเซียนและพลเมืองของประชาคมโลกต่อไปอนาคต” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

**********************************

ศศิพิชญ์ /รายงาน

วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
120 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์