การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤษภาคม 2555

      

  นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ข้อตกลงของประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘”ร่วมกับวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ (กรมอาเซียน) และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราช พลเรือน (ก.พ.) ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วันนี้

                รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเสวนาตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่มีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทนำในอาเซียนร่วมกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ 

                “ในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการหล่อหลอมให้เด็กตระหนักถึงความเป็นอาเซียนร่วมกัน ซึ่งจะบรรจุหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการให้เด็กรู้ซึ้งถึงการเป็นพลเมืองที่ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยแต่เป็นพลเมืองของอาเซียนด้วย โดยให้เรียนรู้ถึงสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประเทศสมาชิกที่มีความหลากหลาย ซึ่งเด็กต้องมีทักษะมีกระบวนการคิดมีเจตคติที่ดี มีความรู้ในเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยการเป็นพลเมืองในสังคมร่วมกัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต จึงเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองของอาเซียนและพลเมืองของประชาคมโลกต่อไปอนาคต” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

**********************************

ศศิพิชญ์ /รายงาน

วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
1014 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์