การรับนักเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทย์ฯ
  ข่าวทั้งหมด
10 พฤษภาคม 2555

      

พอใจภาพรวมผลการรับนักเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทย์ฯ
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเป้าทะลุรับได้เพียง 36 คน สมัครกว่า 212 คน

 


            นายศักดา  คงเพชร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกระแสตอบรับของเยาวชนที่มีต่อโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ว่า จากข้อมูลการรับสมัครนักเรียนของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 5 แห่ง ที่เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ที่มีผลการเรียนดี และมีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์เชิงเทคโนโลยีเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รูปแบบพิเศษที่มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ผลการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในภาพรวมเป็นไปอย่างน่าพอใจ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสามารถสูงเริ่มให้ความสนใจที่จะเรียนด้านวิชาชีพมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะจะช่วยดึงดูดเยาวชนส่วนใหญ่ให้หันมาเรียนสายวิชาชีพหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

           การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปรากฏผลดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เปิดรับสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ มีผู้สมัคร 212 คน คัดเลือกรับไว้ 36 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เปิดรับสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ สมัคร 70 คน คัดเลือกรับไว้ 31 คน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เปิดรับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สมัคร 70 คน คัดเลือกรับไว้ 38 คน วิทยาลัยเทคนิคพังงา เปิดรับสาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว สมัคร 62 คน คัดเลือกรับไว้ 32 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีเปิดรับสาขาเทคโนโลยีอาหาร สมัคร 49 คน คัดเลือกรับไว้ 22 คน รวมทั้ง 5 วิทยาลัย ยอดผู้สมัครจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ทั้งสิ้น 463 คน รับไว้ 159 คน โดยวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีซึ่งมีผู้สมัครสูงที่สุดมีสัดส่วนของผู้สมัครและรับไว้เป็น 6:1 ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นแห่งเดียวที่จำนวนนักเรียนที่รับยังไม่ถึงเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 30 คน จึงยังเปิดรับสมัครต่อไปจนกว่าจะเปิดภาคเรียน หากไม่มียอดผู้สมัครเพิ่มเติม วิทยาลัยยืนยันจะเปิดสอนตามแผน โดยจะไม่ปรับลดคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนแต่อย่างใด

           โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการนำร่องเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสายวิชาชีพให้เป็นนักเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ รับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป และมีผลงานการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เข้าเรียนหลักสูตร ปวช. เน้นการเรียนโดยประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างและแก้ไขปัญหาโครงงานหรือProject-Based Learning ผู้เรียนจะต้องเรียนแบบอยู่ประจำ เพื่อให้มีเวลาในการฝึกทักษะอย่างเข้มข้น โดยมีครูของวิทยาลัย อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย และจากภาคอุตสาหกรรม มาให้ความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

 

แหล่งที่มา :
จุรีรัตน์ : ข่าว
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
10 พฤษภาคม 2555

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
122 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์