ครูมืออาชีพ
  ข่าวทั้งหมด
4 พฤษภาคม 2555

      
ศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รมว.ศธ.กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เป็น “โครงการผลิตครูมืออาชีพ” และแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารโครงการครูมืออาชีพ จำนวน ๒ ชุด คือ คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ และคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบนโยบายและกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

• หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จากทุกคณะ ทุกสถาบันการศึกษาที่สนใจจะมาเป็นครู ที่มีผลการเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป สอบแข่งขันเพื่อเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครู ในสัดส่วนของสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพจะเป็นผู้ดูแลในการออกข้อสอบ

• สัดส่วนการรับครู ได้ทำความตกลงระหว่าง สกอ. สพฐ. และคุรุสภา เกี่ยวกับจำนวนครูที่จะรับในแต่ละปี ซึ่ง ศธ.จะประกาศล่วงหน้าทั้งในส่วนของ สพฐ. และ สอศ. โดยได้กำหนดสัดส่วนในการรับครู ดังนี้ ๑) ครูอัตราจ้างที่กำลังสอน ๒๐% ของจำนวนครูที่จะรับทั้งหมด ๒) นักศึกษาโครงการครูมืออาชีพ ๓๐% ๓) นักเรียนทุนอื่น ๕% ของจำนวนครูที่จะรับทั้งหมด และ ๔) สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครู ๔๐% ของจำนวนครูที่จะรับทั้งหมด

• โครงการครูมืออาชีพ ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ ซึ่งเดิมหลักเกณฑ์กำหนดให้เลือกสถาบันฝ่ายผลิตและมอบงบประมาณไปยังสถาบัน เพื่อให้สถาบันคัดเลือกนักศึกษาและจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่ง รมว.ศธ.ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์นี้ เพราะไม่ยุติธรรมสำหรับนักศึกษาที่ดี มีความสามารถ แต่ไม่อยู่ในสถาบันที่ได้รับคัดเลือก ทำให้เสียสิทธิ์อันชอบธรรม อีกทั้งยังเป็นการเลือกปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดโควต้าของสถาบันฝ่ายผลิตและเฉลี่ยทุนการศึกษาโดยไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่วางไว้

• คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ มีองค์ประกอบ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ นางพรนิภา ลิมปพยอม นายดิเรก พรสีมา นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการคุรุสภา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ๑) กำหนดนโยบาย กรอบและทิศทางการดำเนินงานของโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒) กำกับ ดูแล บริหารโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๓) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี และสาธารณชน ๔) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

• คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ มีองค์ประกอบ ได้แก่ นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เป็นประธานกรรมการ นางพรนิภา ลิมปพยอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ รองศาสตราจารย์วรพล พรหมิกบุตร นางเบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ๑) จัดทำเกณฑ์และคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตเข้าร่วมโครงการ ๒) จัดทำเกณฑ์และดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการ ๓) จัดทำประชาสัมพันธ์โครงการ ๔)รายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี และสาธารณชน ๕) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ได้หารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับการผลักดันให้ครูที่สอนอยู่ในปัจจุบันกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ให้ได้มีโอกาสเป็นครูมืออาชีพด้วย โดยมอบหมายให้ สกอ.พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ว่า ควรจะใช้วิธีใด เช่น การแสดงผลงาน การพิจารณาจากคะแนนสอบ O-Net ของนักเรียนในชั้นเรียน หรือการทดสอบ แต่ขอให้งดการสัมภาษณ์ เพราะไม่ต้องการให้เกิดการฉ้อฉล รีดเลือดกับครู หรือเกิดเหตุการณ์ “ครูกินครู”

อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๗๔๒ คน จากผู้สมัคร ๑,๐๐๐ คน ซึ่งการดำเนินการขั้นตอนต่อไป ศธ.จะดูแลนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน ถูกคัดออก จำนวน ๒๕๘ คน ให้มาแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการทดสอบตามที่คณะกรรมการกำหนดอีกครั้ง และยืนยันว่า จะเดินหน้าคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๕ ให้ครบ ๑,๕๐๐ คนโดยเร็ว

สำหรับบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กว่า ๕๐๐ คน ที่ต้องการเป็นครู แต่ติดขัดเรื่องการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนั้น รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้เลขาธิการคุรุสภาเร่งจัดประชุมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์วิธีการเพื่อรองรับครูจำนวนนี้ภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อให้ครูที่มีความสามารถ มีศักยภาพตรงกับความต้องการของประเทศ ได้เข้ามาเป็นครูและพัฒนาอนาคตของชาติต่อไป

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

More Photos : ข่าวที่ 124/2555


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
1648 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์