ครูมืออาชีพ
  ข่าวทั้งหมด
4 พฤษภาคม 2555

      
ศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รมว.ศธ.กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เป็น “โครงการผลิตครูมืออาชีพ” และแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารโครงการครูมืออาชีพ จำนวน ๒ ชุด คือ คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ และคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบนโยบายและกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

• หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จากทุกคณะ ทุกสถาบันการศึกษาที่สนใจจะมาเป็นครู ที่มีผลการเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป สอบแข่งขันเพื่อเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครู ในสัดส่วนของสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพจะเป็นผู้ดูแลในการออกข้อสอบ

• สัดส่วนการรับครู ได้ทำความตกลงระหว่าง สกอ. สพฐ. และคุรุสภา เกี่ยวกับจำนวนครูที่จะรับในแต่ละปี ซึ่ง ศธ.จะประกาศล่วงหน้าทั้งในส่วนของ สพฐ. และ สอศ. โดยได้กำหนดสัดส่วนในการรับครู ดังนี้ ๑) ครูอัตราจ้างที่กำลังสอน ๒๐% ของจำนวนครูที่จะรับทั้งหมด ๒) นักศึกษาโครงการครูมืออาชีพ ๓๐% ๓) นักเรียนทุนอื่น ๕% ของจำนวนครูที่จะรับทั้งหมด และ ๔) สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครู ๔๐% ของจำนวนครูที่จะรับทั้งหมด

• โครงการครูมืออาชีพ ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ ซึ่งเดิมหลักเกณฑ์กำหนดให้เลือกสถาบันฝ่ายผลิตและมอบงบประมาณไปยังสถาบัน เพื่อให้สถาบันคัดเลือกนักศึกษาและจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่ง รมว.ศธ.ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์นี้ เพราะไม่ยุติธรรมสำหรับนักศึกษาที่ดี มีความสามารถ แต่ไม่อยู่ในสถาบันที่ได้รับคัดเลือก ทำให้เสียสิทธิ์อันชอบธรรม อีกทั้งยังเป็นการเลือกปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดโควต้าของสถาบันฝ่ายผลิตและเฉลี่ยทุนการศึกษาโดยไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่วางไว้

• คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ มีองค์ประกอบ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ นางพรนิภา ลิมปพยอม นายดิเรก พรสีมา นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการคุรุสภา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ๑) กำหนดนโยบาย กรอบและทิศทางการดำเนินงานของโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒) กำกับ ดูแล บริหารโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๓) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี และสาธารณชน ๔) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

• คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ มีองค์ประกอบ ได้แก่ นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เป็นประธานกรรมการ นางพรนิภา ลิมปพยอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ รองศาสตราจารย์วรพล พรหมิกบุตร นางเบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ๑) จัดทำเกณฑ์และคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตเข้าร่วมโครงการ ๒) จัดทำเกณฑ์และดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการ ๓) จัดทำประชาสัมพันธ์โครงการ ๔)รายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี และสาธารณชน ๕) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ได้หารือกับที่ประชุมเกี่ยวกับการผลักดันให้ครูที่สอนอยู่ในปัจจุบันกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ให้ได้มีโอกาสเป็นครูมืออาชีพด้วย โดยมอบหมายให้ สกอ.พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ว่า ควรจะใช้วิธีใด เช่น การแสดงผลงาน การพิจารณาจากคะแนนสอบ O-Net ของนักเรียนในชั้นเรียน หรือการทดสอบ แต่ขอให้งดการสัมภาษณ์ เพราะไม่ต้องการให้เกิดการฉ้อฉล รีดเลือดกับครู หรือเกิดเหตุการณ์ “ครูกินครู”

อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๗๔๒ คน จากผู้สมัคร ๑,๐๐๐ คน ซึ่งการดำเนินการขั้นตอนต่อไป ศธ.จะดูแลนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน ถูกคัดออก จำนวน ๒๕๘ คน ให้มาแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการทดสอบตามที่คณะกรรมการกำหนดอีกครั้ง และยืนยันว่า จะเดินหน้าคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๕ ให้ครบ ๑,๕๐๐ คนโดยเร็ว

สำหรับบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กว่า ๕๐๐ คน ที่ต้องการเป็นครู แต่ติดขัดเรื่องการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนั้น รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้เลขาธิการคุรุสภาเร่งจัดประชุมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์วิธีการเพื่อรองรับครูจำนวนนี้ภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อให้ครูที่มีความสามารถ มีศักยภาพตรงกับความต้องการของประเทศ ได้เข้ามาเป็นครูและพัฒนาอนาคตของชาติต่อไป

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

More Photos : ข่าวที่ 124/2555


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
240 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.72  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์