มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก จุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ข่าวทั้งหมด
30 มีนาคม 2555

      

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก จุดเปลี่ยนประเทศไทย (รายงานพิเศษ)

          นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (ผอ.สท.) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Full Human Potential) ให้สอดคล้องกับการเติบโตและพัฒนาการของสมองที่รวดเร็วมากที่สุดของชีวิตมนุษย์ ทั้งนี้พบว่าเด็กปฐมวัยจำนวนมากเข้ารับการบริการอบรมเลี้ยงดูในสถานรับเลี้ยงเด็กของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานที่ต่างกันจะได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกัน รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตที่จะเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ

          นายปิ่นชาย กล่าวเพิ่มว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ได้มอบให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งรัดดำเนินการยกระดับศูนย์เด็กเล็กในชุมชนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยร่วมมือกับหน่วยงานหลักๆ เช่น ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์เด็กเล็ก ในการจัดทำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กเป็นมาตรฐานกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศและได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จัดมหกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการศูนย์เด็กเล็ก ผู้นำชุมชน หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กและผู้ปกครองเด็กที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวัตถุประสงค์ของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และเกิดความมั่นใจว่าบุตรหลานที่เข้ารับบริการในศูนย์เด็กเล็กไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดในประเทศไทย จะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติที่มีรายละเอียดของตัวบ่งชี้และเกณฑ์คลอบคลุมตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายเหมือนกัน คือ มุ่งหวังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นขึ้นสูงสุดกับเด็กและเยาวชน ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กต่อไป

          นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติได้จัดงานมหกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กไปสู่การปฏิบัติในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องปรินซ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตที่จะเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กอย่างรวดเร็ว และมอบหมายให้ 7 กระทรวงที่เกี่ยวข้องนำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งควรจะพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานฯ ศูนย์เด็กเล็กใดมีการดำเนินงานดีเด่นอยู่แล้วก็ขอให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนศูนย์เด็กเล็กใดที่ยังไม่พร้อมก็ขอให้เริ่มทยอยปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองให้ได้มาตรฐานต่อไป โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กในทุกเรื่อง การใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเสมือนเป็นการประกันคุณภาพภายในการให้บริการของศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งรัฐบาลคาดหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่เข้ารับบริการในศูนย์เด็กเล็กได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัย อย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่องแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของเด็กปฐมวัยในระยะยาว ขอให้ทุกหน่วยงานต้นสังกัดของศูนย์เด็กเล็ก สนับสนุนให้มีกลไกประกันคุณภาพภายในของศูนย์เด็กเล็กอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจะได้ร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด

          นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว กล่าวเพิ่มอีกว่าการจัดมหกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและโอกาสที่ดีที่จะทำให้ทุกหน่วยงานและทุกท่านได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานกลางของประเทศโดยเฉพาะผู้ปกครองท่านจะมีความมั่นใจในการได้รับบริการจากศูนย์เด็กเล็กของหน่วยงานทุกสังกัดได้มากยิ่งขึ้น ว่าบุตรหลานของท่านจะมีคุณภาพและมีความปลอดภัย พร้อมกับเห็นความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของหน่วยงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของบ้านเมืองเราอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการศูนย์เด็กเล็ก ผู้นำชุมชน หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กและผู้ปกครองเด็กรวมทั้งสิ้นประมาณ 600 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวัตถุประสงค์ของมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติและเกิดความมั่นใจว่าบุตรหลานที่เข้ารับบริการในศูนย์เด็กเล็กไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดในประเทศไทย จะได้รับการดูและอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของแต่ละหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก การประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติร่วมกันของหน่วยงานหลักคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการเสวนา หัวข้อ "อนาคตเด็กปฐมวัยกับการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ นำไปปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

          นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว กล่าวอีกว่าในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน และกรุงเทพมหานคร คือ จะประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนโดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับเด็กเป็นตัวตั้ง ด้วยความจริงใจ ยอมรับ ซื่อสัตย์ และเสียสละ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติให้มีความทันสมัย ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังเป้าหมายที่สำคัญให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ตามวัยอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่องแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันเพื่อเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

 

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
2010 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.39  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์