วิจัยภาษาอังกฤษในกลุ่มอาเซียน สกศ.เชิญตัวแทนนานาชาติร่วมหารือ
  ข่าวทั้งหมด
13 มีนาคม 2555

      

วิจัยภาษาอังกฤษในกลุ่มอาเซียน สกศ.เชิญตัวแทนนานาชาติร่วมหารือ

 

          เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อศึกษาถึงนโยบายของแต่ละประเทศในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเชิญผู้แทนด้านการศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว และอาเซียนบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาร่วมอภิปราย โดยมีผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ผู้แทนองค์กรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
          ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวตอนหนึ่งว่า ปี พ.ศ. 2558 ภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวเป็นชุมชนเดียวกัน เป็นที่แน่นอนว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันสกศ. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรทำการศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่าภูมิภาคอาเซียน และอาเซียนบวกสาม ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ทำอย่างไรจะเตรียมประชาชนและเยาวชนของตน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ครูและผู้แทนองค์กรการศึกษา ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมอง หาวิธีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาของไทย เตรียมตัวสำหรับอนาคต และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ให้ความสนใจและมีการส่งเสริมให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 หวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นกรณีศึกษาที่ดีเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
          ดร.อาเด็ง เคด้า อัลวาซิลาห์ จากมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งอินโดนีเซีย กล่าวว่า ประชากรในอินโดนีเซียคาดว่าจะมีมากถึง 245 ล้านคน ในปี 2014 และอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาท้องถิ่นก่อน จากนั้นจึงเรียนภาษาประจำประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 3 ปัจจุบันมีประชากรในวัยการศึกษาถึง 52 ล้านคน มีครู 2.9 ล้านคน แต่มีครูที่สอนภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งแสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 จากครูทั้งหมด ซึ่งยังมีไม่เพียงพอ สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐบาลอินโดนีเซีย กำลังศึกษาถึงแนวทางการนำ Genre-based Approach (GBA) มาใช้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศออสเตรเลียใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ
          นายทองสุข แก้วมณี จากกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนลาว กล่าวว่า ในลาวถือว่าการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับภาษาที่มีอิทธิพลในลาวสมัยเป็นอาณานิคม (ค.ศ.1893-1975) ได้แก่ ฝรั่งเศส จากนั้นมีการแพร่กระจายการศึกษาจากประเทศรัสเซีย (ค.ศ.1975-1990) จนกระทั่งภาษาอังกฤษเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา สำหรับนโยบายและหลักสูตรนั้นจะมาจากส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องสื่อการสอนพบว่าสื่อการเรียนการสอนนั้นยังมีไม่เพียงพอและยังไปไม่ถึงเด็กที่อยู่ห่างไกลอยู่มาก ในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ตำราเรียนที่มาจากประเทศไทยเป็นหลัก และโรงเรียนของรัฐก็ไม่มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มีเพียงโรงเรียนเอกชนเท่านั้นที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศทั้ง ภาษาจีน เกาหลี อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น
          ดร.ซุง เย คิม จากสถาบันด้านหลักสูตรและการวัดประเมินผลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า เกาหลีกำหนดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียนภาษาอังกฤษจากข่าว จากการ์ตูน แล้วฝึกให้เด็กพูดและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะพบว่าผลสัมฤทธิ์ในเรื่องภาษาอังกฤษของเด็กเกาหลีใต้อยู่ในระดับต่ำในเรื่องของการเขียนและการพูดโดยในชั้นเรียนจะเน้นหนักในเรื่องของหลักไวยากรณ์และการอ่านแต่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการสื่อสารจึงมีการจัดหลักสูตรโดยการเพิ่มชั่วโมงเรียนในระดับประถมศึกษา เน้นให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าจะเรียนเพื่อให้สอบผ่านมีการใช้อินเตอร์เน็ตมาช่วยในการฝึกพูดและตอบคำถามโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จากส่วนกลางด้วย
          ดร.เบ๋าว์ เทียนเอิ๋น เลขาธิการศูนย์การศึกษาค้นคว้าการสอนภาษาต่างประเทศ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสำคัญกับเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาก และกำหนดให้อังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ในด้านการประเมินผลนั้น นักเรียนที่จะต้องสอบเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ และก่อนที่จะจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การปรับปรุงระบบการทดสอบซึ่งใช้วิธีตอบแบบปรนัย ปัญหาเกี่ยวกับครูที่มีจำนวนกว่าครึ่งที่มาจากวิชาอื่นๆเพื่อมาสอนภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนไม่ได้ความรู้ที่ดีนัก และตำราเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาจากเจ้าของภาษาจึงทำให้เนื้อหาและกิจกรรมไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้เรียนเป็นต้น
          รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยยังขาดครูที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และหลักสูตรที่ใช้ยังเป็นหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการของไทยก็มีนโยบายเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดให้มีโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) และอิงลิชแคมป์ และจัดหาครูต่างประเทศมาช่วยสอน แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ปัจจุบันมีการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการประกาศให้เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ และกำหนดให้วันจันทร์เป็นวันที่พูดภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งเน้นด้านการสื่อสารเสริมสร้างความแข็งแกร่งภาษาต่างประเทศทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงคุณภาพครูที่สอนภาษาต่างประเทศ มีการเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์