วิจัยภาษาอังกฤษในกลุ่มอาเซียน สกศ.เชิญตัวแทนนานาชาติร่วมหารือ
  ข่าวทั้งหมด
13 มีนาคม 2555

      

วิจัยภาษาอังกฤษในกลุ่มอาเซียน สกศ.เชิญตัวแทนนานาชาติร่วมหารือ

 

          เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อศึกษาถึงนโยบายของแต่ละประเทศในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเชิญผู้แทนด้านการศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว และอาเซียนบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาร่วมอภิปราย โดยมีผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ผู้แทนองค์กรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
          ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวตอนหนึ่งว่า ปี พ.ศ. 2558 ภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวเป็นชุมชนเดียวกัน เป็นที่แน่นอนว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันสกศ. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรทำการศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่าภูมิภาคอาเซียน และอาเซียนบวกสาม ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ทำอย่างไรจะเตรียมประชาชนและเยาวชนของตน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ครูและผู้แทนองค์กรการศึกษา ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมอง หาวิธีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาของไทย เตรียมตัวสำหรับอนาคต และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ให้ความสนใจและมีการส่งเสริมให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 หวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นกรณีศึกษาที่ดีเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
          ดร.อาเด็ง เคด้า อัลวาซิลาห์ จากมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งอินโดนีเซีย กล่าวว่า ประชากรในอินโดนีเซียคาดว่าจะมีมากถึง 245 ล้านคน ในปี 2014 และอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาท้องถิ่นก่อน จากนั้นจึงเรียนภาษาประจำประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 3 ปัจจุบันมีประชากรในวัยการศึกษาถึง 52 ล้านคน มีครู 2.9 ล้านคน แต่มีครูที่สอนภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งแสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 จากครูทั้งหมด ซึ่งยังมีไม่เพียงพอ สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐบาลอินโดนีเซีย กำลังศึกษาถึงแนวทางการนำ Genre-based Approach (GBA) มาใช้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศออสเตรเลียใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ
          นายทองสุข แก้วมณี จากกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนลาว กล่าวว่า ในลาวถือว่าการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับภาษาที่มีอิทธิพลในลาวสมัยเป็นอาณานิคม (ค.ศ.1893-1975) ได้แก่ ฝรั่งเศส จากนั้นมีการแพร่กระจายการศึกษาจากประเทศรัสเซีย (ค.ศ.1975-1990) จนกระทั่งภาษาอังกฤษเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา สำหรับนโยบายและหลักสูตรนั้นจะมาจากส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องสื่อการสอนพบว่าสื่อการเรียนการสอนนั้นยังมีไม่เพียงพอและยังไปไม่ถึงเด็กที่อยู่ห่างไกลอยู่มาก ในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ตำราเรียนที่มาจากประเทศไทยเป็นหลัก และโรงเรียนของรัฐก็ไม่มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มีเพียงโรงเรียนเอกชนเท่านั้นที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศทั้ง ภาษาจีน เกาหลี อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น
          ดร.ซุง เย คิม จากสถาบันด้านหลักสูตรและการวัดประเมินผลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า เกาหลีกำหนดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียนภาษาอังกฤษจากข่าว จากการ์ตูน แล้วฝึกให้เด็กพูดและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะพบว่าผลสัมฤทธิ์ในเรื่องภาษาอังกฤษของเด็กเกาหลีใต้อยู่ในระดับต่ำในเรื่องของการเขียนและการพูดโดยในชั้นเรียนจะเน้นหนักในเรื่องของหลักไวยากรณ์และการอ่านแต่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการสื่อสารจึงมีการจัดหลักสูตรโดยการเพิ่มชั่วโมงเรียนในระดับประถมศึกษา เน้นให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าจะเรียนเพื่อให้สอบผ่านมีการใช้อินเตอร์เน็ตมาช่วยในการฝึกพูดและตอบคำถามโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จากส่วนกลางด้วย
          ดร.เบ๋าว์ เทียนเอิ๋น เลขาธิการศูนย์การศึกษาค้นคว้าการสอนภาษาต่างประเทศ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสำคัญกับเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาก และกำหนดให้อังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ในด้านการประเมินผลนั้น นักเรียนที่จะต้องสอบเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ และก่อนที่จะจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การปรับปรุงระบบการทดสอบซึ่งใช้วิธีตอบแบบปรนัย ปัญหาเกี่ยวกับครูที่มีจำนวนกว่าครึ่งที่มาจากวิชาอื่นๆเพื่อมาสอนภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนไม่ได้ความรู้ที่ดีนัก และตำราเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาจากเจ้าของภาษาจึงทำให้เนื้อหาและกิจกรรมไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้เรียนเป็นต้น
          รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยยังขาดครูที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และหลักสูตรที่ใช้ยังเป็นหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการของไทยก็มีนโยบายเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดให้มีโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) และอิงลิชแคมป์ และจัดหาครูต่างประเทศมาช่วยสอน แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ปัจจุบันมีการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการประกาศให้เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ และกำหนดให้วันจันทร์เป็นวันที่พูดภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งเน้นด้านการสื่อสารเสริมสร้างความแข็งแกร่งภาษาต่างประเทศทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงคุณภาพครูที่สอนภาษาต่างประเทศ มีการเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
521 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์