มข.ระดมครูอีสานพัฒนาวิชาเฉพาะยกระดับการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
9 มีนาคม 2555

      

มข.ระดมครูอีสานพัฒนาวิชาเฉพาะยกระดับการศึกษา

 

          รศ.ลัดดา ศิลานัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการการจัดทำรายวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมครูสังคมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ควรคำนึงถึงการให้การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ ทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ที่จะทำให้มีความแข็งแกร่งในการเป็นสมาชิกของประชาคมฯ ทำให้เด็กไทยมีความตื่นตัวและทันต่อเหตุการณ์
          ทั้งนี้ ครู อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสังคมมีความสนใจต่อการพัฒนารายวิชา ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายที่จะให้มีการพัฒนารายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา โดยมีการพัฒนารายวิชาเฉพาะ ให้ครูผู้สอนได้มีความเข้าใจในเนื้องหาหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนและบูรณาการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          รศ.ลัดดากล่าวอีกว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำรายวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมครูสังคมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้เชิญชวนครูผู้สอนจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเพื่อประชุมหาแนวทาง เพื่อนพัฒนาการจัดทำรายวิชาอาเซียนศึกษาให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนของตนเองได้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ในด้านการจัดทำรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ระหว่างครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างกัน
          ซึ่งจัดการประชุมระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มีครูผู้สอนสนใจ 250 คน มีการบรรยาย ระดมความคิด และการเสนอผลงานวิจัยจากนักศึกษา อาจารย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกทั้งนิทรรษการสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่ครูผู้สอนจะสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
594 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์