มข.ระดมครูอีสานพัฒนาวิชาเฉพาะยกระดับการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
9 มีนาคม 2555

      

มข.ระดมครูอีสานพัฒนาวิชาเฉพาะยกระดับการศึกษา

 

          รศ.ลัดดา ศิลานัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการการจัดทำรายวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมครูสังคมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ควรคำนึงถึงการให้การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ ทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ที่จะทำให้มีความแข็งแกร่งในการเป็นสมาชิกของประชาคมฯ ทำให้เด็กไทยมีความตื่นตัวและทันต่อเหตุการณ์
          ทั้งนี้ ครู อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสังคมมีความสนใจต่อการพัฒนารายวิชา ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายที่จะให้มีการพัฒนารายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา โดยมีการพัฒนารายวิชาเฉพาะ ให้ครูผู้สอนได้มีความเข้าใจในเนื้องหาหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนและบูรณาการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          รศ.ลัดดากล่าวอีกว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำรายวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมครูสังคมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้เชิญชวนครูผู้สอนจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเพื่อประชุมหาแนวทาง เพื่อนพัฒนาการจัดทำรายวิชาอาเซียนศึกษาให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนของตนเองได้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ในด้านการจัดทำรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ระหว่างครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างกัน
          ซึ่งจัดการประชุมระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มีครูผู้สอนสนใจ 250 คน มีการบรรยาย ระดมความคิด และการเสนอผลงานวิจัยจากนักศึกษา อาจารย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกทั้งนิทรรษการสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่ครูผู้สอนจะสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
90 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์