อนุมัติ "ศาสตราจารย์" 15 ราย ธีรยุทธ บุญมี สาขามานุษยวิทยา อาจารย์ ม.ขอนแก่น อายุน้อยสุด
  ข่าวทั้งหมด
8 มีนาคม 2555

      

อนุมัติ "ศาสตราจารย์" 15 ราย ธีรยุทธ บุญมี สาขามานุษยวิทยา อาจารย์ ม.ขอนแก่น อายุน้อยสุด

 

          จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" เพื่อนำความเสนอกราบบังคมทูลฯ โปรดเกล้าฯ จำนวน 15 ราย ดังนี้ 1.รศ.ประยงค์ เนตยารักษ์ อายุ 62 ปี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2.นายสุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ อายุ 53 ปี สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ม.เชียงใหม่ 3.นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อายุ 53 ปีสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ 4.นายวัชระ งามจิตรเจริญ อายุ 49 ปี สาขาวิชาปรัชญา มธ. 5.นายธีรยุทธ บุญมี อายุ 60 ปี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชามานุษยวิทยา มธ. 6.นายเฉลียว ศาลากิจ อายุ 50 ปี สาขาวิชาพยาธิวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ 7.นางมาลินี เหล่าไพบูลย์ อายุ 54 ปี สาขา วิชาชีวสถิติ ม.ขอนแก่น 8.นายอุดม รัฐอมฤต อายุ 51 ปี สาขาวิชากฎหมาย วิธีบัญญัติ มธ. 9.นางอรุณี เจตศรีสุภาพ อายุ 58 ปี สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มข. 10.นายวิชัย เอกพลากร อายุ 52 ปี สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ระบาดวิทยา ม.มหิดล 11.นายกำชัย จงจักรพันธ์ อายุ 50 ปี สาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มธ. 12.นายพลภัทร โรจน์นครินทร์ อายุ 43 ปี สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13.นายเกษียร เตชะพีระ อายุ 53 ปี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มธ. 14.นายธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ อายุ 64 ปี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ15.นายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อายุ 37 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มข. ซึ่งการอนุมัติตำแหน่งศาตราจารย์ครั้งนี้ถือว่ามากที่สุดในรอบ 5 ปี โดยในจำนวนผู้ที่ได้รับตำแหน่งทั้งหมด นายอภิรัฐ อายุ 37 ปี เป็นคนที่ได้ตำแหน่งที่อายุน้อยที่สุด

 

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
231 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์