สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๖๗ ปี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  ข่าวทั้งหมด
2 มีนาคม 2555

      

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๖๗ ปี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

          พระราชบัญญัติครูพุทธศักราช ๒๔๘๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่๑๖มกราคม๒๔๘๘มีสาระสำคัญคือให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า "คุรุสภา" โดยมีหลักการที่เป็นสาระสำคัญอยู่๓ประการคือความคิดเห็นเป็นสภาที่ปรึกษาและรักษานโยบายการศึกษาของชาติเพื่อช่วยยกฐานะครูและเพื่อให้ครูปกครองคน
          เมื่อมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาทำหน้าที่บริหารงานของคุรุสภาต่อมาเมื่อวันที่๒มีนาคม๒๔๘๘รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้ลงนามตามคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการประจำของกระทรวงศึกษาธิการมารักษาการในตำแหน่งเลขาธิการและหัวหน้าแผนกต่างๆเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุดแรกจำนวน๙ท่านเมื่อมีคำสั่งเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่๒มีนาคม๒๔๘๘สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเกิดขึ้นและถือเอาวันที่๒มีนาคม๒๔๘๘เป็นวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
          ตลอดระยะเวลา๖๗ปีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของคุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทภารกิจในการดำเนินการการควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยการกำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสนับสนุนส่งเสริมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพและควบคุมการประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งเป็นบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภายังได้พัฒนาการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยมุ่งไปสู่การเป็นองค์การสมัยใหม่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้มีการขยายการให้บริการไปยังส่วนภูมิภาคโดยจัดตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          ทั้งนี้มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
          แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี๒๕๕๕
          วิสัยทัศน์  : เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล
          การกำหนดกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย
          กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและพัฒนาระบบการกำกับดูแลการเข้าสู่วิชาชีพรวมทั้งกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาและพัฒนาให้สูงขึ้น
          ๒. พัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการรับรองปริญญาทางการศึกษารับรองความรู้และรับรองคุณวุฒิ
          ๓. นำระบบการทดสอบมาตรฐานความรู้มาใช้ในการรับรองปริญญาทางการศึกษาและ/หรือการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๔. กำกับติดตามสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาให้ปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่คุรุสภาให้การรับรอง
          ๕. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๖. พัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย
          พัฒนาระบบการให้บริการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและควบคุมกำกับติดตามการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย

          พัฒนาระบบการให้บริการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและควบคุมกำกับติดตามการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. ปรับปรุงระบบการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๒. เสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
          ๔. สร้างระบบการตรวจสอบควบคุมกำกับการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          การส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
            เป้าหมาย
          ปลูกฝังเจตคติที่ดีและควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังเจตคติที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๒. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๓. เร่งรัดดำเนินการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพให้ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม๔. เร่งรัดดำเนินการอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาดด้วยความถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม
          การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย
          มุ่งส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงทั่วถึงและต่อเนื่อง
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและใช้ผลการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา๒. พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีรูปแบบที่หลากหลายเชื่อมโยงเป็นที่ยอมรับและต่อเนื่อง
          ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
          ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศความรู้ทางวัฒนธรรมสังคมของประชาคมอาเซียน
          ๕. พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการดำรงอยู่ในวิชาชีพ๖. พัฒนาสารสนเทศวิชาชีพและการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
          ๗. เร่งสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
          ๘. จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
          การส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          เป้าหมาย
          พัฒนาระบบการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. พัฒนาระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาชีพและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๒. ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแกนนำในการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๓. สร้างภาพลักษณ์ของรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
          ๔. กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงผลการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
          การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
          เป้าหมาย
          พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          ๒. พัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของคุรุสภา
         
๔. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
          ๕. พัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
          ๖. พัฒนาระบบการควบคุมการบริหารงบประมาณ
          ๗. พัฒนากฎหมายข้อบังคับระเบียบประกาศ
          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา      Call Center ๐๒๓๐๔๙๘๙๙
www.ksp.or.th

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
482 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์