สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๖๗ ปี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  ข่าวทั้งหมด
2 มีนาคม 2555

      

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๖๗ ปี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

          พระราชบัญญัติครูพุทธศักราช ๒๔๘๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่๑๖มกราคม๒๔๘๘มีสาระสำคัญคือให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า "คุรุสภา" โดยมีหลักการที่เป็นสาระสำคัญอยู่๓ประการคือความคิดเห็นเป็นสภาที่ปรึกษาและรักษานโยบายการศึกษาของชาติเพื่อช่วยยกฐานะครูและเพื่อให้ครูปกครองคน
          เมื่อมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาทำหน้าที่บริหารงานของคุรุสภาต่อมาเมื่อวันที่๒มีนาคม๒๔๘๘รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้ลงนามตามคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการประจำของกระทรวงศึกษาธิการมารักษาการในตำแหน่งเลขาธิการและหัวหน้าแผนกต่างๆเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุดแรกจำนวน๙ท่านเมื่อมีคำสั่งเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่๒มีนาคม๒๔๘๘สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเกิดขึ้นและถือเอาวันที่๒มีนาคม๒๔๘๘เป็นวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
          ตลอดระยะเวลา๖๗ปีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของคุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทภารกิจในการดำเนินการการควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยการกำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสนับสนุนส่งเสริมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพและควบคุมการประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งเป็นบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภายังได้พัฒนาการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยมุ่งไปสู่การเป็นองค์การสมัยใหม่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้มีการขยายการให้บริการไปยังส่วนภูมิภาคโดยจัดตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          ทั้งนี้มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
          แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี๒๕๕๕
          วิสัยทัศน์  : เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล
          การกำหนดกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย
          กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและพัฒนาระบบการกำกับดูแลการเข้าสู่วิชาชีพรวมทั้งกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาและพัฒนาให้สูงขึ้น
          ๒. พัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการรับรองปริญญาทางการศึกษารับรองความรู้และรับรองคุณวุฒิ
          ๓. นำระบบการทดสอบมาตรฐานความรู้มาใช้ในการรับรองปริญญาทางการศึกษาและ/หรือการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๔. กำกับติดตามสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาให้ปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่คุรุสภาให้การรับรอง
          ๕. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๖. พัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย
          พัฒนาระบบการให้บริการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและควบคุมกำกับติดตามการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย

          พัฒนาระบบการให้บริการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและควบคุมกำกับติดตามการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. ปรับปรุงระบบการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๒. เสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
          ๔. สร้างระบบการตรวจสอบควบคุมกำกับการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          การส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
            เป้าหมาย
          ปลูกฝังเจตคติที่ดีและควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังเจตคติที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๒. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๓. เร่งรัดดำเนินการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพให้ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม๔. เร่งรัดดำเนินการอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาดด้วยความถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม
          การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
            เป้าหมาย
          มุ่งส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงทั่วถึงและต่อเนื่อง
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและใช้ผลการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา๒. พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีรูปแบบที่หลากหลายเชื่อมโยงเป็นที่ยอมรับและต่อเนื่อง
          ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
          ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศความรู้ทางวัฒนธรรมสังคมของประชาคมอาเซียน
          ๕. พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการดำรงอยู่ในวิชาชีพ๖. พัฒนาสารสนเทศวิชาชีพและการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
          ๗. เร่งสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
          ๘. จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
          การส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          เป้าหมาย
          พัฒนาระบบการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. พัฒนาระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาชีพและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๒. ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแกนนำในการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๓. สร้างภาพลักษณ์ของรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
          ๔. กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงผลการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
          การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
          เป้าหมาย
          พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
          แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          ๒. พัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของคุรุสภา
         
๔. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
          ๕. พัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
          ๖. พัฒนาระบบการควบคุมการบริหารงบประมาณ
          ๗. พัฒนากฎหมายข้อบังคับระเบียบประกาศ
          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา      Call Center ๐๒๓๐๔๙๘๙๙
www.ksp.or.th

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
91 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์