แนวคิดทางการศึกษาจากทีดีอาร์ไอถึงสมศ.
  ข่าวทั้งหมด
28 กุมภาพันธ์ 2555

      

แนวคิดทางการศึกษาจากทีดีอาร์ไอถึงสมศ.

 

          วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

          กรณีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เสนอให้ข้าราชการครูตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่ตกต่ำของนักเรียนและขอให้ยุบ สมศ. เนื่องจากผลการประเมินไม่ได้สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของสถาบันศึกษา(หนังสือพิมพ์ มติชน 21 กุมภาพันธ์ 2555)นับเป็นข่าวที่ผมอ่านแล้วตกใจ
          ถ้าเป็นนักวิชาการบุคคลทั่วไป พูดว่ายุบสมศ.คงไม่คิดอะไรมาก แต่ในกรณี TDRI ซึ่งนับเป็นองค์กรมูลนิธิเอกชน ไม่แสวงผลกำไรดำเนินวิจัยนโยบายหลากหลายด้าน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ออกมาแสดงผลการประเมินดังกล่าวนับเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารของสมศ. เพื่อนำมาทบทวนนโยบายต่างๆ ของการดำเนินงานในการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อไป
          ผมสนใจว่าแนวคิดการศึกษาของ TDRI ว่าเป็นอย่างไร จึงเข้าไปค้นหาข้อมูล มีข้อมูลน่าสนใจหลายเรื่อง หลายประเด็น ข้อมูลจากการสัมมนาวิชาการประจำปี 2554  "ยกเครื่องการศึกษา : สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง" ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดสามารถเข้าอ่านได้จากเว็บไซต์ ซึ่งมีเอกสารจากการบรรยายระดับปรมาจารย์หลายท่าน เช่น ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชดร.อัมมาร สยามวาลา รศ.ดร.วรากรณ์สามโกเศศเป็นต้นแต่ประเด็นที่สนใจเป็นพิเศษคือคำว่า ปัญหาการขาด "ความรับผิดชอบ"(Accountability)ของระบบการศึกษาตลอดทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้เห็น
          ภาพถึงปัญหาของการปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ ซึ่งกรอบแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบที่โยงมาจากนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน ตลอดจนถึงผู้ปกครองเป็นต้น ซึ่งจากงานวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงสมมติฐานของคุณภาพการศึกษาที่ไม่ดี น่าจะเป็นผลมาจากประสิทธิภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา
          ขอย้ำอีกครั้งว่า กลับมาที่นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่ทำให้คุณภาพการศึกษามีปัญหา ในขณะที่ตัวเลขในเชิงงบประมาณชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีงบการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ในระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มจาก 4% ของ GDP เป็น20% ของ GDP ในปัจจุบันไม่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซียและเวียดนาม ในขณะที่ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่านักเรียนไทยเรียนมากแต่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ ซึ่งทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบ ต่อนโยบายการกำกับนโยบายและผู้ปฏิบัติทุกกระบวนการของการจัดการศึกษา ที่ต้องนำมาทบทวนแผนและนโยบายอย่างเร่งด่วนต่อไป
          ผมขอแสดงความคิดเห็นอีกครั้งต่อการประเมินภายนอก รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเคยได้เขียนข้อคิดประเมิน สมศ.รอบ 3 กับการทบทวนตัวบ่งชี้ (มติชน 4 กันยายน 2554)ประเด็นใหญ่ที่ผมขอสรุปอีกครั้ง คือ การยกเลิกนโยบายเลือกกลุ่มสถาบันทำให้การประเมินที่ใช้มาตรฐานเดียวกันหมดทุกมหาวิทยาลัยไม่สามารถสะท้อนภาพที่แท้จริงได้ และประเด็นการที่เกณฑ์ของ สมศ.ตัวบ่งชี้ต่างๆ ทำให้การปรับตัวของสถาบันในการกำหนดแผนประจำปีของสถาบันไม่สามารถทำได้ และไม่สามารถทำย้อนหลังได้ ซึ่งมีประเด็นปลีกย่อยอื่นๆ อีกมากรวมทั้งปัญหาการขาดความเป็นกัลยาณมิตรของผู้ประเมินบางท่านพอสมควร
          ดังนั้น ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของ สมศ.มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอให้ทุกท่านรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ และไม่ควรนำเกณฑ์ระดับนานาชาติ (World Class) มาใช้กับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กหรือมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่โดยส่วนตัวเห็นว่า สมศ.ยังมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย และเห็นควรปรับเปลี่ยน (Change) ปรัชญา นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการให้เป็นมืออาชีพกว่าปัจจุบัน
          อีกประเด็นหนึ่งผมขอเสนอและสนับสนุนแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่นำแนวคิดของ TQA หรือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)ซึ่งแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานระดับนานาชาตินั้น ได้แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการนำเกณฑ์มาตรฐานต่างๆมาใช้ในทางการศึกษาอย่างแท้จริง สมศ.ควรวางแผนร่วมกับ สกอ. ในเรื่องดังกล่าวเพื่อพัฒนาแนวทางในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยของไทยได้พัฒนาตามเกณฑ์ เพราะมีหลายประเด็นในการต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถาบันเช่น การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของทั้งระบบอุดมศึกษา ที่นับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ(Bcnchmark) ระหว่างสถาบัน ซึ่งนับเป็นหัวใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
          สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้กับ ท่านผอ.สมศ. และคณะกรรมการบริหาร สมศ.ได้ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการศึกษาไทยในแนวทางที่สร้างสรรค์ต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
145 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์