กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  ข่าวทั้งหมด
24 กุมภาพันธ์ 2555

      

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับฟัง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและชี้แจงแนวทาง "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"แก่เครือข่ายองค์กรสตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๑,๘๐๐ คน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๕๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์หลัก ๔ ประการ คือ ให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างโอกาสสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ อีกทั้งเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายองค์กรสตรี ในการเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนรณรงค์ให้สังคมเข้าใจในปัญหาของสตรี และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ดูถูกดูแคลนสตรี แต่ควรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ในขณะเดียวกัน ให้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และที่สำคัญถัดมาคือ ให้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง จึงขอให้ช่วยกันรสนับ สนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป

ทั้งนี้รัฐบาลได้ผลักดันให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ด้วยการจัดสรรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลยืนยันที่จะเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายองค์กรสตรีให้เข้มแข็งและเป็นระบบ โดย ๑.มุ่งหวังให้สตรีได้รับการดูแล ปราศจากการทารุณ กดขี่ หรือข่มเหงสตรีในทุกรูปแบบ มิติถัดมา ๒.มุ่งหวังให้สตรีมีความพร้อมในการเพิ่มศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมรายได้ และสร้างอาชีพที่มั่นคงนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และ๓.มุ่งหวังให้สตรีได้รับการยอมรับ มีโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดสู่การเป็นผู้นำทางสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

อิชยา/ข่าว,วิชัยภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
1515 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์