กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  ข่าวทั้งหมด
24 กุมภาพันธ์ 2555

      

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับฟัง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและชี้แจงแนวทาง "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"แก่เครือข่ายองค์กรสตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๑,๘๐๐ คน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๕๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์หลัก ๔ ประการ คือ ให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างโอกาสสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ อีกทั้งเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายองค์กรสตรี ในการเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนรณรงค์ให้สังคมเข้าใจในปัญหาของสตรี และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ดูถูกดูแคลนสตรี แต่ควรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ในขณะเดียวกัน ให้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และที่สำคัญถัดมาคือ ให้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง จึงขอให้ช่วยกันรสนับ สนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป

ทั้งนี้รัฐบาลได้ผลักดันให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ด้วยการจัดสรรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลยืนยันที่จะเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายองค์กรสตรีให้เข้มแข็งและเป็นระบบ โดย ๑.มุ่งหวังให้สตรีได้รับการดูแล ปราศจากการทารุณ กดขี่ หรือข่มเหงสตรีในทุกรูปแบบ มิติถัดมา ๒.มุ่งหวังให้สตรีมีความพร้อมในการเพิ่มศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมรายได้ และสร้างอาชีพที่มั่นคงนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และ๓.มุ่งหวังให้สตรีได้รับการยอมรับ มีโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดสู่การเป็นผู้นำทางสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

อิชยา/ข่าว,วิชัยภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์