ข้อแนะนำในการเขียนแผนการสอน
  ข่าวทั้งหมด
17 กุมภาพันธ์ 2555

      

ข้อแนะนำในการเขียนแผนการสอน

 การกำหนดจำนวนคาบที่ใช้สอนในแต่ละแผน ควรพิจารณาจากความเป็นจริงว่า การสอนแต่ละครั้งใช้เวลากี่คาบนั่นคือ 1 แผน ดังนั้นในแต่ละแผนอาจมีจำนวนคาบไม่เท่ากันก็ได้ เช่น ถ้าสอนสัปดาห์ละ 3 คาบกับ 1 คาบ จะเขียน 2 แผน สาระสำคัญประกอบด้วย

ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น ที่ผู้สอนต้องนำมาอ้างอิง เพื่อสอนเนื้อหาใหม่ หากขาดความรู้นี้แล้วจะทำให้ไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้

สาระที่ได้จากการเรียน ในครั้งนั้นๆ อาจเป็นนิยาม กฎ ทฤษฎี สมบัติ สูตร ประโยชน์ ฯลฯ

สิ่งที่ควรเน้น เป็นสิ่งที่ผู้สอนพบว่ามักเป็นข้อผิดพลาดของผู้เรียน เช่น ฐาน กับ ความสูง ของรูปสามเหลี่ยมจะตั้งฉากกันเสมอ

ลักษณะการเขียน ไม่จำเป็นต้องเขียนแบบเรียงความ อาจเขียนเป็นเรื่องๆ ต่อกันโดยเรียงลำดับก่อน – หลัง ตามการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้
การเขียนจุดประสงค์ ควรเขียนให้ถูกต้องตามลักษณะของจุดประสงค์แบบที่ต้องการ เช่น ถ้าใช้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จะต้องเขียนให้ครบองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
 • สถานการณ์หรือเงื่อนไข (Condition)
 • พฤติกรรมชี้บ่งที่คาดหวัง (Expecfed Behavior)
 • เกณฑ์การประเมิน (Criteria)
ถ้าใช้จุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงค์นำทาง
 • จุดประสงค์ปลายทาง เป็นจุดประสงค์หลักเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมนั้น
 • จุดประสงค์นำทาง เป็นจุดประสงค์อย่างละเอียด ซึ่งต้องเน้นไปตามลำดับขั้นของการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งถ้าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์นำทาง แล้วก็จะบรรลุจุดประสงค์ปลายทางที่ต้องการ
ข้อสังเกต
 • คำที่ใช้สำหรับการเขียนจะต้องเป็นคำที่แสดงพฤติกรรมชี้บ่งที่สามารถสังเกตได้ วัดได้ และจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นการเรียนรู้เสมอ
 • เกณฑ์การประเมิน อาจใช้เช่นเดียวกับเกณฑ์ในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก็ได้ หรืออาจไม่ใส่ โดยใช้คำว่า "ได้" เท่านั้น แต่เกณฑ์การประเมินจะไปปรากฏที่การวัดผลและการประเมินผลแทน
 • จุดประสงค์นำทาง ต้องเรียงตามลำดับขั้นของการเรียนรู้ และจุดประสงค์นำทางข้อสุดท้าย จะเป็นจุดประสงค์ปลายทางด้วย
ตัวอย่าง จุดประสงค์ปลายทาง เมื่อกำหนดโจทย์เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกให้ นักเรียนสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ จุดประสงค์นำทาง เมื่อเรียนจบคาบนี้แล้ว นักเรียนสามารถ
 1. บอกสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงได้
 2. บอกสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้
 3. บอกสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้
 4. หาพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกได้
 5. หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้
หมายเหตุ ข้อ 5) กับจุดประสงค์ปลายทาง คือสิ่งเดียวกัน แต่จำเป็นต้องเขียนไว้ที่ข้อ 5) ด้วย เนื่องจากข้อ 1) – 4) เพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถทำให้ได้จุดประสงค์ปลายทางได้ ดังนั้นโดยปกติจึงต้องเขียนจุดประสงค์ปลายทาง กับจุดประสงค์นำทางข้อสุดท้ายซ้ำกันอีกครั้ง ถ้าใช้จุดประสงค์การเรียนรู้ จะเป็นการเขียนเช่นเดียวกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แต่จะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการเรียนรู้และข้อสุดท้ายก็จะเทียบได้กับจุดประสงค์ปลายทางนั่นเอง ส่วนเกณฑ์นั้นอาจละไว้ โดยนำไปไว้ที่การวัดผลและการประเมินผล หมายเหตุ การเขียนจุดประสงค์เป็นหัวใจของแผนการสอน ถ้าเขียนจุดประสงค์ไม่ละเอียดชัดเจน พฤติกรรมชี้บ่งเป็นสิ่งที่วัดได้จริง และเป็นไปตามลำดับขั้นของการเรียนรู้ สิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปริยายเนื้อหาเป็นการสรุปเนื้อหาที่เรียนโดยย่อ ในคาบเรียนนั้นๆ (ไม่ใช่เฉพาะหัวเรื่อง) มีใจความสำคัญ หรือข้อความสำคัญพร้อมตัวอย่างที่แตกต่างไปจากแบบเรียน (ถ้ามี) กรณีที่อ้างอิงตัวอย่างในแบบเรียน อาจเขียนเพียงโจทย์แล้วอ้างอิงหน้าในแบบเรียนก็ได้กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย ขั้นนำ ขั้นสอน - ขั้นสรุป - ขั้นฝึกทักษะ - ขั้นประเมินผล อาจไม่จำเป็นต้องแยกเป็นขั้นๆ อย่างชัดเจน แต่ให้เขียนเรียงกันไป ตามลำดับ คือ นำ – สอน – สรุป – ฝึกทักษะ – ประเมินผล และในการเขียนควรเขียนเป็นข้อๆ โดยแต่ละข้อ ควรมีสาระที่ตอบได้ว่าครูทำอะไร โดยวิธีใด เด็กทำอะไร เมื่อทำแล้วเด็กได้อะไร เช่น ครูแจกเอกสารแนะแนวทางเรื่อง การบวกและการลบพหุนามให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาและทำภายในเวลา 10 นาที แล้วช่วยกันสรุปหลักการบวกและการลบพหุนาม ซึ่งได้ว่า

กรณีที่สอนหลาย Concept ในคาบนั้นๆ เช่น การบวกและการลบพหุนาม การวางแผนกิจกรรมการสอนนั้นต้องสอนที่ละ Concept กล่าวคือ สอนการบวกพหุนามก่อน โดยเริ่มที่ นำ – สอน – สรุป – ฝึกทักษะ (การบวก) แล้วจึงสอนการลบด้วยกระบวนการเดียวกัน คือ นำ – สอน – สรุป – ฝึกทักษะ (การลบ) จากนั้นจึงสรุปรวมอีกครั้งและฝึกทักษะรวมอีกครั้งเช่นกัน แล้วต่อด้วยการประเมินผลรวมทั้งสอง Concept ข้อสังเกต การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอน จะต้องตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกข้อตามลำดับ และกิจกรรมที่ทำก็จะต้องทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกข้อตามลำดับเช่นกัน การวัดผลและการประเมินผลการวัดผล เป็นการระบุถึงวิธีการในการตรวจสอบผู้เรียนแต่การประเมินผลเป็นการนำผลที่ได้จากการวัดมาตีค่า หรือประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น

การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำถาม 1. นักเรียนตอบคำถามได้ถูกต้อง
2. ทำโจทย์พิเศษ 5 ข้อ 2. นักเรียนทำโจทย์พิเศษถูกต้อง 4 ใน 5 ข้อ เป็นอย่างน้อย


หมายเหตุ ควรเว้นที่ไว้สำหรับการเขียนบันทึกผลการสอน ปัญหาในการสอนตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการสอนในครั้งต่อไป  

ที่มาเว็บ : http://www.myfirstbrain.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
2475 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์