ข้อแนะนำในการเขียนแผนการสอน
  ข่าวทั้งหมด
17 กุมภาพันธ์ 2555

      

ข้อแนะนำในการเขียนแผนการสอน

 การกำหนดจำนวนคาบที่ใช้สอนในแต่ละแผน ควรพิจารณาจากความเป็นจริงว่า การสอนแต่ละครั้งใช้เวลากี่คาบนั่นคือ 1 แผน ดังนั้นในแต่ละแผนอาจมีจำนวนคาบไม่เท่ากันก็ได้ เช่น ถ้าสอนสัปดาห์ละ 3 คาบกับ 1 คาบ จะเขียน 2 แผน สาระสำคัญประกอบด้วย

ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น ที่ผู้สอนต้องนำมาอ้างอิง เพื่อสอนเนื้อหาใหม่ หากขาดความรู้นี้แล้วจะทำให้ไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้

สาระที่ได้จากการเรียน ในครั้งนั้นๆ อาจเป็นนิยาม กฎ ทฤษฎี สมบัติ สูตร ประโยชน์ ฯลฯ

สิ่งที่ควรเน้น เป็นสิ่งที่ผู้สอนพบว่ามักเป็นข้อผิดพลาดของผู้เรียน เช่น ฐาน กับ ความสูง ของรูปสามเหลี่ยมจะตั้งฉากกันเสมอ

ลักษณะการเขียน ไม่จำเป็นต้องเขียนแบบเรียงความ อาจเขียนเป็นเรื่องๆ ต่อกันโดยเรียงลำดับก่อน – หลัง ตามการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้
การเขียนจุดประสงค์ ควรเขียนให้ถูกต้องตามลักษณะของจุดประสงค์แบบที่ต้องการ เช่น ถ้าใช้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จะต้องเขียนให้ครบองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
 • สถานการณ์หรือเงื่อนไข (Condition)
 • พฤติกรรมชี้บ่งที่คาดหวัง (Expecfed Behavior)
 • เกณฑ์การประเมิน (Criteria)
ถ้าใช้จุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงค์นำทาง
 • จุดประสงค์ปลายทาง เป็นจุดประสงค์หลักเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมนั้น
 • จุดประสงค์นำทาง เป็นจุดประสงค์อย่างละเอียด ซึ่งต้องเน้นไปตามลำดับขั้นของการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งถ้าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์นำทาง แล้วก็จะบรรลุจุดประสงค์ปลายทางที่ต้องการ
ข้อสังเกต
 • คำที่ใช้สำหรับการเขียนจะต้องเป็นคำที่แสดงพฤติกรรมชี้บ่งที่สามารถสังเกตได้ วัดได้ และจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นการเรียนรู้เสมอ
 • เกณฑ์การประเมิน อาจใช้เช่นเดียวกับเกณฑ์ในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก็ได้ หรืออาจไม่ใส่ โดยใช้คำว่า "ได้" เท่านั้น แต่เกณฑ์การประเมินจะไปปรากฏที่การวัดผลและการประเมินผลแทน
 • จุดประสงค์นำทาง ต้องเรียงตามลำดับขั้นของการเรียนรู้ และจุดประสงค์นำทางข้อสุดท้าย จะเป็นจุดประสงค์ปลายทางด้วย
ตัวอย่าง จุดประสงค์ปลายทาง เมื่อกำหนดโจทย์เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกให้ นักเรียนสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ จุดประสงค์นำทาง เมื่อเรียนจบคาบนี้แล้ว นักเรียนสามารถ
 1. บอกสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงได้
 2. บอกสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้
 3. บอกสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้
 4. หาพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกได้
 5. หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้
หมายเหตุ ข้อ 5) กับจุดประสงค์ปลายทาง คือสิ่งเดียวกัน แต่จำเป็นต้องเขียนไว้ที่ข้อ 5) ด้วย เนื่องจากข้อ 1) – 4) เพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถทำให้ได้จุดประสงค์ปลายทางได้ ดังนั้นโดยปกติจึงต้องเขียนจุดประสงค์ปลายทาง กับจุดประสงค์นำทางข้อสุดท้ายซ้ำกันอีกครั้ง ถ้าใช้จุดประสงค์การเรียนรู้ จะเป็นการเขียนเช่นเดียวกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แต่จะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการเรียนรู้และข้อสุดท้ายก็จะเทียบได้กับจุดประสงค์ปลายทางนั่นเอง ส่วนเกณฑ์นั้นอาจละไว้ โดยนำไปไว้ที่การวัดผลและการประเมินผล หมายเหตุ การเขียนจุดประสงค์เป็นหัวใจของแผนการสอน ถ้าเขียนจุดประสงค์ไม่ละเอียดชัดเจน พฤติกรรมชี้บ่งเป็นสิ่งที่วัดได้จริง และเป็นไปตามลำดับขั้นของการเรียนรู้ สิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปริยายเนื้อหาเป็นการสรุปเนื้อหาที่เรียนโดยย่อ ในคาบเรียนนั้นๆ (ไม่ใช่เฉพาะหัวเรื่อง) มีใจความสำคัญ หรือข้อความสำคัญพร้อมตัวอย่างที่แตกต่างไปจากแบบเรียน (ถ้ามี) กรณีที่อ้างอิงตัวอย่างในแบบเรียน อาจเขียนเพียงโจทย์แล้วอ้างอิงหน้าในแบบเรียนก็ได้กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย ขั้นนำ ขั้นสอน - ขั้นสรุป - ขั้นฝึกทักษะ - ขั้นประเมินผล อาจไม่จำเป็นต้องแยกเป็นขั้นๆ อย่างชัดเจน แต่ให้เขียนเรียงกันไป ตามลำดับ คือ นำ – สอน – สรุป – ฝึกทักษะ – ประเมินผล และในการเขียนควรเขียนเป็นข้อๆ โดยแต่ละข้อ ควรมีสาระที่ตอบได้ว่าครูทำอะไร โดยวิธีใด เด็กทำอะไร เมื่อทำแล้วเด็กได้อะไร เช่น ครูแจกเอกสารแนะแนวทางเรื่อง การบวกและการลบพหุนามให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาและทำภายในเวลา 10 นาที แล้วช่วยกันสรุปหลักการบวกและการลบพหุนาม ซึ่งได้ว่า

กรณีที่สอนหลาย Concept ในคาบนั้นๆ เช่น การบวกและการลบพหุนาม การวางแผนกิจกรรมการสอนนั้นต้องสอนที่ละ Concept กล่าวคือ สอนการบวกพหุนามก่อน โดยเริ่มที่ นำ – สอน – สรุป – ฝึกทักษะ (การบวก) แล้วจึงสอนการลบด้วยกระบวนการเดียวกัน คือ นำ – สอน – สรุป – ฝึกทักษะ (การลบ) จากนั้นจึงสรุปรวมอีกครั้งและฝึกทักษะรวมอีกครั้งเช่นกัน แล้วต่อด้วยการประเมินผลรวมทั้งสอง Concept ข้อสังเกต การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอน จะต้องตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกข้อตามลำดับ และกิจกรรมที่ทำก็จะต้องทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกข้อตามลำดับเช่นกัน การวัดผลและการประเมินผลการวัดผล เป็นการระบุถึงวิธีการในการตรวจสอบผู้เรียนแต่การประเมินผลเป็นการนำผลที่ได้จากการวัดมาตีค่า หรือประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น

การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำถาม 1. นักเรียนตอบคำถามได้ถูกต้อง
2. ทำโจทย์พิเศษ 5 ข้อ 2. นักเรียนทำโจทย์พิเศษถูกต้อง 4 ใน 5 ข้อ เป็นอย่างน้อย


หมายเหตุ ควรเว้นที่ไว้สำหรับการเขียนบันทึกผลการสอน ปัญหาในการสอนตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการสอนในครั้งต่อไป  

ที่มาเว็บ : http://www.myfirstbrain.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
93 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์