สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
  ข่าวทั้งหมด
10 กุมภาพันธ์ 2555

      

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา และการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นสิ่งท้าทาย ดังนั้นจึงได้หารือกับผู้บริหารของอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเรียนรู้ภาษาหลักที่จะใช้สื่อสารในอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และการเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา เพื่อจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อขอให้ส่งข้าราชการกระทรวงต่างประเทศมาทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกล่าวด้วย  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ได้ให้นโยบายให้วิทยาลัยในสังกัด สอศ. คิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถจดสิทธิบัตร เช่นการทำชีสเหลว(Cheese) ใช้ดื่มเพื่อดูดซับแอลกอฮอล์ในร่างกาย และถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเนื่องจากน้ำนมราคาถูก และมีรายได้เข้าสู่กองทุนฯเพื่อการก้าวเดินต่อไปของนักศึกษา ทั้งนี้“นักศึกษาของอาชีวศึกษาต้องเป็นคนที่สร้างรายได้และเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยผู้บริหารจะต้องทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้ครูได้พัฒนาการสอน เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆไปสู่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเราไม่ต้องการความเท่าเทียม แต่เราจะเป็นหนึ่งในอาเซียน”

สำหรับการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาให้สามารถประยุกต์ความรู้และใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มีเป้าหมายให้เป็นผลงานที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีครูที่ปรึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสากล

เพื่อเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา และการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา และการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

อิชยา/ข่าว,ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
172 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.49  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์