’มรม.’ทำประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  ข่าวทั้งหมด
30 มกราคม 2555

      

'มรม.'ทำประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

 

          รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กล่าวว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 75 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13, 14, 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศเพื่อจะเป็นเครื่องมือและกลไกสาคัญในการบริหารงาน โครงการในระดับมหาวิทยาลัย และผลักดันให้การดาเนินภารกิจต่างๆ ของคณะ หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติในทุกระดับ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนา ร่วมกัน
          อธิการบดี มรม.เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายและทิศทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทาประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และสร้างการมีส่วนร่วม โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเป็นจานวนมาก

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
453 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์