’มรม.’ทำประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  ข่าวทั้งหมด
30 มกราคม 2555

      

'มรม.'ทำประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

 

          รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กล่าวว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 75 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13, 14, 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศเพื่อจะเป็นเครื่องมือและกลไกสาคัญในการบริหารงาน โครงการในระดับมหาวิทยาลัย และผลักดันให้การดาเนินภารกิจต่างๆ ของคณะ หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติในทุกระดับ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนา ร่วมกัน
          อธิการบดี มรม.เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายและทิศทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทาประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และสร้างการมีส่วนร่วม โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเป็นจานวนมาก

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์