สพป.นธ.เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
19 มกราคม 2555

      

สพป.นธ.เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 

          เมื่อเวลา 09.30 น. (19 ม.ค.55) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ความตระหนักและนำแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ไปใช้ดำเนินการในสถานศึกษาในอันที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและแก้ไขยาเสพติด ตลอดจนเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงานคือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนยาเสพติด และได้มอบหมายให้กระทรวงเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

          โดยมีนายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมตันหยง เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จากนั้นนายสงคราม  ขำต้นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9  ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อนโยบายและยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้กับข้าราชการครูฝ่ายปกครองและครูแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1-3 จำนวน 200 คน

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
181 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์