สอศ. จัด 11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นต้นแบบขยายความรู้เทคนิคการสลายตอซังข้าวและการใช้ปุ๋ยสั่งตัดให้ชาวนา
  ข่าวทั้งหมด
22 กรกฎาคม 2551

      

                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : (22 กรกฎาคม 2551 ) นายยุรนันท์  ภมรมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ศึกษาและร่วมลงแปลงนาสาธิตสลายตอซังข้าวในนาโดยไม่ต้องเผาทำลาย  ในโครงการจัดความรู้เพิ่มพลังให้ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  แปลงนาสาธิตซึ่งเป็นพื้นที่จริงของเกษตรกร บ้านนายประมาณ  สว่างญาติ เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลช้างใหญ่  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่ดังกล่าวจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อขยายความรู้ในการสลายตอซังข้าว การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  และการปรับสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานดังกล่าว โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นผู้ดำเนินการ

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน จัดบรูณาการความร่วมมือ และร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยการสลายตอซังข้าว  การใช้ปุ๋ยสั่งตัด และการปรับสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน นำร่อง 11  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)ในสังกัด สอศ. พื้นที่ต่าง ๆ ในทุกภาคของประเทศ (1.วษท.สุพรรณบุรี, 2.วษท.ศูนย์ศิลปาชีพ   บางไทร, 3.วษท.พิจิตร,  4.วษท.กำแพงเพชร,  5.วษท.สิงห์บุรี,  6.วษท.ลพบุรี,  7.วษท.พัทลุง,  8.วษท.ขอนแก่น,  9.วษท.ปทุมธานี,  10.วษท.เชียงใหม่ และ11.วษท.อุบลราชธานี ) จัดพื้นที่แปลงสาธิตและฝึกอบรมกระจายความรู้เกษตรกรรมแนวใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพ และความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตที่ปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้บริโภค  โดยการปรับลดการใช้สารเคมีจากยาปราบวัชพืช ซึ่งที่ผ่านมามีการนำเข้าไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี ให้กลับมาใช้เกษตรแบบอินทรีย์ ด้วยการผสมประสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย         เข้าด้วยกัน โดยนำเทคนิคการล้มตอซังข้าวแล้วใช้วิธีชีวภาพเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ให้ไปย่อยสลายตอซังโดยไม่ต้องใช้วิธีการเผาตอซัง ร่วมกับการใช้     “ปุ๋ยสั่งตัด”  คือการวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่ และจัดการธาตุอาหารให้เหมาะกับดินในแต่ละแหล่งที่เพาะปลูก และพืชที่จะทำการปลูก ไปเป็นตัวกำหนดสูตรปุ๋ย เอ็น-พี-เค (ไนโตรเจน-โพแทสเซียม-ฟอสฟอรัส) ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่เหมาะสมในการเพาะปลูก  นอกจากนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นจะต้องให้คำปรึกษาแนะนำ และเพิ่มความรู้ด้านการบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนการผลิต และยังสามารถช่วยลดปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติได้ด้วย

                เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อในขณะนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 11 แห่ง         ได้กำหนดพื้นที่  และวันในการดำเนินการสาธิตและอบรมให้ความรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทุกภาคทั่วประเทศโดยจะเริ่มตั้งแต่ 22 กรกฎาคม ไปจนถึงเดือนปลายเดือนสิงหาคม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโทร.0 2281  5555 ต่อ 1509 หรือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ข้างต้น

                                                /////////////////////////////////////////         กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 22 กรกฎาคม 2551


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
675 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์