งบประมาณรายจ่ายปี 2555 ...ใครอิ่ม ? ใครอด ?
  ข่าวทั้งหมด
13 มกราคม 2555

      

งบประมาณรายจ่ายปี 2555 ...ใครอิ่ม ? ใครอด ?


 

หลังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง 272 ต่อ 3 คะแนน เป็นอันว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้จำนวน 2.38 ล้านล้านบาท ก็ใกล้จะได้ถูกนำมาใช้เสียที หลังจากที่ต้องล่าช้าออกมาหลายเดือนจนเหลือระยะเวลาให้ใช้งบก้อนนี้อยู่เพียงไม่ถึง 8 เดือน งบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น 2.1 แสนล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รัฐประมาณการรายได้ไว้ที่ 1.98 ล้านล้านบาท ทำให้ปีนี้เป็นงบประมาณขาดดุลถึง 4 แสนล้านบาท เงินทั้งหมดจะตกไปอยู่ในมือของกระทรวงใดหรือหน่วยงานใดบ้าง ใครได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ใครถูกลดลงไปเท่าไหร่ ติดตามได้จากที่นี่

  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ เป็นกรอบการใช้งบประมาณรายจ่ายจำนวน 2.38 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอีก 2.1 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อพิจารณากรอบการใช้งบประมาณรายจ่ายตามลักษณะงาน (ตารางที่ 1) แล้วจะพบว่า มีการใช้งบประมาณไปกับงานด้านการบริการชุมชนและสังคมมากที่สุด มากถึงเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปี อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ.2554 ส่วนงานด้านการรักษาความสงบภายในประเทศซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจมีการปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่งานด้านการป้องกันประเทศซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารถูกปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงเล็กน้อย เช่นเดียวกับงานทางด้านเศรษฐกิจ

ตารางที่ 1 : แสดงงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามลักษณะงาน
(เรียงลำดับตามจำนวนเงินปี 2555 จากมากไปน้อย)

 

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะงาน ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555
เทียบกับ 2554
2554 2555
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
การบริการชุมชนและสังคม 843,787.9 38.9 1,083,049.3 45.5 239,261.4 28.4
.....การศึกษา 423,562.0 19.5 445,527.5 18.7 21,965.5 5.2
..... การสาธารณสุข 208,093.4 9.6 221,646.1 9.3 13,552.7 6.5
..... การเคหะและชุมชน 47,474.9 2.2 216,597.1 9.1 169,122.2 356.2
..... การสังคมสงเคราะห์ 145,361.6 6.7 180,344.8 7.6 34,983.2 24.1
..... การศาสนา วัฒนธรรม
...
.. และนันทนาการ
16,535.1 0.8 17,328.7 0.7 793.6 4.8
..... การสิ่งแวดล้อม 2,760.9 0.1 1,605.1 0.1 -1,155.8 -41.9
การบริหารทั่วไป 896,841.0 41.3 874,438.9 36.7 -22,402.1 -2.5
..... การบริหารทั่วไปของรัฐ 603,215.9 27.8 573,793.3 24.1 -29,422.6 -4.9
..... การป้องกันประเทศ 168,318.8 7.7 167,089.3 7.0 -1,229.5 -0.7
..... การรักษาความสงบภายใน 125,306.3 5.8 133,556.3 5.6 8,250.0 6.6
การเศรษฐกิจ 429,338.6 19.8 422,511.8 17.8 -6,826.8 -1.6
..... การเศรษฐกิจ 429,338.6 19.8 422,511.8 17.8 -6,826.8 -1.6
รวมทั้งสิ้น 2,169,967.5 100.0 2,380,000.0 100.0 210,032.5 9.7


**********************************************

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายตามที่กระทรวงหรือหน่วยงานได้รับ (ตารางที่ 2) พบว่า ผู้ที่ได้งบประมาณรายจ่ายไปครองมากที่สุด คือ "งบกลาง" มีงบประมาณถึง 4.2 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 17.7 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.54 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.3 งบกลางนี้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวกว่าการใช้งบประมาณปกติ สามารถปรับเปลี่ยนและโอนรายการได้ จึงตรวจสอบการใช้เงินค่อนข้างยาก ทำให้เป็นที่ถูกใจของนักการเมืองที่ได้เข้ามาบริหารประเทศ จนงบกลางมีขนาดก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มาตลอดทุกรัฐบาล

งบประมาณรายจ่ายปีนี้ ในส่วนของงบกลางได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ไว้สูงถึง 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบการใช้เงินอย่างกว้างๆ และยิ่งไปกว่านั้นยังมีการตั้งเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอีก 6.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 38.7 ทำให้เกรงกันว่า อาจมีการนำงบก้อนโตดังกล่าวนี้ไปใช้อย่างผิดประเภทหรือสร้างประโยชน์ให้กับพวกพ้องนักการเมืองได้

กระทรวงที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายสูงกว่า 1 แสนล้านบาท หรือกระทรวงเกรดเอบวก มีอยู่ 4 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงกลาโหม ตามลำดับ ส่วนกระทรวงที่รั้งท้าย มีงบประมาณรายจ่ายให้ใช้อยู่ในหลักแค่ 5 พันล้านบาท มีอยู่ 3 กระทรวง คือ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงพลังงาน


ตารางที่ 2 : แสดงงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกระทรวง
(เรียงลำดับตามจำนวนเงินปี 2555 จากมากไปน้อย)

หน่วย : ล้านบาท
กระทรวง ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555
เทียบกับ 2554
2554 2555
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
งบกลาง 265,763.0 12.2 420,601.1 17.7 154,838.1 58.3
กระทรวงศึกษาธิการ 392,454.1 18.1 418,616.3 17.6 26,162.2 6.7
กระทรวงมหาดไทย 239,479.1 11.0 283,875.5 11.9 44,396.4 18.5
กระทรวงการคลัง 208,895.9 9.6 190,981.4 8.0 -17,914.5 -8.6
กระทรวงกลาโหม 168,501.8 7.8 167,446.2 7.0 -1,055.6 -0.6
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 127,853.5 5.9 163,704.5 6.9 35,851.0 28.0
รัฐวิสาหกิจ 115,558.5 5.3 133,151.6 5.6 17,593.1 15.2
กระทรวงสาธารณสุข 86,904.5 4.0 93,056.8 3.9 6,152.3 7.1
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 82,737.6 3.8 89,619.8 3.8 6,882.2 8.3
กระทรวงคมนาคม 83,254.0 3.8 81,310.0 3.4 -1,944.0 -2.3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 75,610.4 3.5 77,993.1 3.3 2,382.7 3.2
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 114,488.6 5.3 53,918.0 2.3 -60,570.6 -52.9
กระทรวงแรงงาน 28,488.6 1.3 27,265.0 1.1 -1,223.6 -4.3
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23,926.0 1.1 24,611.2 1.0 685.2 2.9
สำนักนายกรัฐมนตรี 24,358.8 1.1 22,485.6 0.9 -1,873.2 -7.7
กระทรวงยุติธรรม 16,823.7 0.8 18,208.8 0.8 1,385.1 8.2
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 18,000.0 0.8 18,170.0 0.8 170.0 0.9
หน่วยงานของศาล 14,448.2 0.7 15,049.1 0.6 600.9 4.2
หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 11,403.4 0.5 11,669.3 0.5 265.9 2.3
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9,756.3 0.4 10,240.8 0.4 484.5 5.0
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,746.7 0.4 8,222.6 0.3 -524.1 -6.0
กระทรวงการต่างประเทศ 7,469.3 0.3 7,733.6 0.3 264.3 3.5
กระทรวงพาณิชย์ 6,899.2 0.3 6,995.6 0.3 96.4 1.4
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7,017.5 0.3 6,754.2 0.3 -263.3 -3.8
กระทรวงอุตสาหกรรม 6,368.4 0.3 6,297.1 0.3 -71.3 -1.1
หน่วยงานของรัฐสภา 9,592.9 0.4 5,829.2 0.2 -3,763.7 -39.2
กระทรวงวัฒนธรรม 5,119.6 0.2 5,690.8 0.2 571.2 11.2
สภากาชาดไทย 3,637.3 0.2 4,572.9 0.2 935.6 25.7
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4,400.1 0.2 3,935.3 0.2 -464.8 -10.6
กระทรวงพลังงาน 2,010.5 0.1 1,994.6 0.1 -15.9 -0.8
รวมทั้งสิ้น 2,169,967.5 100.0 2,380,000.0 100.0 210,032.5 9.7


*************************************

หากเจาะลึกลงไปถึงงบประมาณรายจ่ายสำหรับหน่วยงานในแต่ละกระทรวง (ตารางที่ 3) จะพบว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับงบประมาณรายจ่ายมากที่สุด คือราว 2.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากงบประมาณรายจ่ายปีก่อน ตามมาด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายระดับแสนล้านบาท โดยที่งบประมาณรายจ่ายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายปีก่อนถึงร้อยละ 22.9

 

ตารางที่ 3 : แสดงหน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท
(เรียงลำดับตามจำนวนเงินปี 2555 จากมากไปน้อย)

หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน สังกัด ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555
เทียบกับ 2554
2554 2555 จำนวน ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 246,826.7 269,827.8 23,001.1 9.3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 165,982.8 203,981.9 37,999.1 22.9
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 189,818.5 171,114.5 -18,704.0 -9.9
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ งบกลาง 0.0 120,000.0 120,000.0 -
เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ งบกลาง 96,103.0 108,094.1 11,991.1 12.5
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 101,057.9 107,814.1 6,756.2 6.7
กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 82,635.2 81,716.2 -919.0 -1.1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 74,190.6 78,103.2 3,912.6 5.3
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 70,110.4 75,011.4 4,901.0 7.0
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบกลาง 47,600.0 66,000.0 18,400.0 38.7
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ งบกลาง 62,000.0 62,000.0 0.0 0.0
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 114,488.6 53,918.0 -60,570.6 -52.9
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รัฐวิสาหกิจ 57,270.9 48,393.2 -8,877.7 -15.5
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 48,799.5 46,944.1 -1,855.4 -3.8
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 41,150.3 43,488.0 2,337.7 5.7
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41,812.0 43,297.9 1,485.9 3.6
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 34,353.6 34,675.4 321.8 0.9
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 228.6 34,033.6 33,805.0 14,787.8
กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 33,068.6 32,905.5 -163.1 -0.5
กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 31,626.9 32,174.2 547.3 1.7
เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ งบกลาง 30,070.0 32,142.0 2,072.0 6.9
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 26,178.3 25,296.1 -882.2 -3.4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 3,941.3 22,038.0 18,096.7 459.2
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 23,655.1 21,821.3 -1,833.8 -7.8
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 22,346.3 21,718.6 -627.7 -2.8
การรถไฟแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 11,467.0 15,645.8 4,178.8 36.4
กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 13,679.6 14,263.7 584.1 4.3
สำนักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานของศาล 12,908.4 13,422.8 514.4 4.0
กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 13,574.4 13,230.8 -343.6 -2.5
ค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ งบกลาง 0.0 12,800.0 12,800.0 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 6,559.7 11,688.3 5,128.6 78.2
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 18,000.0 11,500.0 -6,500.0 -36.1
มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 10,166.1 10,133.5 -32.6 -0.3

**********************************

แต่หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างน่าตกใจที่สุด (ตารางที่ 4) คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายเพียง 228 ล้านบาทในปีก่อน แต่เพิ่มมาเป็น 3.4 หมื่นล้านบาทในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 14,000 ตามมาด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในสังกัดรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มจาก 4 พันล้านบาท มาเป็น 2.2 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 460 ในขณะที่รัฐวิสาหกิจอื่นๆ โดยเฉพาะพวกสาธารณูปโภคก็ล้วนได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นกันทั่วหน้า เช่น การไฟฟ้านครหลวง เพิ่มขึ้นร้อยละ 177.6, การประปานครหลวง เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.6 และการประปาส่วนภูมิภาค เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.7 เป็นต้น

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านคมนาคมก็ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน คือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 249.2 และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.4

 

ตารางที่ 4 : แสดงหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากจากปีก่อน
(เรียงลำดับตามอัตราส่วนการเพิ่ม จากมากไปน้อย)

หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน สังกัด ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555
เทียบกับ 2554
2554 2555 จำนวน ร้อยละ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 228.6 34,033.6 33,805.0 14,787.8
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 3,941.3 22,038.0 18,096.7 459.2
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รัฐวิสาหกิจ 444.2 1,938.5 1,494.3 336.4
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 615.0 2,326.5 1,711.5 278.3
ธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ 383.2 1,443.8 1,060.6 276.8
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รัฐวิสาหกิจ 1,308.2 4,568.4 3,260.2 249.2
การไฟฟ้านครหลวง รัฐวิสาหกิจ 646.3 1,794.4 1,148.1 177.6
การประปานครหลวง รัฐวิสาหกิจ 627.9 1,196.9 569.0 90.6
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 6,559.7 11,688.3 5,128.6 78.2
การประปาส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 2,501.3 4,369.9 1,868.6 74.7
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบกลาง 47,600.0 66,000.0 18,400.0 38.7
การรถไฟแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 11,467.0 15,645.8 4,178.8 36.4
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 165,982.8 203,981.9 37,999.1 22.9
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ งบกลาง 0 120,000.0 120,000.0 -
ค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ งบกลาง 0 12,800.0 12,800.0 -
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 0 1,720.0 1,720.0 -

**************************************

ส่วนหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงจากปีก่อนเป็นจำนวนมาก (ตารางที่ 5) ก็มีอยู่หลายหน่วยงาน เช่น องค์การเภสัชกรรม ลดลงจาก 434.5 ล้านบาท เหลือแค่ 29.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 93.2, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลดลงร้อยละ 63.9, สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 54.6, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลดลงร้อยละ 46.5, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลดลงร้อยละ 44.8 และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จาก 114,488.6 ล้านบาท เหลือ 53,918.0 ล้านบาท (ร้อยละ 52.9) เป็นต้น

 

ตารางที่ 5 : แสดงหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงมากจากปีก่อน
(เรียงลำดับตามอัตราส่วนการลด จากมากไปน้อย)

หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน สังกัด ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555
เทียบกับ 2554
2554 2555 จำนวน ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ งบกลาง 13,000.0 0 -13,000.0 -100.0
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 1,000.0 0 -1,000.0 -100.0
องค์การเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจ 434.5 29.6 -404.9 -93.2
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง รัฐวิสาหกิจ 1,205.3 425.1 -780.2 -64.7
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 4,531.8 1,634.3 -2,897.5 -63.9
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,922.3 872.8 -1,049.5 -54.6
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 114,488.6 53,918.0 -60,570.6 -52.9
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานของรัฐสภา 7,924.9 4,238.3 -3,686.6 -46.5
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 8,131.4 4,488.8 -3,642.6 -44.8
การเคหะแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจ 3,780.5 2,169.7 -1,610.8 -42.6
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 18,000.0 11,500.0 -6,500.0 -36.1

 

ที่มา : myfirstinfo.com
Updated : 10/1/2555

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
3059 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์