ขรก.เบิกค่าเทอมได้ไม่เต็ม รายการจ่ายเพิ่มยังมีเพียบ
  ข่าวทั้งหมด
22 กรกฎาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ (Th)

Tuesday, July 22, 2008  02:14

          ข้าราชการเบิกค่าเทอมคืนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ กำหนดให้เบิกคืนได้ไม่ถึง 100% เหตุ สพฐ.อนุญาตให้โรงเรียนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองได้เป็นสิบรายการ ขณะที่กรมบัญชีกลางให้เบิกได้ไม่ถึง 5 รายการ

          ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่บัดนี้ข้าราชการที่มีบุตรเรียนอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ สามารถนำใบเสร็จที่จ่ายเงินบำรุงการศึกษาให้โรงเรียน มาเบิกเงินคืนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้แล้ว เพราะกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 248 ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคลังเขต แจ้งให้ทราบแล้ว

          ดร.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ดังนี้ ระดับอนุบาล เบิกได้ไม่เกินปีละ 4,650 บาท ระดับประถมศึกษา เบิกได้ไม่เกินปีละ 3,200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เบิกได้ไม่เกินปีละ 3,900 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.เบิกได้ไม่เกินปีละ 3,900 บาท และระดับอนุปริญญาเบิกได้ไม่เกินปีละ 11,000 บาท

          โดยระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินบำรุงการศึกษาที่ให้เบิกจ่ายตามประเภทและอัตราข้างต้นประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 1.ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดให้เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 2.ห้องเรียนพิเศษ EP 3.ห้องเรียนพิเศษ MEP 4.ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่นๆ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) 5.ค่าจ้างครูต่างประเทศ 6.ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 7.ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา

          สำหรับระดับอนุปริญญาตรี เงินบำรุงการศึกษาที่ให้เบิกได้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง ที่สถานศึกษาได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าสังกัดให้เรียกเก็บ

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาที่กรมบัญชีกลางอนุญาตให้เบิกได้นั้น ไม่ครอบคลุมทุกรายการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุญาตให้โรงเรียนประถมและมัธยมในสังกัดเรียกเก็บจากผู้ปกครอง โดยกรมบัญชีกลางยึดราคาเดียว อนุญาตให้เบิกเงินบำรุงการศึกษาได้ไม่เกินปีละ 3,200 บาท สำหรับระดับประถมศึกษา และ 3,900 บาทสำหรับระดับมัธยมศึกษา

          แต่ สพฐ.อนุญาตให้โรงเรียนเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองสำหรับห้องเรียนพิเศษต่างๆ ในอัตราไม่เกิน 17,500 บาท ถึง 40,000 บาทต่อภาคเรียน ส่วนห้องเรียนปกตินั้น ให้โรงเรียนเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาได้ไม่เกินภาคเรียนละ 2,000 บาท หรือ 4,000 ต่อปี ใน 10 รายการ ดังนี้ โครงการพัฒนาทักษะนอกเวลาเรียน ค่าสอนคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยากรภายนอก ค่าสอนนอกเวลา ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าวารสารโรงเรียน และค่าปรับพื้นฐานความรู้ และให้โรงเรียนเรียกเก็บตามความจำเป็นและเหมาะสม

          นอกจากนั้น สพฐ.ยังอนุญาตให้โรงเรียนเรียกเก็บ เช่น ค่าประกันชีวิต ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน ค่าห้องปรับอากาศ ดังนั้น เท่ากับว่าข้าราชการอาจต้องควักกระเป๋าเองพอสมควร เพราะรายการที่เบิกได้มีไม่กี่รายการ ขณะที่ สพฐ.อนุญาตให้โรงเรียนเรียกเก็บเงินผู้ปกครองได้หลายรายการ

          ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com


574 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.52  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์