ตั้ง’ผอ.-อ.ก.ค.ศ.’เขตพื้นที่ฯ
  ข่าวทั้งหมด
27 ธันวาคม 2554

      

ตั้ง'ผอ.-อ.ก.ค.ศ.'เขตพื้นที่ฯ

 

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบให้ผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13 ราย รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.4 ดังนี้นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) แพร่ เขต 2 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายนิคม เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายลั่นฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นายสุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 นายสมบูรณ์ เชื้อตระกูล ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต2 นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 3 นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 นายศักดา จันทร์ฝอยผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรมผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายวิชัยพวงภาคีศิริ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
          นายวรวัจน์กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง 19 เขต ได้แก่นายวีระชัย ศรีเมือง สพป.สุรินทร์ เขต 3, นายโชติ บุยเรือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2,พ.ต.ท.เกษม วงศ์ทอง สพป.สระแก้ว เขต 1,นายณรงค์ วงษ์รัตนะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3,นายพินิจ จันทร์กระจ่าง สพป.พิษณุโลก เขต 2,นายวิรัช พฤฑฒิกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 4,
          นายเสถียร ศรีธรรมวงศ์ สพป.อุดรธานี เขต 2,นายจงกล ชมพันธุ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2,นายชูเวทย์ อิสระวิสุทธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต2, นายจำนงค์ เชาว์ชอบ สพป.หนองคาย เขต2, นายสุรินทร์ สุวรรณรัตน์สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4, นายบุญส่งเนาวรัตน์ สพป.นครปฐม เขต 2, นายบุญทวีวงศ์ฝั้น สพป.ลำพูน เขต 2, นายเกรียงศักดิ์เศรษฐเมธีกุล สพป.ระยอง เขต 2, ว่าที่ร.ต.ภักดี ชูหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 12 จ.นครศรีธรรมราช และพัทลุง, นายอาวุธวรรณชาติ สพม.เขต 16 จ.สงขลา และสตูล,นายอรรถสิทธิ์ ศรีเชียรสาย สพม.เขต 19 จ.เลย และหนองบัวลำภู, นางจุฑารัตน์ ดอนศรีโยเพชร สพม.เขต 26 จ.มหาสารคาม และนายชูศักดิ์ หมื่นสระเกศ สพม.เขต 31 จ.นครราชสีมา
          "ที่ประชุม ก.ค.ศ.ยังอนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ สพป.ยะลา เขต 3 นายระเด่น สะมะแอ นายวิเชียร เลี้ยงพันธุ์สกุล นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ นายทวัฒน์ จุลเสวก,สพป.ปัตตานี เขต 3 นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ นายนิทัศน์ ภัทราธิกุล นายอาหมัดบูรฮัน ติพอง นายสุรศักดิ์ นิลจันทร์, สพป.นราธิวาส เขต 3 นายดาโต๊ะสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์ นายซอแล๊ะโต๊ะเช็ง นายสุกรี ยา นายกอซี เนตรไมตรี,สพป.บึงกาฬ นายปกครอง พงษ์ญาติ นายอาทิตย์ ชัยมานันท์ นายบุญเลิศ สุวรรณไตรนายโกวิท เชื้อเวียง" นายวรวัจน์กล่าว
          นายวรวัจน์กล่าวว่า ส่วนผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้แก่ สพป.ยะลา เขต 3 นายวิชัย อรชร นายชูกีพลี ตาเย๊ะ, นายจักรพงศ์ ถีราวุฒิ, สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเจอะรอ ซารียูโซะ นายสุกรี ดะมุ นางนันทิยา การาแม,สพป.นราธิวาส เขต 3 นายสะอารี ดอเลาะตาเฮ นายรำรี สะมารา นายนัฎพงศ์ แก่นบุญ,สพป.บึงกาฬ นายกันหา สุวรรณวงศ์ นายวีระ กองบุตร นายสุริยงค์ พิมวรรณ, สพป.ชลบุรีเขต 2 นายประสงค์ ชูสกุลเกรียง, สพป.ราชบุรีเขต 2 นางสุดใจ ศรีสมพงษ์, สพป.ลำปาง เขต3 นายนคร แก้วจันทร์หล้า, สพป.ตาก เขต 2 นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์ นายวัลลภ โสประดิษฐ์, สพป.พิจิตร เขต 1 นายไพบูลย์ อยู่สุข, สพป.หนองคาย เขต 2 นายสุรชัย ทินกระโทก, สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายจักรา วาทหงษ์,สพป.สระบุรี เขต 1 นายเรวัฒน์ แจ่มจบสพม.เขต 34 จ.เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนนายพิชิตพล สุทธิสานนท์

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
165 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.50  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์