สกอ.เตรียมแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
  ข่าวทั้งหมด
22 ธันวาคม 2554

      

สกอ. เตรียมแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)

 

รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยหลังจากการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ว่า เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554) จะสิ้นสุดแผนในปี 2554 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน สกอ. จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ให้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

“ทั้งนี้ สกอ. ได้ มอบหมายให้ศาสตราจารย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งได้ศึกษาประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554) และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) โดยได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการ สกอ. และการประชุมระดมความคิดเห็นใน 9 เครือข่าย เพื่อนำผลการทำวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการประชุมทุกครั้งมายกร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าว

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวถึงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ 11 ว่า มีวิสัยทัศน์เพื่อให้อุดมศึกษาไทย มุ่งตอบสนองแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลิตองค์ความรู้ที่ชี้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท้องถิ่นไทย และของชาติ ตลอดจนเตรียมพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดงาน ปรับตัวได้ สามารถทำงานเพื่อดำรงชีพตนเอง มีสุขภาพที่ดี ทำงานช่วยเหลือสังคม และมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะใช้กลยุทธ์ผ่านการนำองค์กรเชิงรุก การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของระบบการศึกษา และการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับในสังคม โดย (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว มี 8 ยุทธศาสตร์ คือ (1) เปลี่ยนระบบการนำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม โดยบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อความเป็นผู้นำด้านอุดมศึกษา และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน (2) สร้างเอกภาพของข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสร้างหน่วยงานหลักในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการวางแผนพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ของประเทศ

(3) เปลี่ยนกระบวนทัศน์การรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต โดยสร้างระบบการรับนักศึกษาเชิงรุกที่สอดคล้องกับความปรารถนา พรสวรรค์และศักยภาพของผู้เรียน ตรงตามความต้องการของตลาดงาน เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนากำลังคนของชาติ (4) สร้างอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ โดยเป็นต้นแบบของผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับในสังคม (5) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด โดยเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ ให้มีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่งความดีเพื่อตนเองและสังคม มีการติดตามคุณภาพและพัฒนาบัณฑิต หลังเข้าสู่ตลาดงาน (6) นำประเทศ พ้นวิกฤต ด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยผลิตงานวิจัยที่แก้ไขปัญหา ชี้นำและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (7) บริการวิชาการเพื่อสร้างชาติอย่างยั่งยืน โดยให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของสังคมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เพื่อชุมชน โดยชุมชน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และ (8) สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยประกันคุณภาพการศึกษาตามความเป็นเลิศของกลุ่มสถาบันและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน

“ทั้งนี้ สกอ. ได้จัดทำแบบสอบถาม (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ บุคลากรอุดมศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงร่างดังกล่าวให้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจนในอนาคต และขยายผลไปสู่การเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย


Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
2182 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์