สกอ.เตรียมแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
  ข่าวทั้งหมด
22 ธันวาคม 2554

      

สกอ. เตรียมแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)

 

รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยหลังจากการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ว่า เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554) จะสิ้นสุดแผนในปี 2554 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน สกอ. จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ให้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

“ทั้งนี้ สกอ. ได้ มอบหมายให้ศาสตราจารย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งได้ศึกษาประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554) และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) โดยได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการ สกอ. และการประชุมระดมความคิดเห็นใน 9 เครือข่าย เพื่อนำผลการทำวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการประชุมทุกครั้งมายกร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าว

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวถึงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ 11 ว่า มีวิสัยทัศน์เพื่อให้อุดมศึกษาไทย มุ่งตอบสนองแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลิตองค์ความรู้ที่ชี้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท้องถิ่นไทย และของชาติ ตลอดจนเตรียมพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดงาน ปรับตัวได้ สามารถทำงานเพื่อดำรงชีพตนเอง มีสุขภาพที่ดี ทำงานช่วยเหลือสังคม และมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะใช้กลยุทธ์ผ่านการนำองค์กรเชิงรุก การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของระบบการศึกษา และการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับในสังคม โดย (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว มี 8 ยุทธศาสตร์ คือ (1) เปลี่ยนระบบการนำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม โดยบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อความเป็นผู้นำด้านอุดมศึกษา และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน (2) สร้างเอกภาพของข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสร้างหน่วยงานหลักในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการวางแผนพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ของประเทศ

(3) เปลี่ยนกระบวนทัศน์การรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต โดยสร้างระบบการรับนักศึกษาเชิงรุกที่สอดคล้องกับความปรารถนา พรสวรรค์และศักยภาพของผู้เรียน ตรงตามความต้องการของตลาดงาน เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนากำลังคนของชาติ (4) สร้างอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ โดยเป็นต้นแบบของผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับในสังคม (5) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด โดยเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ ให้มีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่งความดีเพื่อตนเองและสังคม มีการติดตามคุณภาพและพัฒนาบัณฑิต หลังเข้าสู่ตลาดงาน (6) นำประเทศ พ้นวิกฤต ด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยผลิตงานวิจัยที่แก้ไขปัญหา ชี้นำและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (7) บริการวิชาการเพื่อสร้างชาติอย่างยั่งยืน โดยให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของสังคมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เพื่อชุมชน โดยชุมชน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และ (8) สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยประกันคุณภาพการศึกษาตามความเป็นเลิศของกลุ่มสถาบันและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน

“ทั้งนี้ สกอ. ได้จัดทำแบบสอบถาม (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ บุคลากรอุดมศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงร่างดังกล่าวให้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจนในอนาคต และขยายผลไปสู่การเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย


Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
93 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์