รมช.ศธ. เปิดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๔ ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
  ข่าวทั้งหมด
29 พฤศจิกายน 2554

      

นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๓ (สพป.)ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเร็วๆ นี้

รมช.ศธ. กล่าวในโอกาสนี้ว่า ปีนี้ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในด้านวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าทำการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป จึงหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีแข่งขันทางวิชาการซึ่งจะทำให้ทราบถึงคุณภาพของครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำบทบาทหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบและสมบูรณ์อย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของครูและของนักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและทุกกลุ่มสาระที่ได้สอนไปในห้องเรียน จะทำให้นักเรียนแสดงออกได้เต็มที่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจึงเป็นเรื่องดีที่ควรสนับสนุนให้มีขึ้นตลอดไป

จากนั้น รมช.ศธ.ได้ฝากถึงคุณครูและผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยกันเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา  ศักยภาพของนักเรียน โดยส่งเสริมอาชีพใหม่ ๕ กลุ่ม คือ ๑.อาชีพใหม่ทางด้านเกษตรกรรม ๒.อาชีพใหม่ทางด้านหัตถกรรม  ๓.อาชีพใหม่ทางด้านพาณิชยกรรม ๔.อาชีพใหม่ทางด้านบริหารจัดการ และ ๕. ผู้เรียนต้องได้เรียนตามความสามารถตามความถนัด  เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก โดยสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ๒ ปีแรก คือ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อเตรียมตัวให้มีความชัดเจนเป็นรูปเป็นร่าง มองเห็นทิศทางในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วน ๒ ปีหลัง คือ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามข้อกำหนดของประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการเตรียมตัวน้อยมาก

สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันเร่งดำเนินการ คือ การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา เนื่องจากข้อตกลงในอาเซียนกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน จึงต้องเร่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในประชาคมอาเซียนได้ นอกจากนี้ต้องสอนเด็กให้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศในทวีปต่างๆ ทั่วโลก และการรู้จักประเทศของเราเอง ทั้งในด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประเพณี วัฒนธรรม และศักยภาพด้านต่างๆ โดยยึดหลัก “รู้เขารู้เราเท่ากัน แข่งขันได้ทุกเรื่อง”

เมื่อสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้ดำเนินการตามสนธิสัญญาอาเซียนจะทำให้เกิดความร่วมมือข้อตกลงกันใน ๓ ด้าน หลักๆ ดังนี้ ๑.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจ ๒.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางด้านความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครอง และ ๓.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มมีความเข้มแข็งและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

*****************************************

ศศิพิชญ์  / ข่าว

วิชัย / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
855 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.36  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์