รมช.ศธ. เปิดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๔ ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
  ข่าวทั้งหมด
29 พฤศจิกายน 2554

      

นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๓ (สพป.)ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเร็วๆ นี้

รมช.ศธ. กล่าวในโอกาสนี้ว่า ปีนี้ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในด้านวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าทำการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป จึงหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีแข่งขันทางวิชาการซึ่งจะทำให้ทราบถึงคุณภาพของครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำบทบาทหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบและสมบูรณ์อย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของครูและของนักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและทุกกลุ่มสาระที่ได้สอนไปในห้องเรียน จะทำให้นักเรียนแสดงออกได้เต็มที่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจึงเป็นเรื่องดีที่ควรสนับสนุนให้มีขึ้นตลอดไป

จากนั้น รมช.ศธ.ได้ฝากถึงคุณครูและผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยกันเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา  ศักยภาพของนักเรียน โดยส่งเสริมอาชีพใหม่ ๕ กลุ่ม คือ ๑.อาชีพใหม่ทางด้านเกษตรกรรม ๒.อาชีพใหม่ทางด้านหัตถกรรม  ๓.อาชีพใหม่ทางด้านพาณิชยกรรม ๔.อาชีพใหม่ทางด้านบริหารจัดการ และ ๕. ผู้เรียนต้องได้เรียนตามความสามารถตามความถนัด  เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก โดยสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ๒ ปีแรก คือ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อเตรียมตัวให้มีความชัดเจนเป็นรูปเป็นร่าง มองเห็นทิศทางในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วน ๒ ปีหลัง คือ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามข้อกำหนดของประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการเตรียมตัวน้อยมาก

สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันเร่งดำเนินการ คือ การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา เนื่องจากข้อตกลงในอาเซียนกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน จึงต้องเร่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในประชาคมอาเซียนได้ นอกจากนี้ต้องสอนเด็กให้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศในทวีปต่างๆ ทั่วโลก และการรู้จักประเทศของเราเอง ทั้งในด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประเพณี วัฒนธรรม และศักยภาพด้านต่างๆ โดยยึดหลัก “รู้เขารู้เราเท่ากัน แข่งขันได้ทุกเรื่อง”

เมื่อสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้ดำเนินการตามสนธิสัญญาอาเซียนจะทำให้เกิดความร่วมมือข้อตกลงกันใน ๓ ด้าน หลักๆ ดังนี้ ๑.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจ ๒.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางด้านความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครอง และ ๓.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มมีความเข้มแข็งและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

*****************************************

ศศิพิชญ์  / ข่าว

วิชัย / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
611 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
form moe2015
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
เว็บไซต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
วิทยุศึกษา
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
12
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe