ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2555
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤศจิกายน 2554

      

ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา
เข้าเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) กำหนดรับสมัคร วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2555  การทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 25 มีนาคม 2555  และประกาศผลสอบ วันที่ 28 มีนาคม 2555  กำหนดมอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2555 ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)  ให้สถานศึกษากำหนดวันดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า  นโยบายการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2555  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ในการกำหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้สามารถบริการทางการศึกษาในด้าน วิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่ว ถึง และเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค รวมทั้งเน้นการสร้างโอกาสแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการอย่างทั่วถึง จึงให้สถานศึกษาดำเนินการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา  ในรูปคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่จัดการอาชีวศึกษาได้มีบทบาทร่วมใน การให้คำปรึกษาและเสนอแนะ เพื่อให้การรับนักเรียน-นักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  มี ความสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาภายในจังหวัด และไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่น โดยให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการรับนัก เรียน นักศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งในด้านสาขาวิชาชีพ และจำนวนนักเรียน-นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาต่อ โดยคำนึงถึงการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความตั้งใจเรียนสายอาชีพได้เข้า เรียนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาด้วย

ส่วนการรับนักเรียน-นักศึกษาโควตาพิเศษ  ให้สถานศึกษาพิจารณาจำนวนที่จะรับเข้าเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดด้วยเช่น กัน  และให้สถานศึกษาแต่ละแห่งรายงานแผนการรับนักเรียน-นักศึกษา และโควต้าพิเศษ ทั้งระดับปวช. และปวส. ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ภายในวันที่ 6 มกราคม 2555 ด้วย

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

17  พฤศจิกายน 2554


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
2929 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์