ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2555
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤศจิกายน 2554

      

ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา
เข้าเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) กำหนดรับสมัคร วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2555  การทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 25 มีนาคม 2555  และประกาศผลสอบ วันที่ 28 มีนาคม 2555  กำหนดมอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2555 ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)  ให้สถานศึกษากำหนดวันดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า  นโยบายการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2555  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ในการกำหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้สามารถบริการทางการศึกษาในด้าน วิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่ว ถึง และเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค รวมทั้งเน้นการสร้างโอกาสแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการอย่างทั่วถึง จึงให้สถานศึกษาดำเนินการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา  ในรูปคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่จัดการอาชีวศึกษาได้มีบทบาทร่วมใน การให้คำปรึกษาและเสนอแนะ เพื่อให้การรับนักเรียน-นักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  มี ความสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาภายในจังหวัด และไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่น โดยให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการรับนัก เรียน นักศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งในด้านสาขาวิชาชีพ และจำนวนนักเรียน-นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาต่อ โดยคำนึงถึงการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความตั้งใจเรียนสายอาชีพได้เข้า เรียนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาด้วย

ส่วนการรับนักเรียน-นักศึกษาโควตาพิเศษ  ให้สถานศึกษาพิจารณาจำนวนที่จะรับเข้าเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดด้วยเช่น กัน  และให้สถานศึกษาแต่ละแห่งรายงานแผนการรับนักเรียน-นักศึกษา และโควต้าพิเศษ ทั้งระดับปวช. และปวส. ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ภายในวันที่ 6 มกราคม 2555 ด้วย

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

17  พฤศจิกายน 2554


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
499 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.67  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์