ก.พ.อ.ยึดหลักปรับเงินเดือนหมื่นห้า พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้ด้วย
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤศจิกายน 2554

      

ก.พ.อ.ยึดหลักปรับเงินเดือนหมื่นห้า พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้ด้วย

 

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าระหว่างข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากับข้าราชการพลเรือนสามัญ
          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนความคืบหน้าร่างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ข้อเสนอมาเป็น 2 บัญชี ที่ประชุมจึงขอให้รอดูบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนก่อนจึงจะเสนอกลับมาให้ ก.พ.อ.พิจารณาอีกครั้ง พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการกรณีการปรับเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการเป็น 15,000 บาท ว่า หากมีการประกาศปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการก็ขอให้ปรับเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งในส่วนของพนักงานที่รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
          นายวรวัจน์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบการกำหนดสายงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเข้ามาช่วยแก้ไข ฟื้นฟู เยียวยา ประเทศภายหลังน้ำลด โดยจะดึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ มาศึกษากระบวนการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการให้บริการสังคม ซึ่งได้มอบหมายให้ นายถนอม อินทรกำเนิด ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.อ. ทำการศึกษาและยกร่างระเบียบการกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการรับใช้สังคม เพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2555 ทั้งนี้จะเชิญนักวิชาการประมาณ 1,000 คนให้นำผลงานวิจัยมาร่วมกันฟื้นฟูประเทศ ซึ่งคนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับโอกาสในการทำผลงานสายงานวิชาการรับใช้สังคม นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนผู้ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 8 ราย ดังนี้ นายเปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)พระนคร นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ นายนิตย์ คำธนนันทิกุล มรภ.ชัยภูมิ นายอชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ มรภ.อุตรดิตถ์.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
126 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์