ตั้งข้าราชการครูฯ62ราย’รก.ผอ.กศน.’
  ข่าวทั้งหมด
14 พฤศจิกายน 2554

      

ตั้งข้าราชการครูฯ62ราย'รก.ผอ.กศน.'

 

          นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่ง สป.ศธ.ที่269/2551 เรื่องมอบอำนาจให้เลขาธิการกศน.ปฏิบัติราชการแทนปลัด ศธ.ลงนามในคำสั่ง สป.ศธ.ที่ 1861/2554 เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.รักษาการในตำแหน่ง62 ราย ดังนี้
          1.นางมาริสา โกเศยะโยธิน รักษาการผู้อำนวยการ (รก.ผอ.) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 2.นายวิมล ชาญชนบท รก.ผอ.สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สถาบัน กศน.) ภาคกลาง 3.นายปรีชา จันทรมณี รก.ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก4.นายวิวิทย์ บุญยรัตน์ รก.ผอ.กศน.เขตสัมพันธวงศ์ 5.นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรีรก.ผอ.กศน.อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา6.ส.อ.วราวุธ พยัคฆพงษ์ รก.ผอ.สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.นายวิเชียรโชติ โสอุบล รก.ผอ.สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 8.นายสุรศักดิ์เพิ่มผล รก.ผอ.สถาบันการศึกษาทางไกล9.นายประยูร ดังก้อง รก.ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว (ศฝช.สระแก้ว) 10.นายสังข์กาญจนเพิ่มพูน รก.ผอ.ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"
          11.นายองอาจ อ้อหิรัญ รก.ผอ.ศฝช.มุกดาหาร 12.นายปุณรัตน์ ศรีทาพุฒรก.ผอ.กศน.อำเภอร่องคำ จ.กาฬสินธุ์13.นายสามารถ คล้ายเลื่อน รก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 14.นายคมสัน สารเสนรก.ผอ.กศน. อำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม15.นางสุรีรัตน์   สิงห์จินดา รก.ผอ.กศน.อำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 16.นางพัชรีพรชมบุญ รก.ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น17.น.ส.วิภา ทาโบราณ รก.ผอ.กศน.อำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น 18.นางแวววรรณจิกชาตรี รก.ผอ.กศน.อำเภออุบลรัตน์จ.ขอนแก่น 19.นายประยุทธ ใต้ชัยภูมิรก.ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น20.นายสมควร สุดเพราะ รก.ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า จ.ขอนแก่น
          21.นายสมศักดิ์ ธิดาเมือง รก.ผอ.กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง ต.เชียงราย 22.นายสมเพชร ยาละ รก.ผอ.กศน.อำเภอเวียงแก่นจ.เชียงราย 23.นายพจนารถ นุกูลคามรก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองตาก 24.นายปราชญ์แขวงเมือง รก.ผอ.กศน.อำเภอเรณูนครจ.นครพนม 25.นายวิรุฬ ชุมชูชาติรก.ผอ.กศน.อำเภอนาแก จ.นครพนม 26.นางดวงตา จำนง รก.ผอ.กศน.อำเภอปากเกร็ดจ.นนทบุรี 27.นายตะวันฉาย เรืองศรีรก.ผอ.กศน.อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี28.นายแฉล้ม นวลคำ รก.ผอ.กศน.อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 29.นางฤดี ศิริภาพรก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี30.นายบุญธรรม แซ่อ่อง รก.ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี
          31.น.ส.อภิญญา สามเส้ง รก.ผอ.กศน.อำเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี 32.นายยงยุทธ น้อยทรัพย์ รก.ผอ.กศน.อำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร33.นางนภัสวรรณ สุดเล็ก รก.ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร 34.น.ส.สุธิน จันทร์ลารก.ผอ.กศน.อำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์35.นายชื่นศักดิ์ ตาคำ รก.ผอ.กศน.อำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 36.ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ติยะวัฒน์ รก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์37.นายวิวัฒน์ ด้วงทอง รก.ผอ.กศน.อำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 38.นายบุญติ่ง อุ่นแก้วรก.ผอ.กศน.อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์39.นางนภสร ก๊กพิทักษ์ รก.ผอ.กศน.อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 40.นางธนวรรณพฤฒิวรานนท์ รก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองแพร่
          41.น.ส.วรรณิศา ใจกลม รก.ผอ.กศน.อำเภอร้องกวาง จ.แพร่ 42.นางรุ่งเรืองจอมศรี รก.ผอ.กศน.อำเภอจะนะ จ.สงขลา43.นางเบญจมาศ มเหสักขกุล รก.ผอ.กศน.อำเภอควนเนียง จ.สงขลา 44.นางขนิษฐามะลิสุวรรณรก.ผอ.กศน.อำเภอเทพา จ.สงขลา45.นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ รก.ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา 46.น.ส.ธนสรณ์ ธุนันทา รก.ผอ.กศน.อำเภอศรีบุญเรืองจ.หนองบัวลำภู 47.นายสุรศักดิ์ อนันต์รก.ผอ.กศน.อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 48.นางกัลยา สุทิน รก.ผอ.กศน.อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 49.นายสมภาส จันทร์อุดม รก.ผอ.กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 50.นายศุภชัยสกุลแก้ว รก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
          51.นางอัจฉนุช คำดีบุญ รก.ผอ.กศน.อำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 52.นางกอบกุล กลับอำไพ รก.ผอ.กศน.อำเภอขนอมจ.นครศรีธรรมราช 53.น.ส.ทองสุก ถาวรวงศ์รก.ผอ.กศน.อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา54.นายอนันต์ ตันไล้ รก.ผอ.กศน.อำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 55.นายบันลือศักดิ์สิตตานนท์ รก.ผอ.กศน.อำเภอบ้านโพธิ์จ.ฉะเชิงเทรา 56.นายสมชาย จันทราภิรมย์รก.ผอ.กศน.อำเภอคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา57.นางมยุรี ศวีสวัสดิ์นุกูล รก.ผอ.กศน.อำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 58.นางศุภิสรา ยอดโตรก.ผอ.กศน.อำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์59.นายธัชชเวชช์ จำปาเทศ รก.ผอ.กศน.อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 60.นางบัวทอง บุญสน รก.ผอ.กศน.อำเภอยางชุมน้อยจ.ศรีสะเกษ 61.นายศุภชัย วันนิตย์รก.ผอ.กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม และ62.นายอวิรุทธิ์ ภักดีสุวรรณ รก.ผอ.กศน.อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์