มาตรฐานตำแหน่ง
  ข่าวทั้งหมด
19 ตุลาคม 2554

      

ศึกษาธิการ - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร รวมทั้งเห็นชอบร่างระเบียบให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

๑. เห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ในเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้

๑) กรณีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน กำหนดให้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา

๒) กรณีกำหนดให้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรองหรือผ่านการอบรมหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงที่ ก.พ.อ. กำหนดและรับรองหน่วยจัด กำหนดให้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเช่นเดิม แต่ให้เพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไปก่อน ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

๒. เห็นชอบร่างระเบียบ ก.พ.อ. ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. .... และขอให้ฝ่ายเลขานุการไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความชัดเจน เช่น อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สัดส่วนข้าราชการที่จะลาหยุดราชการต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา หัวข้อเรื่องที่จะไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการต้องเป็นความต้องการของประเทศ เป็นต้น

ในกรณีของผู้ที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย หากจะกำหนดให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จะต้องเป็นการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ.ด้วย

๓. แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ที่ประชุมเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ สังกัดสถาบันเอเชียศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ ๑๐ (ด้านรัฐศาสตร์ การปกครอง) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
167 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์