มาตรฐานตำแหน่ง
  ข่าวทั้งหมด
19 ตุลาคม 2554

      

ศึกษาธิการ - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร รวมทั้งเห็นชอบร่างระเบียบให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

๑. เห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ในเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้

๑) กรณีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน กำหนดให้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา

๒) กรณีกำหนดให้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรองหรือผ่านการอบรมหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงที่ ก.พ.อ. กำหนดและรับรองหน่วยจัด กำหนดให้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเช่นเดิม แต่ให้เพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไปก่อน ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

๒. เห็นชอบร่างระเบียบ ก.พ.อ. ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. .... และขอให้ฝ่ายเลขานุการไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความชัดเจน เช่น อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สัดส่วนข้าราชการที่จะลาหยุดราชการต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา หัวข้อเรื่องที่จะไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการต้องเป็นความต้องการของประเทศ เป็นต้น

ในกรณีของผู้ที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย หากจะกำหนดให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จะต้องเป็นการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ.ด้วย

๓. แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ที่ประชุมเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ สังกัดสถาบันเอเชียศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ ๑๐ (ด้านรัฐศาสตร์ การปกครอง) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
516 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์