ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
18 ตุลาคม 2554

      

ตรวจราชการอุทกภัยจ.ปราจีนบุรี

 

 

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี  วงษ์สมาน) รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุธาวดี เศขรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สป.ศธ. และผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๕ (นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาซึ่งประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยจำนวน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านสร้าง กบินทร์บุรี และอำเภอเมืองปราจีนบุรี ซึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาหนักที่สุดได้แก่ อำเภอบ้านสร้างและกบินทร์บุรี มีรายละเอียดการตรวจเยี่ยมดังนี้

        ช่วงเช้า ร่วมประชุมกับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ๑ และ ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนจากโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูล สภาพปัญหา และความเดือดร้อนของหน่วยงาน/สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย        

        ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

        ๑) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี สภาพน้ำท่วมบริเวณทางเข้าสถานศึกษา อาคารฝึกปฏิบัติงานช่าง และอาคารบริเวณใกล้เคียง น้ำท่วมสูงประมาณ ๓๐ – ๘๐ เซนติเมตร

         ๒) โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ สภาพของโรงเรียนน้ำท่วมสูงประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ต้องใช้เรือในการเข้าไปดูสภาพความเสียหายของอาคาร สถานที่ ซึ่งโรงเรียนประสบกับน้ำท่วมทั่วบริเวณ ทั้งอาคารเรียน โรงอาหาร และสนามกีฬา

        ๓) โรงเรียนชิตใจชื่น อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ สภาพของโรงเรียนน้ำท่วมขังอาคารหอประชุม บริเวณสนามและรอบบริเวณโรงเรียน สูงประมาณ 50 เซนติเมตร – 1 เมตร ซึ่งปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง

 

 

แหล่งที่มาข้อมูล : นางชวาลา หลบหลีกพาล
                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

                        สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
                        02-2802873


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
80 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์