มูลนิธิธารน้ำใจ มอบรางวัลการประกวดเรียงความระดับเยาวชนเรื่อง "ความดี" และเรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย" สำหรับครู-อาจารย์
  ข่าวทั้งหมด
14 กรกฎาคม 2551

      

Source - Press Release, Local (Th/Eng)

Monday, July 14, 2008  09:14

          มูลนิธิธารน้ำใจ มอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความ เรื่อง "ความดี และรางวัลชนะเลิศสำหรับครู-อาจารย์ ที่ประกวดเรียงความเรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย" หนึ่งในความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิฯ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและครู-อาจารย์จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึง "ความดี" และ "คุณธรรมจริยธรรม" เพื่อร่วมสนองพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับความดี และร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทย

          พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ เปิดเผยว่า มูลนิธิธารน้ำใจ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนจากสถานศึกษาในการประกวดเรียงความเรื่อง "ความดี" ซึ่งเป็นการนำแนวคิด จากหนังสือเรื่อง "ความดี" ที่มีการอัญเชิญจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับเรื่อง "ความดี" รวมถึงมอบรางวัลการประกวดเรียงความระดับครู-อาจารย์ เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย" ที่ปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมการปลูกจิตสำนึก รวมทั้งการตระหนักถึง "ความดี" และ "คุณธรรมจริยธรรม" ให้กับเยาวชนและบุคคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย

          สำหรับการประกวดเรียงความเรื่อง "ความดี" จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) มีจำนวนผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดทั้งหมด 70 คน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลดีเด่น คือ นางสาวอภิชญา บำรุงผดุงกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับโล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษาทุนละ 3,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1- ปวช.3) มีผู้ส่งเรียงความเข้าประกวด ทั้งหมด 50 คน ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ นายณัฐกฤต วานิชขจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลชมเชยมีจำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ได้รับ คือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาท ส่วนในระดับชั้นอุดมศึกษา และปวส.1- ปวส.2 มีจำนวนผู้ที่ส่งเรียงความเข้าประกวด รวมทั้งหมด 10 คน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษาทุนละ 7,000 บาท

          ส่วนการประกวดเรียงความประเภท ครู-อาจารย์ จากสถานศึกษาในเรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม กับปัญหาเยาวชน ในสังคมไทย" มีจำนวนผู้ที่ส่งเรียงความเข้าประกวด รวมทั้งหมด 30 คน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางพรปวีณ์ ศรีคำมูล อาจารย์โรงเรียนบ้านดอนมูล ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

          คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช รองประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านี้ มูลนิธิธารน้ำใจ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำหนังสือขึ้นมาจำนวน 2 เล่ม คือ หนังสือ "ความดี" โดยได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับ "ความดี" พร้อมทั้งพระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระกรณียกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 และมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในพุทธศักราช 2550 และเล่มที่ 2 คือ หนังสือ "คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย" ซึ่งเป็นปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี โดยหนังสือ 2 เล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมความดี คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย โดยมูลนิธิฯ ได้มอบหนังสือ 2 เล่ม พร้อมทั้งแผ่นซีดี รวมเนื้อหาดังกล่าวจำนวน 13,000 ชุดให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปเผยแพร่ยังห้องสมุดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

          " มูลนิธิธารน้ำใจ จัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำลังใจแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำความดี จึงได้จัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การคัดเลือกและยกย่องบุคคลที่กระทำคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องให้เป็น "คนไทยตัวอย่าง" การยกย่องบุคคลที่เสียสละและกระทำความดีเพื่อสังคมไทยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้เป็น "พลเมืองดี" ตลอดจนคัดเลือกและยกย่องโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีผลงานดีเด่นในการสร้าง "คุณธรรม-จริยธรรม" แก่นักเรียน โดยมอบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เป็นต้น" คุณหญิงชัชนี กล่าว

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท วีม คอมมูนิเคชั่น จำกัด
          คุณศุภอัชฌ์ (เอ็ม) โทร. 086-308-8801 / 081-374-2537
          คุณอักษราภัค (เจี๊ยบ) โทร. 081-207-1210
          คุณภัทรเดช (เอ) โทร. 081-584-8458

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง Press Release, Local (Th/Eng)

1973 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์