มูลนิธิธารน้ำใจ มอบรางวัลการประกวดเรียงความระดับเยาวชนเรื่อง "ความดี" และเรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย" สำหรับครู-อาจารย์
  ข่าวทั้งหมด
14 กรกฎาคม 2551

      

Source - Press Release, Local (Th/Eng)

Monday, July 14, 2008  09:14

          มูลนิธิธารน้ำใจ มอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความ เรื่อง "ความดี และรางวัลชนะเลิศสำหรับครู-อาจารย์ ที่ประกวดเรียงความเรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย" หนึ่งในความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิฯ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและครู-อาจารย์จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึง "ความดี" และ "คุณธรรมจริยธรรม" เพื่อร่วมสนองพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับความดี และร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทย

          พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ เปิดเผยว่า มูลนิธิธารน้ำใจ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนจากสถานศึกษาในการประกวดเรียงความเรื่อง "ความดี" ซึ่งเป็นการนำแนวคิด จากหนังสือเรื่อง "ความดี" ที่มีการอัญเชิญจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับเรื่อง "ความดี" รวมถึงมอบรางวัลการประกวดเรียงความระดับครู-อาจารย์ เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย" ที่ปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมการปลูกจิตสำนึก รวมทั้งการตระหนักถึง "ความดี" และ "คุณธรรมจริยธรรม" ให้กับเยาวชนและบุคคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย

          สำหรับการประกวดเรียงความเรื่อง "ความดี" จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) มีจำนวนผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดทั้งหมด 70 คน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลดีเด่น คือ นางสาวอภิชญา บำรุงผดุงกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับโล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษาทุนละ 3,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1- ปวช.3) มีผู้ส่งเรียงความเข้าประกวด ทั้งหมด 50 คน ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ นายณัฐกฤต วานิชขจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลชมเชยมีจำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ได้รับ คือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาท ส่วนในระดับชั้นอุดมศึกษา และปวส.1- ปวส.2 มีจำนวนผู้ที่ส่งเรียงความเข้าประกวด รวมทั้งหมด 10 คน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมทุนการศึกษาทุนละ 7,000 บาท

          ส่วนการประกวดเรียงความประเภท ครู-อาจารย์ จากสถานศึกษาในเรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม กับปัญหาเยาวชน ในสังคมไทย" มีจำนวนผู้ที่ส่งเรียงความเข้าประกวด รวมทั้งหมด 30 คน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางพรปวีณ์ ศรีคำมูล อาจารย์โรงเรียนบ้านดอนมูล ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รางวัลที่ได้รับคือ โล่เกียรติคุณของมูลนิธิฯ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

          คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช รองประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านี้ มูลนิธิธารน้ำใจ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำหนังสือขึ้นมาจำนวน 2 เล่ม คือ หนังสือ "ความดี" โดยได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับ "ความดี" พร้อมทั้งพระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระกรณียกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 และมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในพุทธศักราช 2550 และเล่มที่ 2 คือ หนังสือ "คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย" ซึ่งเป็นปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี โดยหนังสือ 2 เล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมความดี คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย โดยมูลนิธิฯ ได้มอบหนังสือ 2 เล่ม พร้อมทั้งแผ่นซีดี รวมเนื้อหาดังกล่าวจำนวน 13,000 ชุดให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปเผยแพร่ยังห้องสมุดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

          " มูลนิธิธารน้ำใจ จัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำลังใจแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำความดี จึงได้จัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การคัดเลือกและยกย่องบุคคลที่กระทำคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องให้เป็น "คนไทยตัวอย่าง" การยกย่องบุคคลที่เสียสละและกระทำความดีเพื่อสังคมไทยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้เป็น "พลเมืองดี" ตลอดจนคัดเลือกและยกย่องโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีผลงานดีเด่นในการสร้าง "คุณธรรม-จริยธรรม" แก่นักเรียน โดยมอบรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เป็นต้น" คุณหญิงชัชนี กล่าว

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท วีม คอมมูนิเคชั่น จำกัด
          คุณศุภอัชฌ์ (เอ็ม) โทร. 086-308-8801 / 081-374-2537
          คุณอักษราภัค (เจี๊ยบ) โทร. 081-207-1210
          คุณภัทรเดช (เอ) โทร. 081-584-8458

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง Press Release, Local (Th/Eng)

160 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์