ย้าย ผอ.-รอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2554

      

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2554

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

·         ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) 37 ราย

·         การบรรจุและแต่งตั้งรอง ผอ.สพป. ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. 13  ราย

·         ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) 6 ราย

·         การบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท.และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. 23 ราย

·         ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป. 54 ราย

·         ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. 7 ราย

·         อนุมัติต่ออายุการดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.จำนวน 5 ราย

ที่ประชุมอนุมัติให้ ผอ.สพป. จำนวน 5 ราย ซึ่งดำรงตำแหน่งครบ 4 ปีในเขตพื้นที่การศึกษา ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมใน สพป.เดิมที่ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปอีก 1 ปี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ นายจำนงค์ ยอดขำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ สพป.ชลบุรี เขต 1, นายนิเวศม์ อุดมรัตน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2, นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และนายสงวน ศรีสุข สพป.สงขลา เขต 2

·         นายธนารัตน์ สมคเณ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด)

จากการที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้ชะลอการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น

บัดนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งในคดีดังกล่าว ในคำสั่งที่ 495/2554 ฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี (นายธนารัตน์ สมคเณ) ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ซึ่งศาลปกครองกลางได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้คู่กรณีทราบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ส่งผลให้การชะลอการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วตามคำสั่งศาลปกครองกลาง เป็นอันยกเลิกไป และ ศธ.สามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.ที่ว่างอยู่ต่อไปได้ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ และแจ้ง สพฐ.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

·         การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา

จากการที่ รมว.ศธ.ได้สั่งให้เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 60 ตำแหน่งออกไปก่อน เนื่องจากพบว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เรียกรับเงินสอบบรรจุในบางเขตพื้นที่การศึกษานั้น ที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นว่าเพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกันและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน จึงอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบทั้ง 2 ภาค คือ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

นอกจากนี้ รมว.ศธ.เห็นว่ามีจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้มากถึง 73,000 คน และหลายเขตพื้นที่การศึกษาอยู่อำเภอรอบนอก จึงมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งที่พัก ตลอดจนเป็นการลดรายจ่ายในการเดินทางของผู้สมัครเข้าสอบด้วย โดยมอบให้ สพฐ. พิจารณากระจายสนามสอบออกไป และให้รายงาน ศธ.ทราบโดยเร็ว เพื่อประกาศให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทราบต่อไป

·         จัดระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

จากการที่ได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 ซึ่งได้แยกอำเภอบึงกาฬ เซกา โซ่พิสัย บุ่งคล้า บึงโขงหลง ปากคาด พรเจริญ และศรีวิไล จ.หนองคาย ตั้งเป็น จ.บึงกาฬนั้น จึงเป็นเหตุให้มีการยกเลิกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 และกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดช่องว่างของการบริหารงานบุคคล ที่ประชุมจึงเห็นชอบ ดังนี้

- ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ไปจนกว่า ก.ค.ศ.จะมีมติตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
- เห็นชอบกำหนด องค์ประกอบ วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ
  เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว
- ให้ยุบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
- อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จาก สพป.หนองคาย เขต 2 และ สพป.หนองคาย เขต 3 ทุกตำแหน่งมากำหนดเป็นตำแหน่งเดิมใน สพป.บึงกาฬ

·         การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จ.สงขลา) ว่างลง เนื่องจากนายสงบ มณีพรหม อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในระหว่างการสรรหา เพราะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นคุณสมบัติต้องห้าม จึงทำให้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น ไม่สามารถตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง พร้อมทั้งให้มีการดำเนินการสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ใหม่

รมว.ศธ.กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบาย "ครูคืนถิ่น" ด้วยว่า ต้องการให้ครูได้มีโอกาสกลับภูมิลำเนา หรือบ้านเกิด หรืออยู่รวมกับคู่สมรส แต่เนื่องจากมีกฎระเบียบต่างๆ ในการบริหารงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบ จึงขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ และให้คณะอนุกรรมการเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาในครั้งต่อไป

ที่มาข้อมูล : นายบัลลังก์  โลหิตเสถียร
                     สำนักงานรัฐมนตรี


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
213 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .doc ย้าย ผอ-รอง ผอ สพท ทั่วประเทศ.doc   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์