ย้าย ผอ.-รอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2554

      

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2554

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

·         ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) 37 ราย

·         การบรรจุและแต่งตั้งรอง ผอ.สพป. ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. 13  ราย

·         ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) 6 ราย

·         การบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท.และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. 23 ราย

·         ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป. 54 ราย

·         ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. 7 ราย

·         อนุมัติต่ออายุการดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.จำนวน 5 ราย

ที่ประชุมอนุมัติให้ ผอ.สพป. จำนวน 5 ราย ซึ่งดำรงตำแหน่งครบ 4 ปีในเขตพื้นที่การศึกษา ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมใน สพป.เดิมที่ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปอีก 1 ปี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ นายจำนงค์ ยอดขำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ สพป.ชลบุรี เขต 1, นายนิเวศม์ อุดมรัตน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2, นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และนายสงวน ศรีสุข สพป.สงขลา เขต 2

·         นายธนารัตน์ สมคเณ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด)

จากการที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้ชะลอการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น

บัดนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งในคดีดังกล่าว ในคำสั่งที่ 495/2554 ฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี (นายธนารัตน์ สมคเณ) ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ซึ่งศาลปกครองกลางได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้คู่กรณีทราบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ส่งผลให้การชะลอการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วตามคำสั่งศาลปกครองกลาง เป็นอันยกเลิกไป และ ศธ.สามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.ที่ว่างอยู่ต่อไปได้ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ และแจ้ง สพฐ.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

·         การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา

จากการที่ รมว.ศธ.ได้สั่งให้เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 60 ตำแหน่งออกไปก่อน เนื่องจากพบว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เรียกรับเงินสอบบรรจุในบางเขตพื้นที่การศึกษานั้น ที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นว่าเพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกันและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน จึงอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบทั้ง 2 ภาค คือ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

นอกจากนี้ รมว.ศธ.เห็นว่ามีจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้มากถึง 73,000 คน และหลายเขตพื้นที่การศึกษาอยู่อำเภอรอบนอก จึงมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งที่พัก ตลอดจนเป็นการลดรายจ่ายในการเดินทางของผู้สมัครเข้าสอบด้วย โดยมอบให้ สพฐ. พิจารณากระจายสนามสอบออกไป และให้รายงาน ศธ.ทราบโดยเร็ว เพื่อประกาศให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทราบต่อไป

·         จัดระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

จากการที่ได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 ซึ่งได้แยกอำเภอบึงกาฬ เซกา โซ่พิสัย บุ่งคล้า บึงโขงหลง ปากคาด พรเจริญ และศรีวิไล จ.หนองคาย ตั้งเป็น จ.บึงกาฬนั้น จึงเป็นเหตุให้มีการยกเลิกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 และกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดช่องว่างของการบริหารงานบุคคล ที่ประชุมจึงเห็นชอบ ดังนี้

- ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ไปจนกว่า ก.ค.ศ.จะมีมติตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
- เห็นชอบกำหนด องค์ประกอบ วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ
  เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว
- ให้ยุบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
- อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จาก สพป.หนองคาย เขต 2 และ สพป.หนองคาย เขต 3 ทุกตำแหน่งมากำหนดเป็นตำแหน่งเดิมใน สพป.บึงกาฬ

·         การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แทนตำแหน่งที่ว่าง

รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จ.สงขลา) ว่างลง เนื่องจากนายสงบ มณีพรหม อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในระหว่างการสรรหา เพราะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นคุณสมบัติต้องห้าม จึงทำให้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น ไม่สามารถตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง พร้อมทั้งให้มีการดำเนินการสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ใหม่

รมว.ศธ.กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบาย "ครูคืนถิ่น" ด้วยว่า ต้องการให้ครูได้มีโอกาสกลับภูมิลำเนา หรือบ้านเกิด หรืออยู่รวมกับคู่สมรส แต่เนื่องจากมีกฎระเบียบต่างๆ ในการบริหารงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบ จึงขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ และให้คณะอนุกรรมการเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาในครั้งต่อไป

ที่มาข้อมูล : นายบัลลังก์  โลหิตเสถียร
                     สำนักงานรัฐมนตรี


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
2772 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .doc ย้าย ผอ-รอง ผอ สพท ทั่วประเทศ.doc   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์