เปิดตัววิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ป.ตรี ควบ ป.โท ด้านนาโนเทคโนโลยีแห่งแรกแห่งเดียว ในประเทศไทย
  ข่าวทั้งหมด
26 กันยายน 2554

      

เปิดตัววิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ป.ตรี ควบ ป.โท ด้านนาโนเทคโนโลยีแห่งแรกแห่งเดียว ในประเทศไทย

          “สยามธุรกิจ”ฉบับนี้จะพาไปเยี่ยมชมวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เพิ่งเปิดมา ได้ไม่นานแต่กระแสการตอบรับของนักเรียนที่เข้ามาสมัครมีมากมาย วิทยาลัย แห่งนี้คือ “วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด กระบัง” ตั้งอยู่ที่ แขวงลาดกระบัง เขตลาด กระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2329-8000 ต่อ 303, 3143, 3144 www.nano.kmitl.ac.th โดยมี รศ.ดร. จิติ หนูแก้ว เป็นคณบดี
          รศ.ดร. จิติหนูแก้ว คณบดีวิทยาลัย นาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล่าความเป็นมาของวิทยาลัยฯ ให้ฟังว่า วิทยาลัยนาโนเทคโน โลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เกิดจากการ ที่ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้จัดตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้น และให้ตั้งศูนย์เครือข่ายในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ ความเป็นเลิศทางนาโนเทคโนโลยีจำนวน 8 แห่ง ซึ่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพระ จอมเกล้าลาดกระบัง เป็น 1 ใน 8 แห่ง “หลังจากนั้นทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) จึงร่วมมือกันจัดตั้งเป็นสำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบังขึ้นมา และในปีพ.ศ. 2549 ก็พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ขึ้น และได้เปิดรับสมัครในปีพ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยา และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของวิทยาลัยและถือเป็นหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกในประเทศไทยอีกด้วย และทางสถาบันฯ ก็ได้ปรับเปลี่ยน ให้สำนักวิจัยฯ เป็นวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง” รศ.ดร. จิติ หนูแก้ว คณบดีฯ กล่าว
          และคณบดีได้กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับหลักสูตรที่เปิดในครั้งแรกนั้นเป็นหลักสูตร ปริญญาโทควบปริญญาเอก ซึ่งจะรับสมัคร นักศึกษาที่จบปริญญาตรีทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามาศึกษาต่อ โดยนักศึกษาต้องมาทดลองทำวิจัยร่วมกับทาง อาจารย์ที่ปรึกษาในเทอมที่ 1 ก่อนเพื่อดูว่าสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นถึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน ได้ในเทอมที่ 2 และจุดเด่นของหลักสูตรนี้อีกอย่างคือนักศึกษาสามารถที่จะลงทะเบียน เรียนได้ปีละ 15 หน่วยกิต ซึ่งจะทำให้จบตรงกำหนด
          ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีนั้นทางวิทยาลัยนาโนฯ ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นโดย ใช้ชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนและเปิดรับสมัครในปีพ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 46 คน ซึ่งถือเป็นหลักสูตรด้านวัสดุนาโนระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกของประเทศไทย และนอก จากนี้ยังเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ภายใต้โครงการปริญญาตรีแบบก้าวหน้าตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ สกอ.กำหนดไว้ อีกด้วย
          คณบดีได้อธิบายถึงหลักสูตรปริญญาตรี ให้ฟังว่า หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดนั้นเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือหลักสูตร 4+1 โดยนักศึกษาที่เรียนในชั้นปีที่ 4 ถ้ามีเกรดดีก็สามารถขึ้นไปเรียน ปริญญาโทควบคู่ได้เลย และในปีที่ 5 ก็สามารถลงวิทยานิพนธ์ของปริญญาโทได้เลย ทั้งนี้ นักศึกษาที่เรียนปริญญาโทแล้ว ก็สามารถเรียนควบปริญญาเอกได้ด้วย
          ส่วนการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นจะมีการรับสมัครตรงอย่าง เดียว โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งการสอบคัดเลือก นั้นจะมีทั้งสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยการสอบข้อเขียนนั้นจะสอบวิชาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, อังกฤษ และความรู้เบื้องต้นเฉพาะทางด้านนาโนเทคโนโลยี ปีหนึ่งจะรับนักศึกษาประมาณ 40-50 คน
          สำหรับค่าเทอมนั้นทางคณบดีได้กล่าวว่า ถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีค่าเทอมอยู่ที่เทอมละ 25,000 บาท หรือ ตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000 บาท แต่ถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกค่าเทอมอยู่ที่เทอมละ 35,000 บาท หรือ ตลอดหลักสูตรประมาณ 170,000 บาท ทั้งนี้ ในระดับปริญญาโททางวิทยาลัยนาโนฯ จะมีทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาปีละ 30 ทุน
          คณบดีได้กล่าวถึงหลักสูตรของระดับ ปริญญาตรีที่จะเปิดในอนาคตและภารกิจอื่นๆ ว่า สำหรับหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะเปิดต่อไปนั้นจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ, สาขานาโนอิเล็กทรอนิกส์ และ สาขาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อม และนอก จากภารกิจหลักในการพัฒนางานวิจัยขั้นสูงแล้วทางวิทยาลัยนาโนฯ ยังมีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อสังคมเพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาได้ตระหนักถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วย โดยได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อสังคมต่างๆ ผ่านทางโครงการค่ายอาสา นาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง
          รศ.ดร.จิติหนูแก้ว คณบดีวิทยาลัย นาโนฯ ได้กล่าวปิดท้ายถึงทิศทาง ตลาดแรงงานของนาโนเทคโนโลยีว่า สำหรับใน เรื่องของตลาดแรงงานทางด้าน นาโนเทคโนโลยีนั้นยังมีความต้องการอีกมากโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และนอกจากนี้บุคลากรทางด้านอาจารย์ก็ยังมีการขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ก็กำลังต้อง การ อาจารย์ทางด้านนี้จำนวนมาก

          --สยามธุรกิจฉบับวันที่ 24 - 27 ก.ย. 2554--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
615 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์