เปิดตัววิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ป.ตรี ควบ ป.โท ด้านนาโนเทคโนโลยีแห่งแรกแห่งเดียว ในประเทศไทย
  ข่าวทั้งหมด
26 กันยายน 2554

      

เปิดตัววิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ป.ตรี ควบ ป.โท ด้านนาโนเทคโนโลยีแห่งแรกแห่งเดียว ในประเทศไทย

          “สยามธุรกิจ”ฉบับนี้จะพาไปเยี่ยมชมวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เพิ่งเปิดมา ได้ไม่นานแต่กระแสการตอบรับของนักเรียนที่เข้ามาสมัครมีมากมาย วิทยาลัย แห่งนี้คือ “วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด กระบัง” ตั้งอยู่ที่ แขวงลาดกระบัง เขตลาด กระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2329-8000 ต่อ 303, 3143, 3144 www.nano.kmitl.ac.th โดยมี รศ.ดร. จิติ หนูแก้ว เป็นคณบดี
          รศ.ดร. จิติหนูแก้ว คณบดีวิทยาลัย นาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล่าความเป็นมาของวิทยาลัยฯ ให้ฟังว่า วิทยาลัยนาโนเทคโน โลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เกิดจากการ ที่ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้จัดตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้น และให้ตั้งศูนย์เครือข่ายในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ ความเป็นเลิศทางนาโนเทคโนโลยีจำนวน 8 แห่ง ซึ่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพระ จอมเกล้าลาดกระบัง เป็น 1 ใน 8 แห่ง “หลังจากนั้นทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) จึงร่วมมือกันจัดตั้งเป็นสำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบังขึ้นมา และในปีพ.ศ. 2549 ก็พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ขึ้น และได้เปิดรับสมัครในปีพ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยา และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของวิทยาลัยและถือเป็นหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกในประเทศไทยอีกด้วย และทางสถาบันฯ ก็ได้ปรับเปลี่ยน ให้สำนักวิจัยฯ เป็นวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง” รศ.ดร. จิติ หนูแก้ว คณบดีฯ กล่าว
          และคณบดีได้กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับหลักสูตรที่เปิดในครั้งแรกนั้นเป็นหลักสูตร ปริญญาโทควบปริญญาเอก ซึ่งจะรับสมัคร นักศึกษาที่จบปริญญาตรีทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามาศึกษาต่อ โดยนักศึกษาต้องมาทดลองทำวิจัยร่วมกับทาง อาจารย์ที่ปรึกษาในเทอมที่ 1 ก่อนเพื่อดูว่าสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นถึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน ได้ในเทอมที่ 2 และจุดเด่นของหลักสูตรนี้อีกอย่างคือนักศึกษาสามารถที่จะลงทะเบียน เรียนได้ปีละ 15 หน่วยกิต ซึ่งจะทำให้จบตรงกำหนด
          ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีนั้นทางวิทยาลัยนาโนฯ ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นโดย ใช้ชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนและเปิดรับสมัครในปีพ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 46 คน ซึ่งถือเป็นหลักสูตรด้านวัสดุนาโนระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกของประเทศไทย และนอก จากนี้ยังเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ภายใต้โครงการปริญญาตรีแบบก้าวหน้าตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ สกอ.กำหนดไว้ อีกด้วย
          คณบดีได้อธิบายถึงหลักสูตรปริญญาตรี ให้ฟังว่า หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดนั้นเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือหลักสูตร 4+1 โดยนักศึกษาที่เรียนในชั้นปีที่ 4 ถ้ามีเกรดดีก็สามารถขึ้นไปเรียน ปริญญาโทควบคู่ได้เลย และในปีที่ 5 ก็สามารถลงวิทยานิพนธ์ของปริญญาโทได้เลย ทั้งนี้ นักศึกษาที่เรียนปริญญาโทแล้ว ก็สามารถเรียนควบปริญญาเอกได้ด้วย
          ส่วนการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นจะมีการรับสมัครตรงอย่าง เดียว โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งการสอบคัดเลือก นั้นจะมีทั้งสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยการสอบข้อเขียนนั้นจะสอบวิชาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, อังกฤษ และความรู้เบื้องต้นเฉพาะทางด้านนาโนเทคโนโลยี ปีหนึ่งจะรับนักศึกษาประมาณ 40-50 คน
          สำหรับค่าเทอมนั้นทางคณบดีได้กล่าวว่า ถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีค่าเทอมอยู่ที่เทอมละ 25,000 บาท หรือ ตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000 บาท แต่ถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกค่าเทอมอยู่ที่เทอมละ 35,000 บาท หรือ ตลอดหลักสูตรประมาณ 170,000 บาท ทั้งนี้ ในระดับปริญญาโททางวิทยาลัยนาโนฯ จะมีทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาปีละ 30 ทุน
          คณบดีได้กล่าวถึงหลักสูตรของระดับ ปริญญาตรีที่จะเปิดในอนาคตและภารกิจอื่นๆ ว่า สำหรับหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะเปิดต่อไปนั้นจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ, สาขานาโนอิเล็กทรอนิกส์ และ สาขาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อม และนอก จากภารกิจหลักในการพัฒนางานวิจัยขั้นสูงแล้วทางวิทยาลัยนาโนฯ ยังมีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อสังคมเพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาได้ตระหนักถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วย โดยได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อสังคมต่างๆ ผ่านทางโครงการค่ายอาสา นาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง
          รศ.ดร.จิติหนูแก้ว คณบดีวิทยาลัย นาโนฯ ได้กล่าวปิดท้ายถึงทิศทาง ตลาดแรงงานของนาโนเทคโนโลยีว่า สำหรับใน เรื่องของตลาดแรงงานทางด้าน นาโนเทคโนโลยีนั้นยังมีความต้องการอีกมากโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และนอกจากนี้บุคลากรทางด้านอาจารย์ก็ยังมีการขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ก็กำลังต้อง การ อาจารย์ทางด้านนี้จำนวนมาก

          --สยามธุรกิจฉบับวันที่ 24 - 27 ก.ย. 2554--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1709 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์