ลูกช้างขึ้นดอย รับน้องแบบเด็ก มช.
  ข่าวทั้งหมด
11 กรกฎาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์ข่าวสด (Th)

Friday, July 11, 2008  04:37

          รายงานพิเศษ

          สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ "รับน้องขึ้นดอย" นำน้องใหม่และนักศึกษาปัจจุบันจากทุกคณะ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ร่วมใจเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง สืบสานประเพณีอันดีงามที่มีมากว่า 44 ปี เชื่อมสัมพันธ์น้อง-พี่ ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา

          ประเพณีรับน้องขึ้นดอย นำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษา มช.ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน พ.ศ.2507 เป็นต้นมา

          ประเพณีนี้สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์และสโมสรนักศึกษาจะนำนักศึกษาเดินขึ้นดอย ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างพลานามัย สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่นักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คงอยู่ต่อไป

          สำหรับปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 5 ก.ค. มีนักศึกษาใหม่ประมาณ 8,000 คน และนักศึกษาปัจจุบันกว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรม

          โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น. ด้วยพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นเวลา 06.20 น. เป็นช่วงพิธีการ โดยมีนายกสโมสรนักศึกษา มช. กล่าวรายงาน และ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มช. ให้โอวาทนักศึกษา รศ.น.พ.นิเวศน์ นันทจิต นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้พร

          จากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ที่ประตูหน้ามหา วิทยาลัยเชียงใหม่ และแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษา มช.

          เวลา 06.50 น. เริ่มเคลื่อนขบวน ประกอบด้วย ขบวนป้ายมหาวิทยาลัย ป้ายรับน้องขึ้นดอย ขบวนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ธงมหาวิทยาลัย และธงคณะทั้ง 21 คณะ

          ต่อจากนั้นเป็นขบวนนักศึกษาจากคณะต่างๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร์ ขบวนบัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          ทุกขบวนของประเพณีรับน้องขึ้นดอย นำน้องใหม่ ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2551 จะพร้อมใจเดินจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกสู่ถนนห้วยแก้ว ประกอบพิธีสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยบริเวณเชิงดอยสุเทพ นักบุญล้านนาที่ได้รวมพลังศรัทธาชาวเหนือ ร่วมสร้างถนนจากเชิงดอยไปจนถึงยอดดอย ณ ที่ตั้งพระบรมธาตุดอยสุเทพ

          แล้วจึงมุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา

          ระหว่างทางเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอย  สุเทพของเหล่าลูกช้าง มช. มีนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมเดินขึ้นดอย และคอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ เช่น บริการน้ำดื่ม ให้คลายเหนื่อย จุดปฐมพยาบาล ตลอดจนคอยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของน้องใหม่อย่างใกล้ชิด

          เวลา 12.30 น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเตรียมแรงให้พร้อมเดินทางต่อ

          เมื่อนักศึกษาได้รวมพลังก้าวเดินทางจนถึงจุดหมาย แล้ว มีการแสดงของนักศึกษาน้องใหม่ทั้ง 21 คณะ ที่ได้ผ่านการซักซ้อมมาด้วยความตั้งใจ จากนั้นเหล่าลูกช้างจะน้อมใจร่วมกันประกอบพิธีสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ รับโอวาทจากพระเถระผู้ใหญ่ ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษาที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศแล้วจึงเดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัย

          "กราบครุปูจาสรวงสาอาจารย์เจ้า"

          "กราบครุปูจาสรวงสาอาจารย์เจ้า" (ART GURU OFFERING CEREMONY) เป็นพิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

          เป็นการไหว้ครูในแบบล้านนาโบราณของคณะวิจิตรศิลป์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีและถือเป็นประเพณีที่สำคัญ

          โดยคณะวิจิตรศิลป์ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านงานศิลปะและการอนุรักษ์หรือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาไทย พิธีไหว้ครูก็ถือเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาให้ความสำคัญเพราะเป็นประเพณีการเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์

          ภายในงานมีประเพณีการไหว้ครูแบบโบราณ ประกอบด้วยริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ครู โดยนักศึกษา 5 สาขาวิชา คือสาขาวิชาศิลปะไทย สาขาประติมากรรม สาขาจิตรกรรม สาขาภาพพิมพ์ และสาขาการออกแบบ ที่แสดงถึงการเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีขบวนแห่เสลี่ยงหลวงนางแก้ว การบรรเลงดนตรีพื้นเมือง พร้อมนางรำในเครื่องแต่งกายที่สวยงามตระการตา

          นอกจากนั้น ยังมีพิธีฮ้องขวัญและผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นการไหว้ครูของคณะวิจิตรศิลป์ที่ได้ปฏิบัติยึดถือกันมาตั้งแต่รุ่นแรก จนถึงรุ่นปัจจุบัน

          โดยในปีนี้ได้มีพิธี "กราบครุปูจาสรวงสาอาจารย์เจ้า" ไปเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ณ ลานสักหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          หน้า 29--จบ--


          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง http://www.matichon.co.th/khaosod

122 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์