สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบล) ๔ แห่ง
  ข่าวทั้งหมด
30 สิงหาคม 2554

      
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบล) ๔ แห่ง
 

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนยวม แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ ๕ ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย (งบรายจ่ายอื่น) รายการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามรายการ ดังนี้

                   ๑ . วัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือ (กศน.ตำบลแม่ยวม)  จำนวน  ๔๕๙ รายการ
                   ๒ . วัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือ (กศน.ตำบลแม่ลาน้อย)  จำนวน ๔๕๙  รายการ
                   ๓. วัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือ (กศน.ตำบลจองคำ
) จำนวน    ๔๕๙  รายการ
                  ๔.  วัสดสุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือ (กศน.ตำบลแม่นาเติง)  จำนวน ๓๓๗ รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพงานที่สอบราคาดังกล่าวง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่สำนั้กงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                   

          กำหนดยื่นซองสองบราคา ในวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖  กันยายน  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://maehongson.go.thและ http://www.gprocurocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๙-๕๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔      ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔

 
 
 

 

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุภชัย ศรีพันธ์ไพบูลย์)
       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
 โดย นาย ทวี คำมาสาร ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 08/2554

http://process.gprocurement.go.th/EPROCWeb/jsp/procsearch.sch?pid=54084023812&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บำรุง เฉียบแหลม
890 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.20  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์