สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบล) ๔ แห่ง
  ข่าวทั้งหมด
30 สิงหาคม 2554

      
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบล) ๔ แห่ง
 

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนยวม แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ ๕ ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย (งบรายจ่ายอื่น) รายการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามรายการ ดังนี้

                   ๑ . วัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือ (กศน.ตำบลแม่ยวม)  จำนวน  ๔๕๙ รายการ
                   ๒ . วัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือ (กศน.ตำบลแม่ลาน้อย)  จำนวน ๔๕๙  รายการ
                   ๓. วัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือ (กศน.ตำบลจองคำ
) จำนวน    ๔๕๙  รายการ
                  ๔.  วัสดสุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือ (กศน.ตำบลแม่นาเติง)  จำนวน ๓๓๗ รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพงานที่สอบราคาดังกล่าวง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่สำนั้กงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                   

          กำหนดยื่นซองสองบราคา ในวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖  กันยายน  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://maehongson.go.thและ http://www.gprocurocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๙-๕๔๖๗ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔      ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔

 
 
 

 

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุภชัย ศรีพันธ์ไพบูลย์)
       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
 โดย นาย ทวี คำมาสาร ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 08/2554

http://process.gprocurement.go.th/EPROCWeb/jsp/procsearch.sch?pid=54084023812&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บำรุง เฉียบแหลม
113 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์