สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับงสื่อห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนยวม
  ข่าวทั้งหมด
30 สิงหาคม 2554

      
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับงสื่อห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนยวม
 

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะ ทำการสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสื่อห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนยวม แผนงาน :ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ ๕ ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาย (งบรายจ่ายอื่น) รายการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามรายการ ดังนี้

   วัสดุการศึกษาสำหรับสื่อหนังสือห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนยวม จำนวน ๙๘๘ รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพงานที่สอบราคาดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   . ไม่เป็นผู้มีผล
ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

                   

          กำหนดยื่นซอง สอบราคาตั้งแต่วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖  กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nfe.go.th   http://maehongson.go.th http://www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๙-๕๔๖๗ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 
 
 

(นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุภชัย ศรีพันธ์ไพบูลย์)
       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
 โดย นาย ทวี คำมาสาร ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 07/2554

http://process.gprocurement.go.th/EPROCWeb/jsp/procsearch.sch?pid=54084024306&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บำรุง เฉียบแหลม
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.70  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์