รายงานพิเศษ: สพป.ชม.2ติวบิ๊กสถานศึกษาเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์
  ข่าวทั้งหมด
25 สิงหาคม 2554

      

รายงานพิเศษ: สพป.ชม.2ติวบิ๊กสถานศึกษาเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์

          สืบเนื่องจากที่สำนักงานกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานก.ค.ส.) วางเป้าหมายการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Competency Management Supporting System (CMSS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต2 (สพป.ชม.2) จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบดังกล่าว
          นายวันชัย รัตนกรไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.ชม.2 กล่าวว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชม.2 จะเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบดังกล่าวตามที่สำนักงานก.ค.ศ. ตั้งเป้าหมายไว้ ควบคู่ไปกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติที่สฟป.ชม.2 ดำเนินการอยู่เพื่อเป็นการพัฒนางานทะเบียนประวัติ(กพ.7) อิเล็กทรอนิกส์ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคลของสพป.ชม.2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานก.ค.ศ. จึงได้เชิญคณะวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมีบุคลากรในสพป.ชม.2 จำนวน 280 คนเข้าร่วมอบรม
          ด้าน นางผ่องพันธ์ จันทรมานนท์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการสพป.ชม.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล สำนักงานก.ค.ศ. ได้เลือกสพป.ชม.2 เป็นเขตนำร่องตั้งแต่ปี2550 เป็นต้นมา โดยที่ผ่านมา การดำเนินงานด้านทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ยังมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานก.ค.ศ ก็ได้พยายามแก้ปัญหามาเป็นระยะๆ และปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานไปอีก 48 เขตพื้นที่การศึกษา และได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานพิจารณาความดีความชอบประจำปี2554 ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นการดำเนินงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          "ดังนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคลสพป.ชม.2 ในฐานะผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานก.ค.ศ. จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ชม.2 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน โรงเรียนละ 2 คน แบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน รวมจัดอบรม 2 วัน โดยมีความคาดหวังว่าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 1 ต.ค. ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ชม.2 จะสามารถดำเนินงานในระบบ CMSS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นางผ่องพันธ์ กล่าวด้าน นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มติดตาม สำนักงานก.ค.ศ. กล่าวว่า การใช้CMSS เก็บฐานข้อมูลบุคลากรครูในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งหมดเป็นรายบุคคลได้ การอบรมนำร่องเชียงใหม่สพป.ชม.2 เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูทำบัญชีนับตัวผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต
          "ทำที่โรงเรียนเข้ามาที่เขต โปร่งใสดูแลตรวจสอบได้หมด ระบบอุปถัมภ์จะน้อยลง สามารถบันทึกบุคลากรช่วยรายการได้ บันทึกบุคลากรมาช่วยราชการทั้งภายในหรือตามเขตได้ และสามารถดูรายงานสรุปนับตัวได้ และสร้างหนังสือส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เลย นำร่องทั่วประเทศ 48 เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการได้วันที่ 1 ต.ค.ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป โดยที่ปีนี้นำร่อง ปีหน้าจะเสร็จสิ้นโครงการ จะสามารถทำได้ทั่วประเทศเชื่อว่าบุคลากรจะเข้าใจและปฏิบัติงานได้ทั่วถึง" นายวัชร์ชัย กล่าว
          จากนำร่อง ที่สุดจะขยายครอบคลุม เพื่อความเข้าใจเดียวกันเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อครูทั่วประเทศ

 

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 26 ส.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์