รายงานพิเศษ: สพป.ชม.2ติวบิ๊กสถานศึกษาเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์
  ข่าวทั้งหมด
25 สิงหาคม 2554

      

รายงานพิเศษ: สพป.ชม.2ติวบิ๊กสถานศึกษาเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์

          สืบเนื่องจากที่สำนักงานกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานก.ค.ส.) วางเป้าหมายการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Competency Management Supporting System (CMSS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต2 (สพป.ชม.2) จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบดังกล่าว
          นายวันชัย รัตนกรไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.ชม.2 กล่าวว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชม.2 จะเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบดังกล่าวตามที่สำนักงานก.ค.ศ. ตั้งเป้าหมายไว้ ควบคู่ไปกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติที่สฟป.ชม.2 ดำเนินการอยู่เพื่อเป็นการพัฒนางานทะเบียนประวัติ(กพ.7) อิเล็กทรอนิกส์ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคลของสพป.ชม.2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานก.ค.ศ. จึงได้เชิญคณะวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมีบุคลากรในสพป.ชม.2 จำนวน 280 คนเข้าร่วมอบรม
          ด้าน นางผ่องพันธ์ จันทรมานนท์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการสพป.ชม.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล สำนักงานก.ค.ศ. ได้เลือกสพป.ชม.2 เป็นเขตนำร่องตั้งแต่ปี2550 เป็นต้นมา โดยที่ผ่านมา การดำเนินงานด้านทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ยังมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานก.ค.ศ ก็ได้พยายามแก้ปัญหามาเป็นระยะๆ และปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานไปอีก 48 เขตพื้นที่การศึกษา และได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานพิจารณาความดีความชอบประจำปี2554 ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นการดำเนินงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          "ดังนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคลสพป.ชม.2 ในฐานะผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานก.ค.ศ. จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ชม.2 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน โรงเรียนละ 2 คน แบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน รวมจัดอบรม 2 วัน โดยมีความคาดหวังว่าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 1 ต.ค. ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ชม.2 จะสามารถดำเนินงานในระบบ CMSS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นางผ่องพันธ์ กล่าวด้าน นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มติดตาม สำนักงานก.ค.ศ. กล่าวว่า การใช้CMSS เก็บฐานข้อมูลบุคลากรครูในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งหมดเป็นรายบุคคลได้ การอบรมนำร่องเชียงใหม่สพป.ชม.2 เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูทำบัญชีนับตัวผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต
          "ทำที่โรงเรียนเข้ามาที่เขต โปร่งใสดูแลตรวจสอบได้หมด ระบบอุปถัมภ์จะน้อยลง สามารถบันทึกบุคลากรช่วยรายการได้ บันทึกบุคลากรมาช่วยราชการทั้งภายในหรือตามเขตได้ และสามารถดูรายงานสรุปนับตัวได้ และสร้างหนังสือส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เลย นำร่องทั่วประเทศ 48 เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการได้วันที่ 1 ต.ค.ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป โดยที่ปีนี้นำร่อง ปีหน้าจะเสร็จสิ้นโครงการ จะสามารถทำได้ทั่วประเทศเชื่อว่าบุคลากรจะเข้าใจและปฏิบัติงานได้ทั่วถึง" นายวัชร์ชัย กล่าว
          จากนำร่อง ที่สุดจะขยายครอบคลุม เพื่อความเข้าใจเดียวกันเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อครูทั่วประเทศ

 

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 26 ส.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
812 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์