ประกาศ ศธ.เรื่องเก็บเงินบำรุงการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
10 กรกฎาคม 2551

      

Source - บ้านเมือง (Th)

Thursday, July 10, 2008  11:50

          นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 และมาตรา 58 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัด ศธ. เก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคคาการพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างการเรียนการสอนปกติหรือการสอนที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาให้พิเศษตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาและเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการต้นสังกัดกรมของสถานศึกษาแห่งนั้นกำหนดโดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
          นายสมชาย กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ตนยังได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แนบท้ายประกาศ ศธ.เรื่อง เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ดังนี้ ส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งสถานศึกษาไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้นั้น จะเป็นค่าเล่าเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกันในโรงเรียน จำนวน 13 รายการ ดังนี้ 1 ค่าวัสดุฝึกสอน สอบ 2.ค่าคู่มือนักเรียน 3.ค่าบัตร ประจำตัวนักเรียน 4.ค่าปฐมนิเทศนักเรียน 5.ค่าสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 6.ค่าบริการห้องสมุดพื้นฐาน 7.ค่าบริการห้องพยาบาล 8.ค่าวัสดุสำนักงาน 9.ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 1.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 11.ค่าอุปกรณ์กีฬา 12.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนและ 13.ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          ส่วนที่สอง เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพศึกษาของนักเรียนซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ มี 6 รายการดังนี้ รายการที่ 1.ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย แยกเป็นห้องเรียนพิเศษ English Program ให้เก็บได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อปี ในระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น Mini English Program ให้เก็บได้ไม่เกิน 40,000 บาท ในระดับ ม.ปลาย, ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ให้เก็บได้ไม่เกิน 17,500 บาท ในระดับประถมศึกษา-ม.ต้น และ 20,000 บาท ในระดับ ม.ปลาย, ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ให้เก็บได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน Mini English Program
          รายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนสมัครใจสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลาเรียน, ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 1 เครื่องต่อนักเรียน 20 คน. ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษานอกเวลาเรียน ค่าตอบแทนการสอนนอกเวลา, ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าวารสารโรงเรียนและค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้, ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาของนักเรียน
          "ในรายการที่ 2 นั้นให้โรงเรียนเรียกเก็บทุกรายหารยกเว้นค่าใช้จ่ายพาไปทัศนศึกษานั้น รวมกันไม่เกินคนละ 2,000 บาทต่อภาคเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ให้โรงเรียนเรียกเก็บเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสม" รมว.ศธ. กล่าว
          นายสมชาย กล่าวด้วยว่า รายการที่ 3 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ รายการที่ 4 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ รายการที่ 5 ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนเฉพาะรายที่ผู้ปกครองและนักเรียนสมัตรใจง่าย ได้แก่ค่าประกันวชีวิต ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าจ้างบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ ค่าอาหารนักเรียน และรายการที่ 6 ค่าใช้จ่าเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียนประจำ ได้แก่ ค่าอาหารนักเรียน ค่าหอพัก ค่าซักรีด
          "รายการที่ 2 ถึง 5 นั้น ให้โรงเรียนเรียกเก็บเงินเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน แต่เฉพาะค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะและค่าห้องเรียนปรับอากาศให้โรงเรียนเรียกเก็บเงินได้แต่ไม่ให้เรียกเก็บจากนักเรียนทุกคน" นายสมชาย กล่าว
          รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือให้ได้เรียน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันในสถานศึกษา เช่น การเรียนกับครู--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


2613 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์