ประกาศ ศธ.เรื่องเก็บเงินบำรุงการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
10 กรกฎาคม 2551

      

Source - บ้านเมือง (Th)

Thursday, July 10, 2008  11:50

          นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 และมาตรา 58 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัด ศธ. เก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคคาการพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างการเรียนการสอนปกติหรือการสอนที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาให้พิเศษตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาและเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการต้นสังกัดกรมของสถานศึกษาแห่งนั้นกำหนดโดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
          นายสมชาย กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ตนยังได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แนบท้ายประกาศ ศธ.เรื่อง เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ดังนี้ ส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งสถานศึกษาไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้นั้น จะเป็นค่าเล่าเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกันในโรงเรียน จำนวน 13 รายการ ดังนี้ 1 ค่าวัสดุฝึกสอน สอบ 2.ค่าคู่มือนักเรียน 3.ค่าบัตร ประจำตัวนักเรียน 4.ค่าปฐมนิเทศนักเรียน 5.ค่าสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 6.ค่าบริการห้องสมุดพื้นฐาน 7.ค่าบริการห้องพยาบาล 8.ค่าวัสดุสำนักงาน 9.ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 1.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 11.ค่าอุปกรณ์กีฬา 12.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนและ 13.ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          ส่วนที่สอง เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพศึกษาของนักเรียนซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ มี 6 รายการดังนี้ รายการที่ 1.ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย แยกเป็นห้องเรียนพิเศษ English Program ให้เก็บได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อปี ในระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น Mini English Program ให้เก็บได้ไม่เกิน 40,000 บาท ในระดับ ม.ปลาย, ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ให้เก็บได้ไม่เกิน 17,500 บาท ในระดับประถมศึกษา-ม.ต้น และ 20,000 บาท ในระดับ ม.ปลาย, ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ให้เก็บได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน Mini English Program
          รายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนสมัครใจสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลาเรียน, ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 1 เครื่องต่อนักเรียน 20 คน. ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษานอกเวลาเรียน ค่าตอบแทนการสอนนอกเวลา, ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าวารสารโรงเรียนและค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้, ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาของนักเรียน
          "ในรายการที่ 2 นั้นให้โรงเรียนเรียกเก็บทุกรายหารยกเว้นค่าใช้จ่ายพาไปทัศนศึกษานั้น รวมกันไม่เกินคนละ 2,000 บาทต่อภาคเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ให้โรงเรียนเรียกเก็บเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสม" รมว.ศธ. กล่าว
          นายสมชาย กล่าวด้วยว่า รายการที่ 3 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ รายการที่ 4 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ รายการที่ 5 ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนเฉพาะรายที่ผู้ปกครองและนักเรียนสมัตรใจง่าย ได้แก่ค่าประกันวชีวิต ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าจ้างบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ ค่าอาหารนักเรียน และรายการที่ 6 ค่าใช้จ่าเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียนประจำ ได้แก่ ค่าอาหารนักเรียน ค่าหอพัก ค่าซักรีด
          "รายการที่ 2 ถึง 5 นั้น ให้โรงเรียนเรียกเก็บเงินเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน แต่เฉพาะค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะและค่าห้องเรียนปรับอากาศให้โรงเรียนเรียกเก็บเงินได้แต่ไม่ให้เรียกเก็บจากนักเรียนทุกคน" นายสมชาย กล่าว
          รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือให้ได้เรียน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันในสถานศึกษา เช่น การเรียนกับครู--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


1908 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์