พัฒนาการศึกษามัธยม
  ข่าวทั้งหมด
24 สิงหาคม 2554

      

    นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องคุณภาพมัธยมศึกษาในยุคปฎิรูปการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งชมรมข้าราชการและครูอวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ ๒  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยการสัมมนาจัดในรูปแบบ Focus group  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง สิ้นจำนวน ๑๕๐ คน

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในยุคปฏิรูป มีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งส่งผลให้คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด ซึ่งต้องศึกษาความต้องการและความถนัดของนักเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงต้องร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดทำหลักสูตรให้เหมาะกับท้องถิ่น ตรงความต้องการของผู้เรียนและเป็นไปตามตลาดแรงงาน ทั้งนี้สิ่งที่โรงเรียนมัธยมสามารถดำเนินการได้เลยในขณะนี้คือการจัดครูแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาให้เพียงพอ พัฒนาครูแนะแนวให้เป็นที่พึ่งของนักเรียน เข้าสู่อาชีพตามความถนัดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

อิชยา/ข่าว,วิชัย/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
682 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์