พัฒนาการศึกษามัธยม
  ข่าวทั้งหมด
24 สิงหาคม 2554

      

    นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องคุณภาพมัธยมศึกษาในยุคปฎิรูปการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งชมรมข้าราชการและครูอวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ ๒  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยการสัมมนาจัดในรูปแบบ Focus group  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง สิ้นจำนวน ๑๕๐ คน

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในยุคปฏิรูป มีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งส่งผลให้คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด ซึ่งต้องศึกษาความต้องการและความถนัดของนักเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงต้องร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดทำหลักสูตรให้เหมาะกับท้องถิ่น ตรงความต้องการของผู้เรียนและเป็นไปตามตลาดแรงงาน ทั้งนี้สิ่งที่โรงเรียนมัธยมสามารถดำเนินการได้เลยในขณะนี้คือการจัดครูแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาให้เพียงพอ พัฒนาครูแนะแนวให้เป็นที่พึ่งของนักเรียน เข้าสู่อาชีพตามความถนัดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

อิชยา/ข่าว,วิชัย/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
150 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์