พัฒนาการศึกษามัธยม
  ข่าวทั้งหมด
24 สิงหาคม 2554

      

    นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องคุณภาพมัธยมศึกษาในยุคปฎิรูปการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งชมรมข้าราชการและครูอวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ ๒  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยการสัมมนาจัดในรูปแบบ Focus group  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง สิ้นจำนวน ๑๕๐ คน

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในยุคปฏิรูป มีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งส่งผลให้คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด ซึ่งต้องศึกษาความต้องการและความถนัดของนักเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงต้องร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดทำหลักสูตรให้เหมาะกับท้องถิ่น ตรงความต้องการของผู้เรียนและเป็นไปตามตลาดแรงงาน ทั้งนี้สิ่งที่โรงเรียนมัธยมสามารถดำเนินการได้เลยในขณะนี้คือการจัดครูแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาให้เพียงพอ พัฒนาครูแนะแนวให้เป็นที่พึ่งของนักเรียน เข้าสู่อาชีพตามความถนัดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

อิชยา/ข่าว,วิชัย/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
629 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์