ชู’เด็กดี มีวินัย รักไทย ใจอาสา’สร้างสำนึกในรั้วโรงเรียน
  ข่าวทั้งหมด
2 สิงหาคม 2554

      

ชู'เด็กดี มีวินัย รักไทย ใจอาสา'สร้างสำนึกในรั้วโรงเรียน

 

          วรางคณา อนันตะ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1
          ในภาวะสังคมโลกปัจจุบัน ความเจริญทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรม สถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ ตามมามากมาย
          หากมองถึงปัญหาของเด็กไทย ต้องยอมรับเสียก่อนว่า ส่วนใหญ่เป็นคนดี เป็นพลเมืองดีของชาติ แต่ผู้ใหญ่คาดหวังมากว่าต้องให้เขาเป็นคนดียิ่งขึ้นไปอีก และยังคงมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งมีปัญหา คำว่า "จำนวนหนึ่ง" นี้ เมื่อเทียบกับจำนวนเด็กทั้งประเทศเด็กที่มีปัญหาก็นับจำนวนได้เป็นล้านคนเลยทีเดียว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่อยู่ในสถานศึกษา
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พิษณุโลก เขต 1 ในฐานะที่ดูแลโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด 135 โรง มีเด็กๆ ในความดูแลมากกว่า 40,000 คน การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงเป็นสิ่งจำเป็นการอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม จึงเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำตลอดอายุขัยของชีวิตมนุษย์ คือเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ปัจจุบันโรงเรียนนับได้ว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมาก เพราะเด็กมีชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานาน วันละหลายๆ ชั่วโมง โรงเรียนจึงมีหน้าที่สำคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ สอนให้มีความรู้ ทักษะในการดำรงชีพ และอบรมสั่งสอนเพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ มีจรรยามรรยาทอันดีงาม
          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า เรื่องของการสร้างเด็กให้เป็นเด็กดี เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดการศึกษา เพราะว่าเด็กดีนั้นไม่ได้เพียงแต่จะมีหลักสูตรให้สอนตามตำรา หรือเนื้อหาใดก็สามารถพัฒนาให้เขาเป็นเด็กดีได้เรื่องของเด็กดีนั่น เป็นเรื่องที่เราต้องใช้การปลูกฝังบ่มเพาะ อย่างไรก็ตาม เรื่องของความเป็นเด็กดีนั้นเป็นต้นทุนชีวิตที่สำคัญ
          ที่สุด การที่เราจะให้เด็กพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่การเป็นเด็กเก่งได้ ถ้าไม่มีต้นทุนของความเป็นเด็กดีแล้ว สิ่งที่เขาจะพัฒนาเป็นเด็กเก่งได้นั้น จะพบกับอุปสรรคในตัวเองเยอะมาก
          ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางในอันที่จะขับเคลื่อนยุทธการสานฝันปั้นเด็กให้เป็น"เด็กดี" ภายใต้ชื่อโครงการว่า "เด็กดี มีวินัยรักไทย ใจอาสา" โดยอาศัยกลไกให้ทุกโรงเรียน เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอย่างทุ่มเท และทั่วถึงไปยังเด็กนักเรียนทุกๆคนในปีการศึกษา 2554 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการจัดระเบียบสังคมในโรงเรียน โดยได้กำหนด 8 อัฏฐวิถี สร้างเด็กดีของสพป.พิษณุโลก เขต 1 คือ กิจกรรมสร้างค่านิยมด้วยอารมณ์เพลง กิจกรรมเด็กไทยรู้คิดมีจิตอาสา กิจกรรมรักไทยหน้าเสาธง กิจกรรมสวยสยาม งามมารยาทสืบศาสนา กิจกรรมศูนย์วิถีไทยวิไลภูมิปัญญา กิจกรรมเกียรติ
          ศักดิ์เด็กไทยวินัยมั่นคง กิจกรรมการบูรณาการสู่การเรียนรู้ และกิจกรรมโรงเรียนเด็กดีศรีพิษณุโลก โดยทั้ง 8 กิจกรรมดังกล่าวกระทำได้ไม่ยาก เพราะวิธีจัดกิจกรรมตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า "ฟื้นของดีที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมเพียงปฏิบัติให้เป็นนิสัย และใส่ใจยกย่องเด็กดี"
          สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่รับผิดชอบดูแลนิเทศติดตามกลุ่มโรงเรียนฯ ออกเยี่ยมสถานศึกษา สังเกตการณ์ทุกด้านในช่วงเปิดภาคเรียน ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนตั้งแต่เด็กก้าวเข้ามาในโรงเรียน การไหว้ผู้ปกครองที่มาส่ง ไหว้คุณครู ไหว้พี่ ไหว้น้อง เดินแถวเพื่อรับประทานอาหาร ล้างหน้าแปรงฟัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนถึงเวลาเลิกเรียนไปเรียนรู้วิถีชีวิตเด็กให้เห็นว่าเป็นอย่างไรโดยได้ออกนำร่องใน 3 โรงเรียน คือ
          โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญและ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)เป็นโรงเรียนต้นแบบ หากเด็กได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็จะติดเป็นนิสัย ต่อไปก็ปฏิบัติตามกติกา และปฏิบัติ
          ตามระเบียบแบบแผนของสังคมที่ได้วางไว้อันเป็นแนวทางกำกับตามครรลองพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม และนำสันติสุขมาสู่สังคมโดยส่วนรวม
          สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีความหวังร่วมกันว่า เมื่อได้ปลูกฝังเด็กให้เป็นต้นกล้าแห่งความมีวินัย รักไทย ใจอาสา ขึ้นในโรงเรียนทุกๆแห่ง ดอกไม้แห่ง "เด็กดี" ย่อมเบ่งบานในอุทยานแห่งการศึกษา
          ส่งผลพัฒนาสังคมไทยให้อยู่ดี มีความสุขมีความร่มเย็นต่อไป

 

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 3 ส.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
124 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์