ชู’เด็กดี มีวินัย รักไทย ใจอาสา’สร้างสำนึกในรั้วโรงเรียน
  ข่าวทั้งหมด
2 สิงหาคม 2554

      

ชู'เด็กดี มีวินัย รักไทย ใจอาสา'สร้างสำนึกในรั้วโรงเรียน

 

          วรางคณา อนันตะ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1
          ในภาวะสังคมโลกปัจจุบัน ความเจริญทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรม สถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ ตามมามากมาย
          หากมองถึงปัญหาของเด็กไทย ต้องยอมรับเสียก่อนว่า ส่วนใหญ่เป็นคนดี เป็นพลเมืองดีของชาติ แต่ผู้ใหญ่คาดหวังมากว่าต้องให้เขาเป็นคนดียิ่งขึ้นไปอีก และยังคงมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งมีปัญหา คำว่า "จำนวนหนึ่ง" นี้ เมื่อเทียบกับจำนวนเด็กทั้งประเทศเด็กที่มีปัญหาก็นับจำนวนได้เป็นล้านคนเลยทีเดียว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่อยู่ในสถานศึกษา
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พิษณุโลก เขต 1 ในฐานะที่ดูแลโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด 135 โรง มีเด็กๆ ในความดูแลมากกว่า 40,000 คน การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงเป็นสิ่งจำเป็นการอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม จึงเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำตลอดอายุขัยของชีวิตมนุษย์ คือเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ปัจจุบันโรงเรียนนับได้ว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมาก เพราะเด็กมีชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานาน วันละหลายๆ ชั่วโมง โรงเรียนจึงมีหน้าที่สำคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ สอนให้มีความรู้ ทักษะในการดำรงชีพ และอบรมสั่งสอนเพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ มีจรรยามรรยาทอันดีงาม
          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า เรื่องของการสร้างเด็กให้เป็นเด็กดี เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดการศึกษา เพราะว่าเด็กดีนั้นไม่ได้เพียงแต่จะมีหลักสูตรให้สอนตามตำรา หรือเนื้อหาใดก็สามารถพัฒนาให้เขาเป็นเด็กดีได้เรื่องของเด็กดีนั่น เป็นเรื่องที่เราต้องใช้การปลูกฝังบ่มเพาะ อย่างไรก็ตาม เรื่องของความเป็นเด็กดีนั้นเป็นต้นทุนชีวิตที่สำคัญ
          ที่สุด การที่เราจะให้เด็กพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่การเป็นเด็กเก่งได้ ถ้าไม่มีต้นทุนของความเป็นเด็กดีแล้ว สิ่งที่เขาจะพัฒนาเป็นเด็กเก่งได้นั้น จะพบกับอุปสรรคในตัวเองเยอะมาก
          ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางในอันที่จะขับเคลื่อนยุทธการสานฝันปั้นเด็กให้เป็น"เด็กดี" ภายใต้ชื่อโครงการว่า "เด็กดี มีวินัยรักไทย ใจอาสา" โดยอาศัยกลไกให้ทุกโรงเรียน เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอย่างทุ่มเท และทั่วถึงไปยังเด็กนักเรียนทุกๆคนในปีการศึกษา 2554 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการจัดระเบียบสังคมในโรงเรียน โดยได้กำหนด 8 อัฏฐวิถี สร้างเด็กดีของสพป.พิษณุโลก เขต 1 คือ กิจกรรมสร้างค่านิยมด้วยอารมณ์เพลง กิจกรรมเด็กไทยรู้คิดมีจิตอาสา กิจกรรมรักไทยหน้าเสาธง กิจกรรมสวยสยาม งามมารยาทสืบศาสนา กิจกรรมศูนย์วิถีไทยวิไลภูมิปัญญา กิจกรรมเกียรติ
          ศักดิ์เด็กไทยวินัยมั่นคง กิจกรรมการบูรณาการสู่การเรียนรู้ และกิจกรรมโรงเรียนเด็กดีศรีพิษณุโลก โดยทั้ง 8 กิจกรรมดังกล่าวกระทำได้ไม่ยาก เพราะวิธีจัดกิจกรรมตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า "ฟื้นของดีที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมเพียงปฏิบัติให้เป็นนิสัย และใส่ใจยกย่องเด็กดี"
          สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่รับผิดชอบดูแลนิเทศติดตามกลุ่มโรงเรียนฯ ออกเยี่ยมสถานศึกษา สังเกตการณ์ทุกด้านในช่วงเปิดภาคเรียน ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนตั้งแต่เด็กก้าวเข้ามาในโรงเรียน การไหว้ผู้ปกครองที่มาส่ง ไหว้คุณครู ไหว้พี่ ไหว้น้อง เดินแถวเพื่อรับประทานอาหาร ล้างหน้าแปรงฟัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนถึงเวลาเลิกเรียนไปเรียนรู้วิถีชีวิตเด็กให้เห็นว่าเป็นอย่างไรโดยได้ออกนำร่องใน 3 โรงเรียน คือ
          โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญและ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)เป็นโรงเรียนต้นแบบ หากเด็กได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็จะติดเป็นนิสัย ต่อไปก็ปฏิบัติตามกติกา และปฏิบัติ
          ตามระเบียบแบบแผนของสังคมที่ได้วางไว้อันเป็นแนวทางกำกับตามครรลองพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม และนำสันติสุขมาสู่สังคมโดยส่วนรวม
          สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีความหวังร่วมกันว่า เมื่อได้ปลูกฝังเด็กให้เป็นต้นกล้าแห่งความมีวินัย รักไทย ใจอาสา ขึ้นในโรงเรียนทุกๆแห่ง ดอกไม้แห่ง "เด็กดี" ย่อมเบ่งบานในอุทยานแห่งการศึกษา
          ส่งผลพัฒนาสังคมไทยให้อยู่ดี มีความสุขมีความร่มเย็นต่อไป

 

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 3 ส.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
786 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์