พัฒนาสมรรถนะ
  ข่าวทั้งหมด
25 กรกฎาคม 2554

      

 

 

บรรยายภาพข่าว

          ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต้อนรับ Mr. Eddy Krismeidi Soemawilaga เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักเลขาธิการอาเซียน และ Mr. I Gusti Putu Laksaguna ประธานคณะกรรมการติดตามผลคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพให้ได้มาตรฐานอาเซียน ณ โรงแรมดุสิตธานี ถนนสีลม กรุงเทพฯ

 

 

สอศ.มุ่งยกระดับพัฒนาสมรรถนะกำลังคนสายอาชีพของไทยให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพให้ได้มาตรฐานอาเซียน ร่วมกับผู้แทนอาเซียน ได้แก่ Mr. Eddy Krismeidi Soemawilaga เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักเลขาธิการอาเซียน และ Mr. I Gusti Putu Laksaguna ประธานคณะกรรมการติดตามผลคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากำลังคนของอาเซียนและสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเตรียมการตามพิมพ์เขียวของอาเซียน โดยเฉพาะการทำให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค โดยมี ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี ถนนสีลม กรุงเทพฯ

ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ลอศ.)ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายในหัวข้อ“คุณวุฒิวิชาชีพของ    ประเทศไทย” โดยเน้นถึงความสำคัญของการอาชีวศึกษาในประเทศไทยที่สร้างทักษะอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่จำเป็นต้องจัดเพียงในสถานศึกษา แต่ยังจัดได้ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งธุรกิจหรือโรงแรมและภัตตาคารชั้นนำและเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างแท้จริงเพราะไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาแต่ครอบคลุมเด็กหญิง-ชาย บุคคลทั่วไป พระสงฆ์ คนพิการและผู้ต้องขังในทศวรรษที่จะมาถึงนี้ ประเทศไทยเน้นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่มุ่งเพิ่มสัดส่วนนักเรียนอาชีวศึกษาให้มากกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญเรื่องสมรรถนะมากกว่าการให้เงินเดือนตามประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ดังนั้น จึงมั่นใจว่ารัฐบาลใหม่จะสนับสนุนให้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ฝึกทักษะเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือให้เป็นระดับอาเซียน และพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาค สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่ระบุความต้องการของภาคเศรษฐกิจที่สำคัญมีผลให้การผลิตกำลังแรงงานถูกปรับให้สนองความต้องการของตลาดโดยมุ่งที่การจ้างงานและการมีรายได้ที่เป็นธรรมและทั่วถึง นอกจากนั้นการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนของประเทศไทย องค์การมหาชนนี้จะสนับสนุนการกำหนดสมรรถนะ รับรองหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองคุณวุฒิ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการและทักษะฝีมือ ซึ่งจะเป็นการเร่งความพร้อมในการเคลื่อนย้ายกำลังคนในภูมิภาคและเปิดเสรีด้านการค้าและการบริการในอนาคตอันใกล้พร้อมกับการทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการกำหนดสมรรถนะในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของภาคเศรษฐกิจ วิทยาลัยทั้ง 415 แห่งของ สอศ.ก็กำลังปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน/นักศึกษาด้วย

Mr. Eddy Krismeidi Soemawilaga เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักเลขาธิการอาเซียน(Senior Officer, ASEAN Secretariat) บรรยายเรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความร่วมมือและข้อตกลงยอมรับร่วมด้านการท่องเที่ยว”(“ASEAN Economic Community (AEC), Tourism Collaboration and MRAs”) กล่าวถึง โครงสร้าง วัตถุประสงค์ ลักษณะสำคัญของ AEC แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ข้อตกลงร่วมกันด้านการท่องเที่ยวและด้านบริการอื่น ๆ ซึ่ง ลอศ. อธิบายเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมการเป็น AEC  มีผลให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเป็นไปโดยเสรี สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพในส่วนของสินค้าเกษตร จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพครูและสมรรถนะนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานสาขาบริการที่มีคุณภาพเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาที่สอนสายอาชีพด้านงานบริการในหลายเรื่อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละสาขาไม่สามารถทำได้โดยเอกเทศจะต้องเห็นชอบร่วมกันและลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) โดยมีหน่วยงานของรัฐบาลกำกับดูแล เพื่อให้กำลังแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิทธิ์ที่จะใช้ (Eligibility) และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพเช่นเดียวกับคนในชาติ ดังนั้น โครงสร้างและพันธกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) (องค์การมหาชน) ที่ประเทศไทยจัดตั้งสำเร็จเป็นประเทศแรกในอาเซียนมีองค์ประกอบในรูปคณะกรรมการดูแลในแต่ละสาขาวิชาชีพและมีการจัดทำหลักสูตรกลางของแต่ละสาขา จึงสอดคล้องกับแนวทางของ AEC และคาดว่าต่อไปมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของไทยจะเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและระดับสากล

Mr. I Gusti Putu Laksaguna ประธานคณะกรรมการติดตามผลคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว(Chairman of ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee and Deputy Minister for Culture and Tourism) ประเทศอินโดนีเซีย บรรยายวิธีการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเคลื่อนย้ายบุคคลากรและยกระดับมาตรฐานกำลังแรงงาน แต่ยังส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ของสมรรถนะวิชาชีพต่างๆตลอดจนกระบวนการรับรองสมรรถนะระดับชาติและระดับภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกต้องยอมรับกติกาความต่างในความเหมือนของกันและกัน เช่น การรับรองวิชาชีพมัคคุเทศก์ และยังต้องให้ความสำคัญกับการปรับสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ด้วยการปรับหรือพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับประเทศไทย นอกจากนั้น Mr. Putu ยังได้เล่าถึงกระบวนการให้การรับรองวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวจากประสบการณ์ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยเช่นกัน

นอกจากนี้แล้วยังได้รับเกียรติจากวิทยากรฝ่ายไทยที่ร่วมบรรยายอีก 3 ท่านประกอบด้วยนางสาวบรรจงจิตรต์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักการค้า บริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายเรื่อง “การเตรียมการทางเศรษฐกิจสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นายผ่านพบ ปลั่งประยูร ผู้อำนวยการกอง 3 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายเรื่อง “ประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และนายวิสุทธ์ จิราธิยุต รองประธานฝ่ายบริหาร สถาบันเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “คุณวุฒิวิชาชีพในมุมมองของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

สำหรับการเดินทางมาเยือนไทยของผู้แทนอาเซียนในครั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำไปชมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่ปรับหลักสูตรแล้ว และขณะนี้สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. หลักสูตรปกติ และจัดการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามแนวทางของอาเซียน ได้แก่ สาขาอาหาร สาขาไฟฟ้า ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  และสาขายานยนต์ สาขาช่างก่อสร้าง ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

 

แหล่งที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
603 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 4.75  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์