พัฒนาสมรรถนะ
  ข่าวทั้งหมด
25 กรกฎาคม 2554

      

 

 

บรรยายภาพข่าว

          ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต้อนรับ Mr. Eddy Krismeidi Soemawilaga เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักเลขาธิการอาเซียน และ Mr. I Gusti Putu Laksaguna ประธานคณะกรรมการติดตามผลคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพให้ได้มาตรฐานอาเซียน ณ โรงแรมดุสิตธานี ถนนสีลม กรุงเทพฯ

 

 

สอศ.มุ่งยกระดับพัฒนาสมรรถนะกำลังคนสายอาชีพของไทยให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพให้ได้มาตรฐานอาเซียน ร่วมกับผู้แทนอาเซียน ได้แก่ Mr. Eddy Krismeidi Soemawilaga เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักเลขาธิการอาเซียน และ Mr. I Gusti Putu Laksaguna ประธานคณะกรรมการติดตามผลคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากำลังคนของอาเซียนและสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเตรียมการตามพิมพ์เขียวของอาเซียน โดยเฉพาะการทำให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค โดยมี ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี ถนนสีลม กรุงเทพฯ

ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ลอศ.)ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายในหัวข้อ“คุณวุฒิวิชาชีพของ    ประเทศไทย” โดยเน้นถึงความสำคัญของการอาชีวศึกษาในประเทศไทยที่สร้างทักษะอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่จำเป็นต้องจัดเพียงในสถานศึกษา แต่ยังจัดได้ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งธุรกิจหรือโรงแรมและภัตตาคารชั้นนำและเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างแท้จริงเพราะไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาแต่ครอบคลุมเด็กหญิง-ชาย บุคคลทั่วไป พระสงฆ์ คนพิการและผู้ต้องขังในทศวรรษที่จะมาถึงนี้ ประเทศไทยเน้นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่มุ่งเพิ่มสัดส่วนนักเรียนอาชีวศึกษาให้มากกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญเรื่องสมรรถนะมากกว่าการให้เงินเดือนตามประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ดังนั้น จึงมั่นใจว่ารัฐบาลใหม่จะสนับสนุนให้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ฝึกทักษะเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือให้เป็นระดับอาเซียน และพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาค สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่ระบุความต้องการของภาคเศรษฐกิจที่สำคัญมีผลให้การผลิตกำลังแรงงานถูกปรับให้สนองความต้องการของตลาดโดยมุ่งที่การจ้างงานและการมีรายได้ที่เป็นธรรมและทั่วถึง นอกจากนั้นการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนของประเทศไทย องค์การมหาชนนี้จะสนับสนุนการกำหนดสมรรถนะ รับรองหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองคุณวุฒิ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการและทักษะฝีมือ ซึ่งจะเป็นการเร่งความพร้อมในการเคลื่อนย้ายกำลังคนในภูมิภาคและเปิดเสรีด้านการค้าและการบริการในอนาคตอันใกล้พร้อมกับการทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการกำหนดสมรรถนะในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของภาคเศรษฐกิจ วิทยาลัยทั้ง 415 แห่งของ สอศ.ก็กำลังปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน/นักศึกษาด้วย

Mr. Eddy Krismeidi Soemawilaga เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักเลขาธิการอาเซียน(Senior Officer, ASEAN Secretariat) บรรยายเรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความร่วมมือและข้อตกลงยอมรับร่วมด้านการท่องเที่ยว”(“ASEAN Economic Community (AEC), Tourism Collaboration and MRAs”) กล่าวถึง โครงสร้าง วัตถุประสงค์ ลักษณะสำคัญของ AEC แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ข้อตกลงร่วมกันด้านการท่องเที่ยวและด้านบริการอื่น ๆ ซึ่ง ลอศ. อธิบายเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมการเป็น AEC  มีผลให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเป็นไปโดยเสรี สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพในส่วนของสินค้าเกษตร จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพครูและสมรรถนะนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานสาขาบริการที่มีคุณภาพเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาที่สอนสายอาชีพด้านงานบริการในหลายเรื่อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละสาขาไม่สามารถทำได้โดยเอกเทศจะต้องเห็นชอบร่วมกันและลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) โดยมีหน่วยงานของรัฐบาลกำกับดูแล เพื่อให้กำลังแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิทธิ์ที่จะใช้ (Eligibility) และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพเช่นเดียวกับคนในชาติ ดังนั้น โครงสร้างและพันธกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) (องค์การมหาชน) ที่ประเทศไทยจัดตั้งสำเร็จเป็นประเทศแรกในอาเซียนมีองค์ประกอบในรูปคณะกรรมการดูแลในแต่ละสาขาวิชาชีพและมีการจัดทำหลักสูตรกลางของแต่ละสาขา จึงสอดคล้องกับแนวทางของ AEC และคาดว่าต่อไปมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของไทยจะเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและระดับสากล

Mr. I Gusti Putu Laksaguna ประธานคณะกรรมการติดตามผลคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว(Chairman of ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee and Deputy Minister for Culture and Tourism) ประเทศอินโดนีเซีย บรรยายวิธีการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเคลื่อนย้ายบุคคลากรและยกระดับมาตรฐานกำลังแรงงาน แต่ยังส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ของสมรรถนะวิชาชีพต่างๆตลอดจนกระบวนการรับรองสมรรถนะระดับชาติและระดับภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกต้องยอมรับกติกาความต่างในความเหมือนของกันและกัน เช่น การรับรองวิชาชีพมัคคุเทศก์ และยังต้องให้ความสำคัญกับการปรับสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ด้วยการปรับหรือพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับประเทศไทย นอกจากนั้น Mr. Putu ยังได้เล่าถึงกระบวนการให้การรับรองวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวจากประสบการณ์ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยเช่นกัน

นอกจากนี้แล้วยังได้รับเกียรติจากวิทยากรฝ่ายไทยที่ร่วมบรรยายอีก 3 ท่านประกอบด้วยนางสาวบรรจงจิตรต์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักการค้า บริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายเรื่อง “การเตรียมการทางเศรษฐกิจสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นายผ่านพบ ปลั่งประยูร ผู้อำนวยการกอง 3 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายเรื่อง “ประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และนายวิสุทธ์ จิราธิยุต รองประธานฝ่ายบริหาร สถาบันเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “คุณวุฒิวิชาชีพในมุมมองของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

สำหรับการเดินทางมาเยือนไทยของผู้แทนอาเซียนในครั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำไปชมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่ปรับหลักสูตรแล้ว และขณะนี้สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. หลักสูตรปกติ และจัดการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะตามแนวทางของอาเซียน ได้แก่ สาขาอาหาร สาขาไฟฟ้า ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  และสาขายานยนต์ สาขาช่างก่อสร้าง ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

 

แหล่งที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
105 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์