อนุมัติงบเงินเดือนครู สพฐ.
  ข่าวทั้งหมด
13 กรกฎาคม 2554

      
ศึกษาธิการ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รมว.ศธ. เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรื่อง ขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น หรือขอใช้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนบุคลากรภาครัฐในอัตราร้อยละ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อสมทบงบบุคลากรเงินเดือนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ไม่เพียงพอเบิกจ่ายจำนวน ๒๓,๐๓๕ ล้านบาท เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาการดำเนินการเรื่องการอนุมัติงบประมาณหรือแต่งตั้งตัวบุคคลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อน

จึงจำเป็นต้องนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๒๓,๐๓๕ ล้านบาท เพื่อสบทบงบบุคลากรเงินเดือนของ สพฐ.ต่อไป

รมว.ศธ. กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและขวัญกำลังใจของเพื่อนครูเป็นอย่างดี ทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับเงินเดือนปรับเพิ่ม ๘% และ ๕% ต่อเนื่องตามลำดับ มีครูจำนวนมากที่ได้เงินปรับเพิ่มอัตราร้อยละ ๕ กล่าวคือ ข้าราชการ ๔๔๘,๕๗๐ คน ลูกจ้างประจำ ๓๐,๗๕๗ คน พนักงานราชการ ๒๒,๖๕๒ คน สำหรับเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม ๒๓,๐๓๕ ล้านบาทนั้น เมื่อ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและก็จะได้เสนอ กกต. เพื่อขออนุมัติต่อไป ทั้งนี้จะเริ่มใช้ในเดือนสิงหาคม และกันยายน ๒๕๕๔

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

More Photos : ข่าวที่ 202/2554


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.49  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์