อนุมัติงบเงินเดือนครู สพฐ.
  ข่าวทั้งหมด
13 กรกฎาคม 2554

      
ศึกษาธิการ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รมว.ศธ. เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรื่อง ขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น หรือขอใช้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนบุคลากรภาครัฐในอัตราร้อยละ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อสมทบงบบุคลากรเงินเดือนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ไม่เพียงพอเบิกจ่ายจำนวน ๒๓,๐๓๕ ล้านบาท เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาการดำเนินการเรื่องการอนุมัติงบประมาณหรือแต่งตั้งตัวบุคคลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อน

จึงจำเป็นต้องนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๒๓,๐๓๕ ล้านบาท เพื่อสบทบงบบุคลากรเงินเดือนของ สพฐ.ต่อไป

รมว.ศธ. กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและขวัญกำลังใจของเพื่อนครูเป็นอย่างดี ทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับเงินเดือนปรับเพิ่ม ๘% และ ๕% ต่อเนื่องตามลำดับ มีครูจำนวนมากที่ได้เงินปรับเพิ่มอัตราร้อยละ ๕ กล่าวคือ ข้าราชการ ๔๔๘,๕๗๐ คน ลูกจ้างประจำ ๓๐,๗๕๗ คน พนักงานราชการ ๒๒,๖๕๒ คน สำหรับเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม ๒๓,๐๓๕ ล้านบาทนั้น เมื่อ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและก็จะได้เสนอ กกต. เพื่อขออนุมัติต่อไป ทั้งนี้จะเริ่มใช้ในเดือนสิงหาคม และกันยายน ๒๕๕๔

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

More Photos : ข่าวที่ 202/2554


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
1150 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์