นครปฐม ชื่นชม "นครแห่งการอ่าน" ม.ราชภัฏขับเคลื่อนกับทุกหน่วยงาน
  ข่าวทั้งหมด
13 กรกฎาคม 2554

      

นครปฐม ชื่นชม "นครแห่งการอ่าน" ม.ราชภัฏขับเคลื่อนกับทุกหน่วยงาน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดเผยถึง "โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนครปฐมให้เป็น นครแห่งการอ่าน" ว่า โครงการนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง "ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านแก่ประชาชนในจังหวัดนครปฐม" โดย ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ, อ.นุชรี บุญศรีงาม, อ.นิพา ผลสงเคราะห์, อ.ธารา จันทร์อนุ และ อ.ไชยณัฐ ดำดี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากผลการวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะมีการพัฒนาและต่อยอดโดยการสร้างเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนและหนุนเสริมให้เกิดกลไกสนับสนุนและสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งจังหวัด โดยมุ่งหวังว่า จะเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำงานกันอย่างเป็นเครือข่ายโดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน แผนงาน กิจกรรม และเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน และได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีความเป็นไปได้ในการผลักดันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการฯได้รับความสนใจจากบรรณารักษ์ห้องสมุด, อปท.และ อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานด้านการส่งเสริมการอ่านทั่วจังหวัดนครปฐมสมัครเข้าร่วมสัมมนาอย่างมากมาย

 

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
394 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์