แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
1 กรกฎาคม 2554

      

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวศึกษาธิการ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วรรคสองกำหนดไว้ว่าในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อการขอตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจรวมทั้งสิ้น จำนวน 60,271,178,500 บาท  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดัวย 5 ส่วน ได้แก่
(1) บทนำ  (2) กรอบแนวทางที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (3) ผลการดำเนินงานและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (4) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (5) ตารางรายละเอียดผลผลิต โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
------------------------------------------------------------------
ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สนย.สป.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
4122 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .pdf Plan_2555.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์