แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
1 กรกฎาคม 2554

      

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวศึกษาธิการ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วรรคสองกำหนดไว้ว่าในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อการขอตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจรวมทั้งสิ้น จำนวน 60,271,178,500 บาท  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดัวย 5 ส่วน ได้แก่
(1) บทนำ  (2) กรอบแนวทางที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (3) ผลการดำเนินงานและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (4) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (5) ตารางรายละเอียดผลผลิต โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
------------------------------------------------------------------
ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สนย.สป.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
3985 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .pdf Plan_2555.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์