สอ.สป. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทีมเลขานุการผู้บริหาร
  ข่าวทั้งหมด
ยังไม่ได้ระบุวันที่

      

            นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาทักษะเลขานุการผู้บริหารด้านการคิดวิเคราะห์ หลักสูตร “การคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ”ประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จังหวัดระยอง และกล่าวในการบรรยายพิเศษว่า งานเลขานุการเป็นงานที่มีความสำคัญ เลขานุการจึงต้องเป็นบุคลากรผู้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในเรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์ มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ด้านการเขียนหนังสือราชการ การสรุปประเด็นรวมถึงการจัดการระบบงานสารบรรณ

            “เลขานุการยังเป็นบุคคลที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้บริหารและเป็นทีมงานที่สำคัญทีมหนึ่ง ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งต้องมาจากทีมเลขานุการที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นเลขานุการหรือทีมงานผู้บริหาร ควรจะมีจิตสำนึกในการทำความดี (SPIRIT) ความซื่อสัตย์และความจริงใจ (SINCERITY) การนึกถึงส่วนรวมและสาธารณชน (POBLIC MIND) การยึดมั่นในคุณธรรมและศักดิ์ศรี (INTEGRITY) มีความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY) มีสติปัญญา รอบรู้อย่าถ่องแท้ (INTELLIGENCE) และการทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ (TEAMWORK)” นายศุภกร กล่าว

            นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก จำนวน ๕๕ คน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมีอาจารย์ทวนทอง ทองเต็มและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง หลักในการคิด แก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน โดยนายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นวิทยากรนำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการสรุปประเด็นเสนอผู้บริหาร”                 

                                                                             กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สอ.สป. / ข่าว / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ /panyabur
162 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์