สอ.สป. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทีมเลขานุการผู้บริหาร
  ข่าวทั้งหมด
ยังไม่ได้ระบุวันที่

      

            นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาทักษะเลขานุการผู้บริหารด้านการคิดวิเคราะห์ หลักสูตร “การคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ”ประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จังหวัดระยอง และกล่าวในการบรรยายพิเศษว่า งานเลขานุการเป็นงานที่มีความสำคัญ เลขานุการจึงต้องเป็นบุคลากรผู้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในเรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์ มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ด้านการเขียนหนังสือราชการ การสรุปประเด็นรวมถึงการจัดการระบบงานสารบรรณ

            “เลขานุการยังเป็นบุคคลที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้บริหารและเป็นทีมงานที่สำคัญทีมหนึ่ง ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งต้องมาจากทีมเลขานุการที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นเลขานุการหรือทีมงานผู้บริหาร ควรจะมีจิตสำนึกในการทำความดี (SPIRIT) ความซื่อสัตย์และความจริงใจ (SINCERITY) การนึกถึงส่วนรวมและสาธารณชน (POBLIC MIND) การยึดมั่นในคุณธรรมและศักดิ์ศรี (INTEGRITY) มีความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY) มีสติปัญญา รอบรู้อย่าถ่องแท้ (INTELLIGENCE) และการทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ (TEAMWORK)” นายศุภกร กล่าว

            นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก จำนวน ๕๕ คน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมีอาจารย์ทวนทอง ทองเต็มและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง หลักในการคิด แก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน โดยนายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นวิทยากรนำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการสรุปประเด็นเสนอผู้บริหาร”                 

                                                                             กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สอ.สป. / ข่าว / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ /panyabur
922 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์