แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2554
  ข่าวทั้งหมด
7 มิถุนายน 2554

      

แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2554

แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2554การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ เป็นยุทธศาสตร์หลักประการหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังได้กำหนดประเด็นการพัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) ที่จะแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงเป็นกรณีพิเศษ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทั้งสายสามัญและด้านศาสนาที่ควบคู่กันไป โดยให้การศึกษามีส่วนในการเสริมสร้างสมานฉันท์ สร้างความเข้าใจ และสร้างสันติสุขในพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2552 - 2555) โดยได้บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้พัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างรอบด้าน
      กระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะได้นำแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับนี้ไปขับเคลื่อนและใช้เป็นกรอบดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
__________________________
กลุ่มแผนเฉพาะกิจเฉพาะพื้นที่
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
179 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf southern_actPlan2554.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์