สพป.นนทบุรีเขต1 ยกคุณภาพน.ร.สู่’ประชาคมอาเซียน’
  ข่าวทั้งหมด
25 พฤษภาคม 2554

      

สพป.นนทบุรีเขต1 ยกคุณภาพน.ร.สู่'ประชาคมอาเซียน'

สมศักดิ์ คชฤทธิ์
          สพป.นนทบุรี เขต 1
          การบริหารการศึกษายุคแห่งการปฏิรูปในปัจจุบัน ได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมมือซึ่งกันและกัน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 1 เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้นำรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาบูรณาการในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี จนในปัจจุบันสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กล่าวในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรบุคคลไตรภาคีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
          ของไตรภาคีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของไตรภาคีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กำลังดำเนินการอยู่นี้ เป็นทิศทางที่ถูกและมีผลดีต่อเด็กนักเรียนอย่างมาก เพราะการศึกษาจะดำเนินการได้เป็นอย่างดีต้องมีองค์ประกอบจากหลายๆ ฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนผู้ปกครอง หรือแม้แต่คณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ ที่เขตดำเนินการอยู่ เช่น คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ต่างก็เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางการศึกษาและนิเทศติดตามได้เป็นอย่างดี
          ดร.สุวิทย์ มูลคำผู้อำนวยการสพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้กลไกของการมีส่วนร่วมดำเนินการได้ เสมือนเป็นการเตรียมรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกแห่ง เพราะในสังคมโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม การเมือง จึงส่งผลต่อการจัดการศึกษาดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จึงได้ระดมความคิดทั้งในส่วนของบุคลากรในสำนักงานและนอกสำนักงาน ทั้งภาครัฐและประชาชน มาช่วยกันค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.การพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 2.พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ 3.การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานและ 4.การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
          ภายใต้จุดเน้น 16 จุด อาทิ 1.รีสอร์ทออฟฟิศ คือ การทำสำนักงานและสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2.อี-ออฟฟิศ คือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร และการติดต่อสื่อสาร 3.5 หน่วยงานสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน คือ จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยโรงเรียน 1 แห่ง มีหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล 4.เพิ่มโอกาสทางการศึกษา คือการให้นักเรียนได้เรียนอย่างทั่วถึง 5.ICT เพื่อการเรียนรู้ คือ ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
          6.พัฒนากระบวนการคิด คือ พัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการคิด เพื่อสร้างเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน 7.พัฒนาการอ่าน การเขียน คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ 8.ห้องเรียนคุณภาพ คือ การขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวทางโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง9. 5 เรื่องประเทืองปัญญา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ต้องพัฒนาตนเองอย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี 10. 1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องศึกษาค้นคว้าและจัดทำนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาใช้ในการทำงาน
          11.รางวัล "เสมาทอง" คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติตนได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติตน 12.คุณธรรมนำความรู้ คือ การจัดการศึกษา โดยยึดหลัก "คุณธรรมนำความรู้" ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข 13.พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดด คือ การเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนกับโรงเรียน หรือองค์กรชั้นนำอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและมีมาตรฐาน 14.สร้างจุดขายที่แตกต่าง คือ การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีจุดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ 15.ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน คือการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีการจัดระบบการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง และ 16.SBM คือ การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง ไปยังโรงเรียนโดยตรง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          ด้าน พญ.พรรษชล บุญคงที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านวิชาการภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยการให้ความสำคัญของทุกภาคฝ่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีทั้งการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน การจัดให้มีการประชุมสัมมนา อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ มีการระดมความคิดในรูปแบบ "ไตรภาคี"ที่นำเอาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ มาระดมความคิดกันที่จังหวัดนครนายก ทำให้ได้ข้อมูลเป็นอย่างดีว่าสถานศึกษาใดมีจุดเด่น-จุดด้อยอย่างไร ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในระดับไหน การบริหารงานบุคคลภายในเขตเป็นอย่างไร จึงทำให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง
          และสามารถนำมาสู่กระบวนการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้เป็นอย่างดี
          ซึ่งจากการระดมความคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในครั้งนี้ สพป.นนทบุรี เขต 1 ยังได้จัดคณะทำงานออกติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จะได้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง
          ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา มีบทบาทต่อคุณภาพของนักเรียนอย่างมาก เพราะไม่ใช่เราจะได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่เรายังได้ข้อคิดเห็นดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามากมายเหมือนอย่างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้รับทั้งจาก สพฐ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์กรภาครัฐและเอกชนได้ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอน เทคโนโลยี ครูสอนภาษาต่างประเทศ ทุนการศึกษา หรือแม้แต่การพัฒนาครู บุคลากร นักเรียนให้มีโอกาสเปิดโลกกว้าง มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
          จนพูดได้ว่า "คุณภาพนักเรียนจังหวัดนนทบุรี มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพสู่สากล เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
148 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์