สพป.นนทบุรีเขต1 ยกคุณภาพน.ร.สู่’ประชาคมอาเซียน’
  ข่าวทั้งหมด
25 พฤษภาคม 2554

      

สพป.นนทบุรีเขต1 ยกคุณภาพน.ร.สู่'ประชาคมอาเซียน'

สมศักดิ์ คชฤทธิ์
          สพป.นนทบุรี เขต 1
          การบริหารการศึกษายุคแห่งการปฏิรูปในปัจจุบัน ได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมมือซึ่งกันและกัน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 1 เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้นำรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาบูรณาการในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี จนในปัจจุบันสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กล่าวในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรบุคคลไตรภาคีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
          ของไตรภาคีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของไตรภาคีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กำลังดำเนินการอยู่นี้ เป็นทิศทางที่ถูกและมีผลดีต่อเด็กนักเรียนอย่างมาก เพราะการศึกษาจะดำเนินการได้เป็นอย่างดีต้องมีองค์ประกอบจากหลายๆ ฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนผู้ปกครอง หรือแม้แต่คณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ ที่เขตดำเนินการอยู่ เช่น คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ต่างก็เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางการศึกษาและนิเทศติดตามได้เป็นอย่างดี
          ดร.สุวิทย์ มูลคำผู้อำนวยการสพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้กลไกของการมีส่วนร่วมดำเนินการได้ เสมือนเป็นการเตรียมรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกแห่ง เพราะในสังคมโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม การเมือง จึงส่งผลต่อการจัดการศึกษาดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จึงได้ระดมความคิดทั้งในส่วนของบุคลากรในสำนักงานและนอกสำนักงาน ทั้งภาครัฐและประชาชน มาช่วยกันค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.การพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 2.พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ 3.การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานและ 4.การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
          ภายใต้จุดเน้น 16 จุด อาทิ 1.รีสอร์ทออฟฟิศ คือ การทำสำนักงานและสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2.อี-ออฟฟิศ คือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร และการติดต่อสื่อสาร 3.5 หน่วยงานสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน คือ จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยโรงเรียน 1 แห่ง มีหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล 4.เพิ่มโอกาสทางการศึกษา คือการให้นักเรียนได้เรียนอย่างทั่วถึง 5.ICT เพื่อการเรียนรู้ คือ ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
          6.พัฒนากระบวนการคิด คือ พัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการคิด เพื่อสร้างเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ และส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน 7.พัฒนาการอ่าน การเขียน คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ 8.ห้องเรียนคุณภาพ คือ การขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวทางโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง9. 5 เรื่องประเทืองปัญญา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ต้องพัฒนาตนเองอย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี 10. 1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องศึกษาค้นคว้าและจัดทำนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาใช้ในการทำงาน
          11.รางวัล "เสมาทอง" คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติตนได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติตน 12.คุณธรรมนำความรู้ คือ การจัดการศึกษา โดยยึดหลัก "คุณธรรมนำความรู้" ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข 13.พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดด คือ การเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนกับโรงเรียน หรือองค์กรชั้นนำอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและมีมาตรฐาน 14.สร้างจุดขายที่แตกต่าง คือ การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีจุดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ 15.ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน คือการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีการจัดระบบการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง และ 16.SBM คือ การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง ไปยังโรงเรียนโดยตรง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          ด้าน พญ.พรรษชล บุญคงที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านวิชาการภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยการให้ความสำคัญของทุกภาคฝ่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีทั้งการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน การจัดให้มีการประชุมสัมมนา อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ มีการระดมความคิดในรูปแบบ "ไตรภาคี"ที่นำเอาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ มาระดมความคิดกันที่จังหวัดนครนายก ทำให้ได้ข้อมูลเป็นอย่างดีว่าสถานศึกษาใดมีจุดเด่น-จุดด้อยอย่างไร ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในระดับไหน การบริหารงานบุคคลภายในเขตเป็นอย่างไร จึงทำให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง
          และสามารถนำมาสู่กระบวนการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้เป็นอย่างดี
          ซึ่งจากการระดมความคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในครั้งนี้ สพป.นนทบุรี เขต 1 ยังได้จัดคณะทำงานออกติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จะได้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง
          ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา มีบทบาทต่อคุณภาพของนักเรียนอย่างมาก เพราะไม่ใช่เราจะได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่เรายังได้ข้อคิดเห็นดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามากมายเหมือนอย่างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้รับทั้งจาก สพฐ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์กรภาครัฐและเอกชนได้ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอน เทคโนโลยี ครูสอนภาษาต่างประเทศ ทุนการศึกษา หรือแม้แต่การพัฒนาครู บุคลากร นักเรียนให้มีโอกาสเปิดโลกกว้าง มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
          จนพูดได้ว่า "คุณภาพนักเรียนจังหวัดนนทบุรี มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพสู่สากล เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
848 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์